Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Chuột Túi
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5045 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong
A. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. THUYẾT MINH
- Nội dung thuyết minh trình bày theo trình tự sau:
+ Mục lục
+ Các ký hiệu và viết tắt
1. Đồ thị công, động học và động lực học
2. Khảo sát tổng thể động cơ tham khảo
3. Thiết kế ......... (Cơ cấu hoặc hệ thống được giao)
+ Tài liệu tham khảo
+ Phụ lục (nếu có)
- Qui cách trình bày và định dạng:
@ Toàn bộ đồ án (trừ bản vẽ AutoCAD) sử dụng bảng mã UNICODE,
loại font Time New Roman, cỡ 13, dãn dòng 1,5
@ Cỡ giấy A4, lề trái 1,5 inch; lề phải 1 inch; lề trên 1 inch, lề dưới 1
inch
@ Tiêu đề đầu trang (header): Tính toán thiết kế động cơ ... (trong
dấu ... ghi Mã đề)
Định dạng: Căn vào giữa, font Time New Roman, cỡ 13, gạch nét mảnh
ngang phía dưới
@ Đánh số trang (Footer): Nội dung:
Định dạng:

Số

Phía dưới, căn bên phải, font Time New Roman, cỡ 13

Số trang 1 bắt đầu từ mục 1 (không tính mục lục, lời nói đầu,...)
@ Trích dẫn tài liệu tham khảo:

Số lũy tiến theo thứ tự xuất hiện, đặt

trong dấu ngoặc móc (ví dụ [1])
@ Chú giải bảng:

Chú giải phía trên bảng, font Time New Roman, cỡ

13, căn giữa
Số kèm theo là Chương – số thứ tự lũy tiến sử dụng để chú giải bảng.
Ví dụ:
Bảng 2 – 1: Các thông số chọn
Biên soạn: ThS. Nguyễn Quang Trung

-1-

Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong
@ Chú giải hình:

Chú giữa phía dưới hình, font Time New Roman,

cỡ 13, căn giữa
Số kèm theo là Chương – số thứ tự lũy tiến sử dụng để chú giải hình.
Ví dụ:

Hình 2 – 5: Đồ thị cân bằng công suất

2. BẢN VẼ:
Gồm 01 bản vẽ A0 (giấy ca rô mua ở nhà sách) vẽ tay các đồ thị Công,
động học và động lực học, 01 bản vẽ A0 vẽ máy sơ đồ và kết cấu lắp được
giao, 01 bản vẽ A3(A4) vẽ máy tách chi tiết được giao.
Khung tên bản vẽ theo qui định sau:
2.1) Đối với A0:

10

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC THIEÁT KEÁ ÑOÄNG CÔ ÑOÁT TRONG

[TEÂN BAÛN VEÕ]

H. daãn N.Q.Trung

15

20

15

10

Tyû leä
Tôø soá

1:1

8

Traàn Hoøa

Ngaøy

Khoa

1/2
Cô khí giao thoâng

Lôùp

O3C4A

25

35

180

Hình 1- : Khung tên bản vẽ A0
+ Tên động cơ là mã đề đã cho, ví dụ: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG
CƠ DV-01
+ Tên bản vẽ:
- Đối với bản vẽ đồ thị ghi: ĐỒ THỊ CÔNG, ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG
LỰC HỌC

Biên soạn: ThS. Nguyễn Quang Trung

-2-

8

SVTH

Kyù

8

Hoï vaø Teân

8

N.vuï

10

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑOÄNG CÔ [DV-01]

Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong
- Đối với bản vẽ lắp ghi theo nội dung được giao, ví dụ: HỆ THỐNG
NHIÊN LIỆU
2.2) Đối với A3(A4):

Hình 1- : Khung tên bản vẽ chi tiết
Nội dung ghi trong các ô của khu...
Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong
A. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. THUYẾT MINH
- Nội dung thuyết minh trình bày theo trình tự sau:
+ Mục lục
+ Các ký hiệu và viết tắt
1. Đồ thị công, động học và động lực học
2. Khảo sát tổng thể động cơ tham khảo
3. Thiết kế ......... (Cơ cấu hoặc hệ thống được giao)
+ Tài liệu tham khảo
+ Phụ lục (nếu có)
- Qui cách trình bày và định dạng:
@ Toàn bộ đồ án (trừ bản vẽ AutoCAD) sử dụng bảng UNICODE,
loại font Time New Roman, cỡ 13, dãn dòng 1,5
@ Cỡ giấy A4, lề trái 1,5 inch; lề phải 1 inch; lề trên 1 inch, lề dưới 1
inch
@ Tiêu đề đầu trang (header): Tính toán thiết kế động ... (trong
dấu ... ghi Mã đề)
Định dạng: Căn vào giữa, font Time New Roman, cỡ 13, gạch nét mảnh
ngang phía dưới
@ Đánh số trang (Footer): Nội dung: Số
Định dạng: Phía dưới, căn bên phải, font Time New Roman, cỡ 13
Số trang 1 bắt đầu từ mục 1 (không tính mục lục, lời nói đầu,...)
@ Trích dẫn tài liệu tham khảo: Số lũy tiến theo thứ tự xuất hiện, đặt
trong dấu ngoặc móc (ví dụ [1])
@ Chú giải bảng: Chú giải phía trên bảng, font Time New Roman, cỡ
13, căn giữa
Số kèm theo là Chương – số thứ tự lũy tiến sử dụng để chú giải bảng.
Ví dụ:
Bảng 2 – 1: Các thông số chọn
Biên soạn: ThS. Nguyễn Quang Trung -1-
Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong - Người đăng: Chuột Túi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hướng dẫn – Đồ án thiết kế động cơ đốt trong 9 10 971