Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bài giảng
HÓA HỌC PHÂN TÍCH (ANALYTICAL CHEMISTRY)

Bộ môn Hóa học Phân tích – Khoa Hóa học
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thạc Cát, Từ Vọng Nghi, Đào Hữu Vinh (1985), Cơ sở lý
thuyết Hóa học Phân tích, Nhà xuất bản ĐH và THCN, Hà Nội.
2. Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín (1984), Bài tập Hóa học
Phân tích, Nhà xuất bản ĐH và THCN, Hà Nội.
3. Trần Tứ Hiếu (2002), Hóa học phân tích, Nhà xuất bản Đại học Quốc
gia Hà Nội.
4. A. P. Kreskov (1989), Cơ sở Hóa học Phân tích, Nhà xuất bản Mir,
Maxcơva. (Người dịch: Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu)

CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM
1. Máy tính bỏ túi.
2. Máy vi tính.
3. Các phần mềm như: Excel
2

Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA HHPT
a) Mục tiêu:
Hóa học phân tích giải quyết những vấn đề chung về lý thuyết của
phân tích hóa học bao gồm phân tích định tính, định lượng và hoàn
thiện những lý thuyết riêng về các phương pháp phân tích hiện có và
sẽ được xây dựng.
Định tính: nhận biết sự có mặt của cấu tử nào đó trong mẫu phân tích
dựa vào tính chất hóa học và/hoặc vật lý đặc trưng (màu, mùi, dạng
tinh thể, hiệu ứng vật lý,…)
Định lượng: xác định hàm lượng (hay nồng độ) cấu tử trong mẫu phân
tích.
Cấu tử: nguyên tố, ion, nguyên tử, phân tử, nhóm chức,…
3

Chương 1. MỞ ĐẦU
Khái niệm «Hóa học phân tích» và «Phân tích hóa học»
- Hóa học phân tích là khoa học về các phương pháp phân tích.
- Phân tích hóa học là những phương pháp đã được sử dụng trong
thực tiễn để xác định thành phần hóa học của các chất nghiên cứu.
b) Đối tượng:
Là một khoa học, đối tượng của Hóa học phân tích là lý thuyết và
thực tiễn của phân tích hóa học.
c) Vai trò của hóa phân tích: Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
- Khoa học-kỹ thuật: hóa học, vật lý, sinh học, địa chất, y học, môi
trường, nông hóa thổ nhưỡng, khảo cổ, pháp y,…
- Sản xuất: công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, xử lý môi trường,…
4

d) Nhiệm vụ
1. Phát triển lý thuyết, nghiên cứu và hoàn thiện các phương pháp
phân tích hóa học và các thủ thuật.
2. Nghiên cứu các phương pháp tách và làm giàu các cấu tử
3. Đảm bảo việc kiểm tra bằng phân tích hóa học trong quá trình tiến
hành các công trình nghiên cứu khoa học.
4. Giúp cho các quá trình kỹ thuật và sản xuất công nghiệp được vận
hành tối ưu hoặc thích hợp và xây dựng các phương pháp kiểm tra.
e) Yêu cầu đối với người học :
- Lý thuyết: nắm vững các tính toán về nồng độ, nguyên tắc và khả
năng ứng dụng của các phương pháp phân tích  vận dụng
- Thực hành: nắm vững kỹ năng thao tá...
Bài giảng
HÓA HỌC PHÂN TÍCH (ANALYTICAL CHEMISTRY)
Bộ môn Hóa học Phân tích – Khoa Hóa học
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
1
Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Hóa phân tích 9 10 526