Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt biến tần CHF100A

Được đăng lên bởi doan-huu-trung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tel: 08 - 37 157 567; 08 - 38 911 796
Fax: 84 - 8 - 38 916 586
Email: dattech@dattech.com.vn
Add: B163 Nguyen Van Qua Street,
Dong Hung Thuan Ward, District 12,
Ho Chi Minh City, Vietnam

THÔNG SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN CHF100A-xxxG/xxxP-4
1. Cài Đặt Điều Khiển:
*P0.00 = 0
*P0.01 = 1
P0.02 = 2
*P0.03 = 50.00 Hz

Chọn chế độ điều khiển V/F;
P0.00 = 1: SVC;
P0.00 = 2: Torque
Chọn RUN/STOP từ terminal; P0.01 = 0: Keypad (phím RUN / STOP )
Cấm chỉnh tốc độ bằng UP/DOWN và phím /.
P0.02 = 0: Cho phép
Tần số Max, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor, lưu ý dừng
biến tần mới thay đổi được thông số này.
*P0.04 = 50.00 Hz
Tần số giới hạn trên.
P0.05 = 00.00 Hz
Tần số giới hạn dưới.
*P0.07 = 1
Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở (AI1); P0.07 = 0: Bằng bàn phím(/)
*P0.11 = 20.0 Giây
Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số max).
*P0.12 = 20.0 Giây
Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số max về 0Hz).
P0.16 = …
Tự động dò tìm thông số motor (Autotuning)
P1.16 = 1
Cho chạy nếu S1-COM đóng sẵn khi cấp nguồn
P1.16 = 0: Cấm
P5.01 = 1
Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 nối COM
P5.02 = 2
Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 nối COM
Xem bản vẽ đấu nối đây thông dụng.
2. Cài Đặt Thông Số Motor (xem trên nhãn motor):
P2.00 = 0
Chọn chế độ tải mode G (tải nặng)
P2.00=1: mode P (tải bơm & quạt).
*P2.01 = …0 KW Công suất định mức của motor
*P2.02 = … Hz
Tần số định mức của motor
*P2.03 = … RPM
Tốc độ định mức của motor
*P2.04 = 380 V
Điện áp định mức của motor
*P2.05 = … A
Cường độ dòng điện định mức của motor
3. Cài Đặt Thông Số Bảo Vệ:
Pb.03 = 100%
Bảo vệ quá tải motor
Pb.03 = (Dòng định mức motor / Dòng định mức biến tần)*100%
** Cài đặt khi sử dụng chức năng tự giữ nút nhấn RUN/STOP (không cần relay tự giữ):
P5.01 = 1
Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 kích 1 xung với COM, button FWD.
P5.02 = 2
Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 kích 1 xung với COM, button REV.
P5.03 = 3
Chọn chức năng S3, dừng khi S3 hở 1 xung với COM, button STOP.
P5.10 = 3
Chọn chế độ 3 wire, chế độ lưu lại trạng thái kích hoạt của button.
Xem bản vẽ đấu nối chế độ RUN/STOP tự giữ.
Cách nhập thông số : Cấp nguồnNhấn PRG (vào nhóm P0) Nhấn hoặc (để chọn nhóm thông
số: P0, P1 …PF) Nhấn DATA (vào nhóm thông số, ví dụ: P0.00)  Nhấn hoặc (chọn thông số,
ví dụ: P0.04)  Nhấn DATA (vào dữ liệu thông số Vídụ: 50.00)  Nhấn hoặc (để thay đổi dữ
liệu) kết hợp phím SHIFT (dời vị trí số để tiện thay đổi dữ liệu ví dụ : 60.00( Nhấn DATA (để nhớ
