Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn học matlab

Được đăng lên bởi nguyen van an
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giíi thiÖu chung
§iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ kü
thuËt. LÜnh vùc nµy h÷u hiÖu kh¾p n¬i tõ hÖ thèng phi thuyÒn kh«ng gian, hÖ thèng ®iÒu khiÓn
tªn löa, m¸y bay kh«ng ng−êi l¸i, ng−êi m¸y tay, m¸y trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ
ngay c¶ trong ®êi sèng hµng ngµy: ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é, ®é Èm
Trong lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng cæ ®iÓn c¸c nhµ b¸c häc Jame Watt, Hazen, Minorsky,
Nyquist, Evan…. ®· ®−a ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p gi¶i quýªt nhiÒu vÊn ®Ò ®¬n gi¶n nh−: bé ®iÒu tèc
ly t©m ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é m¸y h¬i n−íc, chøng minh tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng cã thÓ ®−îc
x¸c ®Þnh tõ ph−¬ng tr×nh vi ph©n m« t¶ hÖ thèng, x¸c ®Þnh tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng vßng kÝn
trªn c¬ së ®¸p øng vßng hë ®èi víi c¸c tÝn hiÖu vµo h×nh Sin ë tr¹ng th¸i x¸c lËp…
Khi c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ngµy nay cµng phøc t¹p h¬n nhiÒu tÝn hiÖu vµo vµ ra th× viÖc
m« t¶ hÖ thèng ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i nµy ®ßi hái mét l−îng rÊt lín c¸c ph−¬ng tr×nh. Lý thuyÕt
®iÒu khiÓn cæ ®iÓn liªn quan c¸c hÖ thèng mét ngâ vµo vµ mét ngâ ra trë nªn bÊt lùc ®Ó ph©n tÝch
hÖ thèng nhiÒu ®Çu vµo, nhiÒu ®Çu ra. KÓ tõ kho¶ng n¨m 1960 trë ®i nhê m¸y tÝnh sè cho phÐp ta
ph©n tÝch c¸c hÖ thèng phøc t¹p trong miÒn thêi gian, lý thuyÕt ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ®Ó
®èi phã víi sù phøc t¹p cña hÖ thèng hiÖn ®¹i. Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i dùa trªn ph©n tÝch
miÒn thêi gian vµ tæng hîp dïng c¸c biÕn tr¹ng th¸i, cho phÐp gi¶i c¸c bµi to¸n ®iÒu khiÓn cã c¸c
yªu cÇu chÆt chÏ vÒ ®é chÝnh x¸c, träng l−îng vµ gi¸ thµnh cña c¸c hÖ thèng trong lÜnh vùc kü
nghÖ kh«ng gian vµ qu©n sù.
Sù ph¸t triÓn gÇn ®©y cña lý thuyÕt ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i lµ trong nhiÒu lÜnh vùc ®iÒu khiÓn
tèi −u cña c¸c hÖ thèng ngÉu nhiªn vµ tiÒn ®Þnh. HiÖn nay m¸y vi tÝnh ngµy cµng rÎ, gän nh−ng
kh¶ n¨ng xö lý l¹i rÊt m¹nh nªn nã ®−îc dïng nh− lµ mét phÇn tö trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn.
Matlab lµ mét ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm lín cña lÜnh vùc tÝnh to¸n sè. Matlab chÝnh lµ
ch÷ viÕt t¾t tõ MATrix LABoratory, thÓ hiÖn ®Þnh h−íng chÝnh cña ch−¬ng tr×nh bao gåm mét sè
hµm to¸n c¸c chøc n¨ng nhËp / xuÊt còng nh− c¸c kh¶ n¨ng lËp tr×nh víi có ph¸p th«ng dông mµ
nhê ®ã ta cã thÓ dùng nªn c¸c Scripts. Matlab cã rÊt nhiÒu phiªn b¶n nh−: 3.5, 4.0, 4.2, 5.0,
5.2,…6.0, 6.5 . HiÖn t¹i ®· cã phiªn b¶n míi nhÊt 7.1. Trong bµi tiÓu luËn nµy chóng ta chñ yÕu
t×m hiÓu vÒ phiªn b¶n 6.5.
