Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn dùng Corel

Được đăng lên bởi Tín Lương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2
Trình đơn cảnh ứng
Có một cách nhanh chóng để làm thanh công cụ bất kỳ biến mất hoặc hiện ra: bạn bấm -phải vào
thanh công cụ nào đó và tùy ý bật/tắt các thanh công cụ được liệt kê trên trình đơn vừa hiện ra
(hình 1). Bạn chú ý, phải "nhắm" vào bản thân thanh công cụ, đừng **ng nhầm vào các nút trên
thanh công cụ.
Hình 1

Trình đơn xuất hiện do thao tác bấm -phải được gọi chung là trình đơn cảnh ứng (contextsensitive menu). Nghĩa là trình đơn "tương ứng với hoàn cảnh" í mà! Gọi như vậy là vì tùy theo
bạn bấm-phải vào chi tiết nào trên màn hình, trình đơn hiện ra có các mục chọn liên quan đến chi
tiết ấy. Trình đơn cảnh ứng liên kết với thao tác bấm-phải là phương tiện giao tiếp phổ biến trong
Corel DRAW và trong môi trư ờng Windows nói chung.
Bạn thử ngay xem...
-Bấm-phải vào thanh công cụ Property Bar. Trình đơn cảnh ứng hiện ra (hình 1) trình bày danh
sách mọi thanh công cụ
Nhìn vào trình đơn cảnh ứng vừa hiện ra, bạn để ý, tr ước mỗi tên gọi thanh công cụ có thể có
dấu duyệt (check mark) hoặc không. Dấu duyệt ngụ ý nói rằng thanh công cụ t ương ứng đang
hiển thị trên màn hình. Muốn bật/tắt thanh công cụ n ào, bạn bấm vào tên gọi của nó trên trình
đơn cảnh ứng.
- Bấm vào Toolbox trên trình đơn cảnh ứng. Thanh công cụ Toolbox biến mất
- Bấm-phải vào thanh công cụ Property Bar. Trình đơn cảnh ứng hiện ra. Lúc này trước tên
Toolbox đã mất dấu duyệt vì thanh công cụ Toolbox ở trạng thái "tắt"
-Bấm vào Toolbox trên trình đơn cảnh ứng. Thanh công cụ Toolbox hiện ra
Chắc bạn đang "nóng máy", muốn bắt tay v ào chuyện vẽ vời chi đó ngay tức th ì. Bạn bình tĩnh,
ta nên "đi dạo" trong Corel DRAW thêm chút nữa, xem... cho biết.
Cửa sổ neo đậu
Tên gọi... kỳ cục nêu trên nhằm nói đến một phương tiện giao tiếp phổ biến của Corel DRAW.
Cửa sổ neo đậu (docker) là cửa sổ có khả năng neo đậu gọn g àng, cố định ở biên phải hoặc
biên trái của cửa sổ Corel DRAW. Cũng nh ư mọi loại cửa sổ, bạn có thể kéo cửa sổ neo đậu đến
bất cứ chỗ nào trên màn hình tùy theo yêu c ầu công việc. Tuy nhiên, có lẽ trạng thái "neo đậu"
của loại cửa sổ này ở biên phải hoặc biên trái cửa sổ Corel DRAW vẫn thuận tiện cho bạn h ơn
cả (tùy theo bạn thuận tay phải hay tay trái). Ta thử cho hiển thị cử a sổ neo đậu Object Manager.
Cửa sổ này dùng để trình bày các lớp (layer) của bản vẽ và liệt kê những đối tượng trên từng
lớp.


- Bấm Tools trên thanh trình đơn và bấm Object Manager (để cho tiện, sau n ày ta nói vắn tắt:
chọn Tools > Ob...
http://caomedia.wordpress.com
Bài 2
Trình đơn cảnh ứng
Có một cách nhanh chóng để làm thanh công cụ bất k biến mất hoặc hiện ra: bạn bấm -phải vào
thanh công cụ nào đó và tùy ý bật/tắt các thanh công cụ đ ược liệt kê trên trình đơn vừa hiện ra
(hình 1). Bạn chú ý, phải "nhắm" v ào bản thân thanh công cụ, đừng **ng nhầm v ào các nút trên
thanh công cụ.
Hình 1
Trình đơn xuất hiện do thao tác bấm -phải được gọi chung là trình đơn cảnh ứng (context-
sensitive menu). Ngh ĩa là trình đơn "tương ứng với hoàn cảnh" í mà! Gọi như vậy là vì tùy theo
bạn bấm-phải vào chi tiết nào trên màn hình, trình đơn hiện ra có các mục chọn li ên quan đến chi
tiết ấy. Trình đơn cảnh ứng liên kết với thao tác bấm-phải là phương tiện giao tiếp phổ biến trong
Corel DRAW và trong môi trư ờng Windows nói chung.
Bạn thử ngay xem...
-Bấm-phải vào thanh công cụ Property Bar. Trình đơn cảnh ứng hiện ra (hình 1) trình bày danh
sách mọi thanh công cụ
Nhìn vào trình đơn cảnh ứng vừa hiện ra, bạn để ý, tr ưc mỗi tên gọi thanh công cụ có thể có
dấu duyệt (check mark) hoặc không. Dấu duyệt ngụ ý nói rằng thanh công cụ t ương ứng đang
hiển th trên màn hình. Muốn bật/tắt thanh công cụ n ào, bạn bấm vào tên gọi của nó trên trình
đơn cảnh ứng.
- Bấm vào Toolbox trên trình đơn cảnh ứng. Thanh công cụ Toolbox biến mất
- Bấm-phải vào thanh công cụ Property Bar. Trình đơn cảnh ứng hiện ra. Lúc n ày trước tên
Toolbox đã mất dấu duyệt vì thanh công cụ Toolbox ở trạng ti "tắt"
-Bấmo Toolbox trên trình đơn cảnh ứng. Thanh công cụ Toolbox hiện ra
Chắc bạn đang "nóng máy", muốn bắt tay v ào chuyện vẽ vời chi đó ngay tức th ì. Bạn bình tĩnh,
ta nên "đi dạo" trong Corel DRAW th êm chút nữa, xem... cho biết.
Cửa sổ neo đậu
Tên gọi... k cục nêu trên nhằm nói đến một phương tiện giao tiếp phổ biến của Corel DRAW.
Cửa sổ neo đậu (docker) l à cửa sổ có khả năng neo đậu gọn g àng, cố định ở biên phải hoặc
biên trái của cửa sổ Corel DRAW. Cũng nh ư mọi loại cửa sổ, bạn có thể kéo cửa sổ neo đậu đến
bất cứ chỗ nào trên màn hình tùy theo yêu c ầu công việc. Tuy nhiên, có lẽ trạng thái "neo đậu"
của loại cửa s này biên phải hoặc biên trái cửa sổ Corel DRAW vẫn thuận tiện cho bạn h ơn
cả (tùy theo bạn thuận tay phải hay tay trái). Ta thử cho hiển thị cử a sổ neo đậu Object Manager.
Cửa sổ này dùng để trình bày các lớp (layer) của bản vvà liệt kê những đối tượng trên từng
lớp.
hướng dẫn dùng Corel - Trang 2
hướng dẫn dùng Corel - Người đăng: Tín Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hướng dẫn dùng Corel 9 10 956