dữ liệu mới). Nhấn PRG vài lần để...
Tel: 08 - 37 157 567; 08 - 38 911 796
Fax: 84 - 8 - 38 916 586
Email: dattech@dattech.com.vn
Add: B163 Nguyen Van Qua Street,
Dong Hung Thuan Ward, District 12,
Ho Chi Minh City, Vietnam
THÔNG S CƠ BN BIN TN CHF100A-xxxG/xxxP-4
1. Cài Đặt Điu Khin:
*P0.00 = 0 Chn chế độ điu khin V/F; P0.00 = 1: SVC; P0.00 = 2: Torque
*P0.01 = 1 Chn RUN/STOP t terminal; P0.01 = 0: Keypad (phím RUN / STOP)
P0.02 = 2 Cm chnh tc độ bng UP/DOWN và phím /. P0.02 = 0: Cho phép
*P0.03 = 50.00 Hz Tn s Max, phi đặt ln hơn hoc bng tn s định mc ca motor, lưu ý dng
biến tn mi thay đổi được thông s này.
*P0.04 = 50.00 Hz Tn s gii hn trên.
P0.05 = 00.00 Hz Tn s gii hn dưới.
*P0.07 = 1 Chn ngun đặt tc độ bng biến tr (AI1); P0.07 = 0: Bng bàn phím(/)
*P0.11 = 20.0 Giây Thi gian tăng tc (thi gian t 0Hz đến tn s max).
*P0.12 = 20.0 Giây Thi gian gim tc (thng động năng t tn s max v 0Hz).
P0.16 = … T động dò tìm thông s motor (Autotuning)
P1.16 = 1 Cho chy nếu S1-COM đóng sn khi cp ngun P1.16 = 0: Cm
P5.01 = 1 Chn chc năng S1, chy thun khi S1 ni COM
P5.02 = 2 Chn chc năng S2, chy ngược khi S2 ni COM
Xem bn v đấu ni đây thông dng.
2. Cài Đặt Thông S Motor (xem trên nhãn motor):
P2.00 = 0 Chn chế độ ti mode G (ti nng) P2.00=1: mode P (ti bơm & qut).
*P2.01 = …0 KW Công sut định mc ca motor
*P2.02 = … Hz Tn s định mc ca motor
*P2.03 = … RPM Tc độ định mc ca motor
*P2.04 = 380 V Đin áp định mc ca motor
*P2.05 = … A Cường độ dòng đin định mc ca motor
3. Cài Đặt Thông
S Bo V:
Pb.03 = 100% Bo v quá ti motor
Pb.03 = (Dòng định mc motor / Dòng định mc biến tn)*100%
** Cài đặt khi s dng chc năng t gi nút nhn RUN/STOP (không cn relay t gi):
P5.01 = 1 Chn chc năng S1, chy thun khi S1 kích 1 xung vi COM, button FWD.
P5.02 = 2 Chn chc năng S2, chy ngược khi S2 kích 1 xung vi COM, button REV.
P5.03 = 3 Chn chc năng S3, dng khi S3 h 1 xung vi COM, button STOP.
P5.10 = 3 Chn chế độ 3 wire, chế độ lưu li trng thái kích hot ca button.
Xem bn v đấu ni chế độ RUN/STOP t gi.
Cách nhp thông s
: Cp ngunNhn PRG (vào nhóm P0) Nhn hoc (để chn nhóm thông
s: P0, P1 …PF) Nhn DATA (vào nhóm thông s, ví d: P0.00) Nhn hoc (chn thông s,
ví d: P0.04) Nhn DATA (vào d liu thông s Víd: 50.00) Nhn hoc (để thay đổi d
liu) kết hp phím SHIFT (di v trí s để tin thay đổi d liu ví d : 60.00( Nhn DATA (để nh
d liu mi). Nhn PRG vài ln để thoát ra hin th mc định.
Lưu ý: Bình thường Phím SHIFT dùng để thay đổi hin th ca Tn s đặt, Tc độ
motor, Output ampere,…(chú ý các đèn trng thái tương ng vi d liu hin th).
Tham kho tài liu CHF100A series inverter để biết thêm rt nhiu chc năng khác.
Hướng dẫn cài đặt biến tần CHF100A - Trang 2
Hướng dẫn cài đặt biến tần CHF100A - Người đăng: doan-huu-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt biến tần CHF100A 9 10 31