Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học Autocad toàn tập

Được đăng lên bởi Song Phước
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 3267 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Hướng dẫn học Autocad toàn tập

§Ò C−¬ng Bµi Gi¶ng

M«n häc AutoCAD

Môc lôc

Môc lôc ...................................................................................................................................... 1
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ Autocad ............................................................................................ 5
I.1. Giíi thiÖu vÒ AutoCAD ..............................................................................................................5
I.1.1. Kh¶ n¨ng vÒ AutoCAD ....................................................................................................................... 5
I.1.2. C¸c thÕ hÖ AutoCAD........................................................................................................................... 6

I.2. Cµi ®Æt vµ khëi ®éng AutoCad ..................................................................................................6
I.2.1. Nh÷ng yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ.................................................................................................................... 6
I.2.2. Cµi ®Æt AutoCAD ................................................................................................................................ 6
I.2.3. Khëi ®éng AutoCAD .......................................................................................................................... 6
I.2.4. Mµn h×nh giao diÖn AutoCAD ............................................................................................................ 7

I.3. NhËp lÖnh vµ d÷ liÖu...................................................................................................................7
I.3.1. C¸ch nhËp lÖnh.................................................................................................................................... 7
I.3.2. C¸c hÖ to¹ ®é....................................................................................................................................... 9
I.3.3. C¸c kiÓu d÷ liÖu trong AutoCAD. ..................................................................................................... 11

I.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp ban ®Çu. ......................................................................................................12
I.4.1. LÖnh Help: ........................................................................................................................................ 12
I.4.2. C¸c phÝm chøc n¨ng th−êng dïng ...........................................
Hưng dẫn học Autocad toàn tp
Hướng dẫn học Autocad toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học Autocad toàn tập - Người đăng: Song Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Hướng dẫn học Autocad toàn tập 9 10 125