Ktl-icon-tai-lieu

Hộp số tự động

Được đăng lên bởi kakashi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng
Kh¸i vÒ hép sè tù ®éng

Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng
Kh¸i qu¸t chung
Víi c¸c xe cã hép sè tù ®éng th× ng­êi l¸i xe
kh«ng cÇn ph¶i suy tÝnh khi nµo cÇn lªn sè
hoÆc xuèng sè. C¸c b¸nh r¨ng tù ®éng chuyÓn
sè tuú thuéc vµo tèc ®é xe vµ møc ®¹p bµn ®¹p
ga.
Mét hép sè mµ trong ®ã viÖc chuyÓn sè b¸nh
r¨ng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét ECU (Bé ®iÒu
khiÓn ®iÖn tö) ®­îc gäi lµ ECT-Hép sè ®iÒu
khiÓn ®iÖn tö, vµ mét hép sè kh«ng sö dông
ECU ®­îc gäi lµ hép sè tù ®éng thuÇn thuû lùc.
HiÖn nay hÇu hÕt c¸c xe ®Òu sö dông ECT. §èi
víi mét sè kiÓu xe th× ph­¬ng thøc chuyÓn sè
cã thÓ ®­îc chän tuú theo ý muèn cña l¸i xe vµ
®iÒu kiÖn ®­êng x¸.
C¸ch nµy gióp cho viÖc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, tÝnh
n¨ng vµ vËn hµnh xe ®­îc tèt h¬n.

(1/1)
Ph©n lo¹i hép sè tù ®éng
C¸c hép sè tù ®éng cã thÓ ®­îc chia thµnh 2
lo¹i chÝnh, ®ã lµ c¸c h«p sè ®­îc sö dông trong
c¸c xe FF (®éng c¬ ë phÝa tr­íc, dÉn ®éng
b¸nh tr­íc) vµ c¸c xe FR (®éng c¬ ë phÝa tr­íc,
dÉn ®éng b¸nh sau).
C¸c hép sè cña xe FF cã mét bé dÉn ®éng cuèi
cïng ®­îc l¾p bªn trong, cßn c¸c hép sè cña
xe FR th× cã bé dÉn ®éng cuèi cïng (vi sai) l¾p
bªn ngoµi. Lo¹i hép sè tù ®éng dïng trong xe
FR ®­îc gäi lµ hép truyÒn ®éng.
Trong hép sè tù ®éng ®Æt ngang, hép truyÒn
®éng vµ bé dÉn ®éng cuèi cïng ®­îc bè trÝ
trong cïng mét vá hép. Bé dÉn ®éng cuèi cïng
gåm mét cÆp b¸nh r¨ng gi¶m tèc (b¸nh r¨ng
dÉn vµ b¸nh r¨ng bÞ dÉn), vµ c¸c b¸nh r¨ng vi
sai.

(1/1)

-1-

Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng

Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng
Hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (ECT)
Mét hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (ECT) gåm c¸c
bé phËn sau:
1. Bé biÕn m«
§Ó truyÒn vµ khuyÕch ®¹i m«men do ®éng
c¬ sinh ra.
2. Bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh
§Ó chuyÓn sè nh­ gi¶m tèc, ®¶o chiÒu, t¨ng
tèc, vµ vÞ trÝ sè trung gian.
3. Bé ®iÒu khiÓn thuû lùc
§Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc sao cho bé
biÕn m« vµ bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh
ho¹t ®éng ªm.
4. ECU ®éng c¬ & ECT
§Ó ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ vµ bé ®iÒu
khiÓn thuû lùc nh»m t¹o ra ®iÒu kiÖn ch¹y xe
tèi ­u.
Hép sè nµy sö dông ¸p suÊt thuû lùc ®Ó tù ®éng
chuyÓn sè theo c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña
ECU.
ECU ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ theo t×nh tr¹ng
cña ®éng c¬ vµ cña xe do c¸c bé c¶m biÕn x¸c
®Þnh, do ®ã ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc

Tham Kh¶o:
Hép sè tù ®éng thuÇn thuû lùc
KÕt cÊu cña mét hép sè tù ®éng thuÇn thuû lùc
vÒ c¬ b¶n còng t­¬ng tù nh­ cña ECT. Tuy
nhiªn, hép sè nµy ®iÒu khiÓn chuyÓn sè b»ng
c¬ häc b»ng c¸ch ph¸t hiÖn tèc ®é xe b»ng
thuû lùc th«ng qua van ®iÒu tèc vµ ph¸t hiÖn ®é
më bµ...
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng
-1-
Kh¸i vÒ hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t chung
Víi c¸c xe hép ®éng th× ng@êi l¸i xe
kh«ng cÇn ph¶i suy tÝnh khi nµo cÇn lªn
hoÆc xuèng sè. C¸c b¸nh r¨ng ®éng chuyÓn
tuú thuéc vµo tèc ®é xe møc ®¹p bµn ®¹p
ga.
Mét hép trong ®ã viÖc chuyÓn b¸nh
r¨ng ®@îc ®iÒu khiÓn b»ng mét ECU (Bé ®iÒu
khiÓn ®iÖn tö) ®@îc gäi ECT-Hép ®iÒu
khiÓn ®iÖn tö, mét hép kh«ng dông
ECU ®@îc gäi hép ®éng thuÇn thuû lùc.
HiÖn nay hÇu hÕt c¸c xe ®Òu dông ECT. §èi
víi mét kiÓu xe th× ph@¬ng thøc chuyÓn
thÓ ®@îc chän tuú theo ý muèn cña l¸i xe
®iÒu kiÖn ®@êng x¸.
C¸ch nµy gióp cho viÖc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, tÝnh
n¨ng vµ vËn hµnh xe ®@îc tèt h¬n.
(1/1)
Ph©n lo¹i hép sè tù ®éng
C¸c hép ®éng thÓ ®@îc chia thµnh 2
lo¹i chÝnh, ®ã c¸c h«p ®@îc dông trong
c¸c xe FF (®éng ë phÝa tr@íc, dÉn ®éng
b¸nh tr@íc) c¸c xe FR (®éng ë phÝa tr@íc,
dÉn ®éng b¸nh sau).
C¸c hép cña xe FF mét dÉn ®éng cuèi
cïng ®@îc l¾p bªn trong, cßn c¸c hép cña
xe FR th× cã bé dÉn ®éng cuèi cïng (vi sai) l¾p
bªn ngoµi. Lo¹i hép ®éng dïng trong xe
FR ®@îc gäi lµ hép truyÒn ®éng.
Trong hép ®éng ®Æt ngang, hép truyÒn
®éng dÉn ®éng cuèi cïng ®@îc trÝ
trong cïng mét hép. dÉn ®éng cuèi cïng
gåm mét cÆp b¸nh r¨ng gi¶m tèc (b¸nh r¨ng
dÉn b¸nh r¨ng dÉn), c¸c b¸nh r¨ng vi
sai.
(1/1)
Hộp số tự động - Trang 2
Hộp số tự động - Người đăng: kakashi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hộp số tự động 9 10 373