Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Gia công trên Cimatron E7.0

Được đăng lên bởi anhquy892000
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 12741 lần   |   Lượt tải: 101 lần
Hướng dẫn Gia công trên Cimatron E7.0

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CIMATRON NC................................................................................. 2
1. Các biểu tượng trong thanh công cụ ngang :.......................................................................... 2
2. Các biểu tượng trên thanh công cụ theo phương thẳng ñứng. ................................................ 3
CHƯƠNG II LẬP TRÌNH PHAY BA TRỤC............................................................................... 5
1. Môi trường NC ..................................................................................................................... 5
2. Các bước tạo chương trình gia công...................................................................................... 5
2.1
Mở file ...................................................................................................................... 5
2.2
Chọn dụng cụ cắt....................................................................................................... 6
2.3
Chọn số trục máy gia công_ Chọn kiểu chạy dao....................................................... 9
2.4
Tạo phôi.................................................................................................................... 9
2.5
Chọn phương pháp gia công.................................................................................... 10
2.5.1
Gia công 2,5 trục ............................................................................................. 10
2.5.2
Gia công 3 trục ................................................................................................ 11
2.5.3
Flow line ......................................................................................................... 20
2.5.4
Gia công 4 hoặc 5 trục ..................................................................................... 22
2.6
Mô phỏng................................................................................................................ 22
2.7
Xuất sang file chương trình .NC .............................................................................. 23
3. Các tham số gia công .......................................................................................................... 23
3.1
Các tham số gia công ñiều khiển 2,5D ; 3 trục ..........................................................
Hướng dẫn Gia công trên Cimatron E7.0
1
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CIMATRON NC................................................................................. 2
1. Các biểu tượng trong thanh công cụ ngang :.......................................................................... 2
2. Các biểu tượng trên thanh công cụ theo phương thẳng ñứng. ................................................ 3
CHƯƠNG II LẬP TRÌNH PHAY BA TRỤC............................................................................... 5
1. Môi trường NC ..................................................................................................................... 5
2. Các bước tạo chương trình gia công...................................................................................... 5
2.1 Mở file...................................................................................................................... 5
2.2 Chọn dụng cụ cắt....................................................................................................... 6
2.3 Chọn số trục máy gia công_ Chọn kiểu chạy dao....................................................... 9
2.4 Tạo phôi.................................................................................................................... 9
2.5 Chọn phương pháp gia công.................................................................................... 10
2.5.1 Gia công 2,5 trục ............................................................................................. 10
2.5.2 Gia công 3 trục................................................................................................ 11
2.5.3 Flow line ......................................................................................................... 20
2.5.4 Gia công 4 hoặc 5 trục..................................................................................... 22
2.6 Mô phỏng................................................................................................................ 22
2.7 Xuất sang file chương trình .NC.............................................................................. 23
3. Các tham số gia công.......................................................................................................... 23
3.1 Các tham số gia công ñiều khiển 2,5D ; 3 trục........................................................ 23
3.1.1 Clearance ........................................................................................................ 23
3.1.2 Entry & End Points.......................................................................................... 25
3.1.3 Approach & Retract......................................................................................... 27
3.1.4 Boundary Offset .............................................................................................. 29
3.1.5 Tolerance & Surface Offset Parameters ........................................................... 30
3.1.6 Tool Trajectory................................................................................................ 31
3.1.7 Z – Limits........................................................................................................ 31
3.1.8 Machine between Layers ................................................................................. 32
3.1.9 High Speed Machining .................................................................................... 36
3.1.10 Clean between Pass ......................................................................................... 38
3.1.11 Stock & Holder Tracking................................................................................. 38
3.1.12 Electrode machine parameter........................................................................... 40
3.1.13 Creat Auxiliary contours.................................................................................. 40
3.1.14 Cutter and Holder ............................................................................................ 41
3.1.15 Machine parameters......................................................................................... 41
3.1.16 Geometry ........................................................................................................ 42
3.2 Các tham số thiết lập cho ñường chạy dao............................................................... 44
3.2.1 Create Auxiliary Contours ............................................................................... 44
3.2.2 Tool Trajectory................................................................................................ 44
3.2.3 Optimizer ........................................................................................................ 50
3.2.4 Layers Connection........................................................................................... 50
3.3 Các tham số cho chu trình khoan............................................................................. 51
3.3.1 Drill type – Kiểu khoan .................................................................................. 51
3.3.2 Depth Parameter.............................................................................................. 51
3.3.3 Drill Parameter................................................................................................ 51
3.3.4 Drill Retract..................................................................................................... 52
3.3.5 Qiuck Drill ...................................................................................................... 53
4. Cách giảm số lần rút dao trong Cimatron E7....................................................................... 55
Hướng dẫn Gia công trên Cimatron E7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Gia công trên Cimatron E7.0 - Người đăng: anhquy892000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Hướng dẫn Gia công trên Cimatron E7.0 9 10 304