Ktl-icon-tai-lieu

HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Được đăng lên bởi Tham Nguyen
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4

TINH DẦUHỢP CHẤT LACTON TECPENOIT

4.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ TINH DẦU
• Tinh dầu (còn có tên khác là chất thơm, hương thơm,
tinh du…) là hỗn hợp của nhiều chất bay hơi, có mùi
đặc biệt có nguồn gốc chủ yếu từ thực vật, thu được
bằng cách chưng cất hoặc chiết bằng dung môi hữu cơ
• Nó ít tan trong nước, dễ tan trong ete, dầu béo, dễ bay
hơi,
• Về phân bố: Cây chứa tinh dầu phân bố khá rộng trong
nhiều họ thực vật. Trong cây, tinh dầu có thể khu trú tại
lá, hoa, quả, rễ,vỏ, thân gổ…
• Thành phần tinh dầu của mỗi bộ phận của cây có thể
giống hoặc khác nhau

4.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC
•

•

Nó là hỗn hợp của nhiều hợp chất khác nhau:
các hydrocacbon béo hoặc thơm, các dẫn
xuất của chúng như ancol, andehit, xeton,
este , ete…
Nhưng chung qui lại chúng có hai nhóm
chính là tecpenoit và các dẫn xuất của
phenol. Nhóm tecpenoit chủ yếu là
monotecpen và sesquitecpen

4.2.1 TECPENOIT
4.2.1.1. Monotecpen (C10) :
Dựa vào đặc điểm cấu trúc, có thể chia thành 3
nhóm chính là:
• Loại không vòng ( như geraniol),
• Loại 1 vòng (như limonen) và
• Loại 2 vòng (như pinen).
Trong mỗi nhóm có thể là loại không nhóm
chức hoặc có thể là nhóm chức (ancol, andehit,
xeton.. )

• Loại không vòng
OH
OH

Geraniol

linalol

myrxen

• Loại một vòng

O
OH

 -tecpineol

limonen

tecpinolen

1,8- xineol

O
OH

menthol

O

menthon

carvon

• Loại 2 vòng
O

 pinen

thujon

O

O

camphor

fenchon

4.2.1.2 Sesquitecpen (C15)
•
•

Sesquitecpen luôn có mặt cùng với
monotecpen trong tinh dầu.
Sesquitepen trong tinh dầu có nhiệt độ sôi trên
200oC, do đó khi chưng cất thì chúng có hàm
lượng không cao.

• Một số sesquitecpen thường gặp

 Cadinen

Humulen

 Selinen

Caryophyllen

Đặc điểm cấu tạo của tecpenoit
• Người ta coi tecpenoit là sản phẩm của sự kết hợp các
phân tử isopren với nhau. Đó là ‘’
qui tắc isopren ’’ của tecpenoit
• Cách xác định cấu trúc của tecpen. Dựa vào các phản
ứng đặc trưng và qui tắc isopren
+ XĐ sự có mặt liên kết đôi:
+ Xác định sự có mặt H linh động
+ Xác định sự có mặt -CHO
+ Xác định vị trí liên kết đôi: OXH, Ozon phân
+ Qui tắc isopren: kết hợp đầu với đuôi

4.2.2 DẪN XUẤT PHENOL
• Nhóm này là thành phần chủ yếu của tinh dầu
của một số cây trong họ Umbeliferae, tiêu hồi,
mùi, thì là …
• Đa số hợp chất của nhóm này là loại phenyl
propanoit có cấu trúc C6-C3 có một hay nhiều
nhóm OH tự do hay bị thay thế H của OH. Vì
vậy về bản chất chúng là hợp chất phenol

• Một số hợp chất thường gặp
CH2-CH=CH2

CH=CH-CH3

CH2-CO-CHO

CH2-CH=CH2

OCH3
OCH3

Anetol

OCH3

...
CHƯƠNG 4
TINH DẦU-
HỢP CHẤT LACTON TECPENOIT
HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - Người đăng: Tham Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 9 10 968