Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm đồ án máy công cụ

Được đăng lên bởi Nguyễn Huy Hoàng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp
(H−íng dÉn thiÕt )
PhÇn thuyÕt minh
Ch−¬ng I
Tæng quan vÒ thiÕt kÕ m¸y
I-C«ng dông, ph¹m vi sö dông.
1.C«ng dông.
2.Ph¹m vi sö dông.
II
-
Vai trß, vÞ trÝ vµ tr
×
nh ®é ph¸t triÓn cña m¸y thiÕt kÕ trong thùc tÕ.
II
-
Vai trß, vÞ trÝ vµ tr
×
nh ®é ph¸t triÓn cña m¸y thiÕt kÕ trong thùc tÕ.
III-Tæng quan vÒ thiÕt kÕ m¸y c«ng cô vµ c¸c c«ng cô thiÕt kÕ hiÖn ®¹i.
1. Ph©n tÝch yªu cÇu thiÕt kÕ.
2. Tæng hîp thiÕt kÕ.
3. Ph−¬ng ph¸p tÝnh.
4.ThiÕt kÕ cã trî gióp m¸y tÝnh.
5. C¸c yªu cÇu, néi dung thiÕt kÕ.
Hướng dẫn làm đồ án máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm đồ án máy công cụ - Người đăng: Nguyễn Huy Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn làm đồ án máy công cụ 9 10 872