Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm dự toán bằng phần mềm ACITT

Được đăng lên bởi Anhhoanhtrang Cao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 10345 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mẹo làm dự toán bằng ACITT
Chắc hẳn không ít bạn đã phải làm bài thầu rồi đúng không ? nó
rất khó, nếu như mình sơ sẩy một cút thì có lẽ bao nhiêu công
sức của cả một tập thể ...đi toi hết. Ngày trước các cụ chỉ bằng
tay nhưng là hàng bao nhiêu bài thầu lớn nhỏ mà vẫn ok đấy
thôi, nhưng ngày nay chúng ta tân tiến hơn nên việc làm đó đã
có phần mềm lo rồi, nhưng việc sử dụng phần mềm đó như thế
nào cho nhanh và chính xác nhất thì lại thuộc về ...chúng ta.
Các bạn hay dùng phần mềm nào ? ACITT, G8 hay MISA ...?
Nếu dùng ACITT thì tôi xin giới thiệu một cách làm bài th ầu r ất
nhanh và rất chuẩn xác, tiết kiệm cho các bạn r ất nhiều công
sức đấy ( vì 2 thằng kia không hỗ trợ nền Excell).
Bình thường thì bạn sẽ phải làm tuần tự từ Bảng dự toán ->
Phân tích vật tư -> Tổng hợp vật tư -> giá trị vật tư -> Đơn giá
chi tiết -> Đơn giá dự thầu đúng không, khi làm đơn giá chi ti ết
bạn sẽ phải thay giá gốc của dự toán bằng giá tại th ời điểm làm
thầu, phần công việc này sẽ chiếm của bạn tới 1/2 th ời gian
phân bố cho việc chạy giá dự thầu phải không ?
Nhưng mình xin giới thiệu 2 mẹo nhỏ này nhé.
Cách thứ nhất : Bạn vẫn làm tuần tự như trên, nhưng trong
bảng Đơn giá chi tiết, bạn hãy click đánh dấu dòng ngang ngay
dưới dòng tiêu đề.
Sau đó bạn vào menu DATA -> Fillte-. Auto filter ho ặc nh ư hình
sau, lập tức nó sẽ lọc cho bạn những đề mục công việc nào
giống nhau, bạn chỉ việc điền đơn giá là xong.
Tuy nhiên cách này không nhanh bằng cách dưới đây.
Cách 2:
Trước khi bắt tay vào làm, các bạn nên sao lưu tập tin DBF c ủa
mình ra một ổ khác nhé.
Khi chạy dự toán, các bạn vẫn làm bình thường, đến khi phân
tích ra giá trị vật tư, các bạn chỉ cần thêm b ước này thôi nhé.
Bạn chọn ô chứa mã hiệu của vật tư , ấn Ctrl + T , nó s ẽ đưa
bạn đến một bảng mà trong đó có ghi giá gốc của v ật tư, b ạn
chỉ cần thay giá đó bằng giá của thời điểm bạn làm bài thầu,
sau đó bạn chạy bảng Đơn giá chi tiếtxem có gì khác không nhé,
đảm bảo với bạn là sẽ tiết kiệm được cho bạn 1/2 thời gian b ạn
vẫn làm mà còn chính xác hơn.

Sau khi bạn làm xong thì hãy nhớ copy file DBF ban đầu v ề
đúng vị trí vốn có của nó nhé.
Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin tại

...
M o làm d toán b ng ACITT
Ch c h n không ít b n ã ph i làm bài th u r i úng không ? đ ồ đ
r t khó, n u nh mình s s y m t cút thì l bao nhiêu công ế ư ơ
s c c a c m t t p th ... i toi h t. Ngày tr c các c ch b ng đ ế ướ
tay nh ng là hàng bao nhiêu bài th u l n nh v n ok yư đấ
thôi, nh ng ngày nay chúng ta tân ti n h n nên vi c làm ó ãư ế ơ đ đ
ph n m m lo r i, nh ng vi c s d ng ph n m m ó nh th ư đ ư ế
nào cho nhanh chính xác nh t thì l i thu c v ...chúng ta.
Các b n hay dùng ph n m m nào ? ACITT, G8 hay MISA ...?
N u dùng ACITT thì tôi xin gi i thi u m t cách làm bài th u r tế
nhanh r t chu n xác, ti t ki m cho các b n r t nhi u công ế
s c y ( vì 2 th ng kia không h tr n n Excell). đấ
Bình th ng thì b n s ph i làm tu n t t B ng d toán ->ườ
Phân tích v t t -> T ng h p v t t -> giá tr v t t -> n giá ư ư ư Đơ
chi ti t -> n giá d th u úng không, khi làm n giá chi ti tế Đơ đ đơ ế
b n s ph i thay giá g c c a d toán b ng giá t i th i i m làm ờ đ
th u, ph n công vi c này s chi m c a b n t i 1/2 th i gian ế
phân b cho vi c ch y giá d th u ph i không ?
Nh ng mình xin gi i thi u 2 m o nh này nhé.ư
Cách th nh t : B n v n làm tu n t nh trên, nh ng trong ư ư
b ng n giá chi ti t, b n hãy click ánh d u dòng ngang ngay Đơ ế đ
d i dòng tiêu .ướ đ
Sau ó b n vào menu DATA -> Fillte-. Auto filter ho c nh nhđ ư
sau, l p t c s l c cho b n nh ng m c công vi c nào đề
gi ng nhau, b n ch vi c i n n giá xong. đ đơ
Tuy nhiên ch này không nhanh b ng ch d i ây. ư đ
Cách 2:
Tr c khi b t tay vào làm, các b n nên sao l u t p tin DBF c aướ ư
mình ra m t khác nhé.
Khi ch y d toán, các b n v n làm bình th ng, n khi phân ườ đế
tích ra giá tr v t t , các b n ch c n thêm b c này thôi nhé. ư ư
B n ch n ô ch a hi u c a v t t , n Ctrl + T , s a ư đư
b n n m t b ng trong ó ghi giá g c c a v t t , b n đế đ ư
ch c n thay giá ó b ng giá c a th i i m b n làm bài th u, đ đ
sau ó b n ch y b ng n giá chi ti txem có gì khác không nhé,đ Đơ ế
m b o v i b n s ti t ki m c cho b n 1/2 th i gian b nđả ế đượ
v n làm mà còn chính xác h n. ơ
Hướng dẫn làm dự toán bằng phần mềm ACITT - Trang 2
Hướng dẫn làm dự toán bằng phần mềm ACITT - Người đăng: Anhhoanhtrang Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn làm dự toán bằng phần mềm ACITT 9 10 695