Ktl-icon-tai-lieu

HPLC system

Được đăng lên bởi tuanlinh2203-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1873 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Center for Drug Evaluation
and Research (CDER)

Reviewer Guidance'
Validation of
Chromatographic Methods

November 1994
CMC 3

TABLE OF CONTENTS
I.

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

II.

TYPES OF CHROMATOGRAPHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . .

2

A.

1.

Chiral Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.

Ion-exchange Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Ion-pair1Affinity Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4.

Normal Phase Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

5.

Reversed Phase Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6.

Size Exclusion Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3

B.

Gas Chromatography (GC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

C.

Thin-Layer Chromatography (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Ill.

REFERENCE STANDARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

IV.

PARAMETERS FOR VALIDATION OF HPL CHROMATOGRAPHIC
METHODS FOR DRUG SUBSTANCE AND DRUG PRODUCT . . . . . . . . . .

7

A.

Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

B.

Detection Limit and Quantitation Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

C.

Linearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

D.

Precision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.

Repeatability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
a.

Injection Repeatability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

b.

Analysis Repeatability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.

Intermediate Precision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.

Reproducibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

E.

Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

F.

Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Center for Drug Evaluation
and Research (CDER)
Reviewer
Guidance'
Validation of
Chromatographic Methods
November
1994
CMC
3
HPLC system - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HPLC system - Người đăng: tuanlinh2203-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
HPLC system 9 10 419