Ktl-icon-tai-lieu

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH

Được đăng lên bởi Trai Quê
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2738 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh
-1-
Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t chung
Trong c¸c xe l¾p hép ®éng, truyÒn
b¸nh r¨ng hµnh tinh ®iÒu khiÓn viÖc gi¶m tèc,
®¶o chiÒu, nèi trùc tiÕp vµ t¨ng tèc.
truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh gåm c¸c b¸nh
r¨ng hµnh tinh, c¸c li hîp vµ phanh.
truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh trOíc
truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh sau ®Oîc nèi víi
c¸c li hîp phanh, c¸c phËn nèi ng¾t
c«ng suÊt. Nh÷ng côm b¸nh r¨ng nµy chuyÓn
®æi trÝ cña phÇn cÊp c¸c phÇn
®Þnh ®Ó t¹o ra c¸c tû sè truyÒn b¸nh r¨ng kh¸c
nhau vµ vÞ trÝ sè trung gian.
Gîi ý:
H×nh bªn tr¸i truyÒn b¸nh r¨ng
hµnh tinh 3 tèc ®é (lo¹i hép sè A130).
VÒ c¬ b¶n m« h×nh nµy sÏ ®Oîc ¸p dông ®Ò
gi¶i thÝch c¸c ho¹t ®éng cña bé truyÒn b¸nh
r¨ng hµnh tinh.
(1/1)
B¸nh r¨ng hµnh tinh CÊu t¹o
C¸c b¸nh r¨ng trong truyÒn b¸nh r¨ng hµnh
tinh 3 lo¹i: b¸nh r¨ng bao, b¸nh r¨ng hµnh
tinh b¸nh r¨ng mÆt trêi cÇn dÉn. CÇn dÉn
nèi víi trôc trung t©m cña mçi b¸nh r¨ng hµnh
tinh lµm cho c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh xoay
chung quanh. Víi c¸c b¸nh r¨ng nèi víi
nhau kiÓu nµy th× c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh
gièng nhO c¸c hµnh tinh quay xung quanh mÆt
trêi, vµ do ®ã chóng ®Oîc gäi lµ c¸c b¸nh r¨ng
hµnh tinh.
Th«ng thOêng nhiÒu b¸nh r¨ng hµnh tinh ®Oîc
phèi hîp víi nhau trong truyÒn b¸nh r¨ng
hµnh tinh.
(1/1)
Nguyªn lý vËn hµnh
B»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ ®Çu vµo, ®Çu ra, phÇn
c¸c phÇn ®Þnh thÓ gi¶m tèc, ®¶o
chiÒu, nèi trùc tiÕp vµ t¨ng tèc.
C¸c nÐt chÝnh cña c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Oîc diÔn
gi¶i dOíi ®©y.
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH - Người đăng: Trai Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH 9 10 695