Simulink lµ mét phÇn mÒm më réng cña Matlab (1 Toolbox cña Matlab) dïng ®Ó m« h×nh
ho¸, m« pháng vµ ph©n tÝch mét hÖ thèng ®éng. Th«ng th−êng dïng ®...
http://www.ebook.edu.vn
Giíi thiÖu chung
§iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ kü
thuËt. LÜnh vùc nµy h÷u hiÖu kh¾p n¬i tõ hÖ thèng phi thuyÒn kh«ng gian, hÖ thèng ®iÒu khiÓn
tªn löa, m¸y bay kh«ng ngêi l¸i, ngêi m¸y tay, m¸y trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ
ngay c¶ trong ®êi sèng hµng ngµy: ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é, ®é Èm
Trong lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng cæ ®iÓn c¸c nhµ b¸c häc Jame Watt, Hazen, Minorsky,
Nyquist, Evan…. ®· ®a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶i quýªt nhiÒu vÊn ®Ò ®¬n gi¶n nh: bé ®iÒu tèc
ly t©m ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é m¸y h¬i níc, chøng minh tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng cã thÓ ®îc
x¸c ®Þnh tõ ph¬ng tr×nh vi ph©n m« t¶ hÖ thèng, x¸c ®Þnh tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng vßng kÝn
trªn c¬ së ®¸p øng vßng hë ®èi víi c¸c tÝn hiÖu vµo h×nh Sin ë tr¹ng th¸i x¸c lËp…
Khi c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ngµy nay cµng phøc t¹p h¬n nhiÒu tÝn hiÖu vµo vµ ra th× viÖc
m« t¶ hÖ thèng ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i nµy ®ßi hái mét lîng rÊt lín c¸c ph¬ng tr×nh. Lý thuyÕt
®iÒu khiÓn cæ ®iÓn liªn quan c¸c hÖ thèng mét ngâ vµo vµ mét ngâ ra trë nªn bÊt lùc ®Ó ph©n tÝch
hÖ thèng nhiÒu ®Çu vµo, nhiÒu ®Çu ra. KÓ tõ kho¶ng n¨m 1960 trë ®i nhê m¸y tÝnh sè cho phÐp ta
ph©n tÝch c¸c hÖ thèng phøc t¹p trong miÒn thêi gian, lý thuyÕt ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ®Ó
®èi phã víi sù phøc t¹p cña hÖ thèng hiÖn ®¹i. Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i dùa trªn ph©n tÝch
miÒn thêi gian vµ tæng hîp dïng c¸c biÕn tr¹ng th¸i, cho phÐp gi¶i c¸c bµi to¸n ®iÒu khiÓn cã c¸c
yªu cÇu chÆt chÏ vÒ ®é chÝnh x¸c, träng lîng vµ gi¸ thµnh cña c¸c hÖ thèng trong lÜnh vùc
nghÖ kh«ng gian vµ qu©n sù.
Sù ph¸t triÓn gÇn ®©y cña lý thuyÕt ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i lµ trong nhiÒu lÜnh vùc ®iÒu khiÓn
tèi u cña c¸c hÖ thèng ngÉu nhiªn vµ tiÒn ®Þnh. HiÖn nay m¸y vi tÝnh ngµy cµng rÎ, gän nhng
kh¶ n¨ng xö lý l¹i rÊt m¹nh nªn nã ®îc dïng nh lµ mét phÇn tö trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn.
Matlab lµ mét ch¬ng tr×nh phÇn mÒm lín cña lÜnh vùc tÝnh to¸n sè. Matlab chÝnh lµ
ch÷ viÕt t¾t tõ MATrix LABoratory, thÓ hiÖn ®Þnh híng chÝnh cña ch¬ng tr×nh bao gåm mét sè
hµm to¸n c¸c chøc n¨ng nhËp / xuÊt còng nh c¸c kh¶ n¨ng lËp tr×nh víi có ph¸p th«ng dông mµ
nhê ®ã ta cã thÓ dùng nªn c¸c Scripts. Matlab cã rÊt nhiÒu phiªn b¶n nh: 3.5, 4.0, 4.2, 5.0,
5.2,…6.0, 6.5 . HiÖn t¹i ®· cã phiªn b¶n míi nhÊt 7.1. Trong bµi tiÓu luËn nµy chóng ta chñ yÕu
t×m hiÓu vÒ phiªn b¶n 6.5.
Simulink lµ mét phÇn mÒm më réng cña Matlab (1 Toolbox cña Matlab) dïng ®Ó m« h×nh
ho¸, m« pháng vµ ph©n tÝch mét hÖ thèng ®éng. Th«ng thêng dïng ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu
khiÓn, thiÕt kÕ DSP, hÖ thèng th«ng tin vµ c¸c øng dông m« pháng kh¸c.
Simulink lµ thuËt ng÷ m« pháng dÔ nhí ®îc ghÐp hai tõ Simulation vµ Link, Simulink
cho phÐp m« t¶ hÖ thèng tuyÕn tÝnh, hÖ phi tuyÕn, c¸c m« h×nh trong miÒn thêi gian liªn tôc, hay
gi¸n ®o¹n hoÆc mét hÖ gåm c¶ liªn tôc vµ gi¸n ®o¹n.
hướng dẫn học matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn học matlab - Người đăng: nguyen van an
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
hướng dẫn học matlab 9 10 132