Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống VRF

Được đăng lên bởi Hồ Ngọc Thịnh
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 2 lần
T.L.K JOINT STOCK COMPANY

TP. HCM 22-08-2008

T.L.K JOINT STOCK COMPANY

1-1. CAÙC GIÔÙI HAÏN KHI THI COÂNG ÑÖÔØNG OÁNG ÑOÀNG
 Chieàu daøi thöïc teá oáng cho pheùp

DAØN NOÙNG

Nhaùnh daøn
noùng ñaàu
tieân ~ Daøn
noùng

[C]

Nhaùnh ñaàu
tieân ~ Daøn
laïnh

Daøn noùng ~
Daøn laïnh

[d-e]

[b+a]

10m 40m 150
 Cheânh leäch ñoä cao cho pheùp
Daøn noùng ~

DAØN LAÏNH

DAØN LAÏNH

m

Daøn laïnh

Giöõa caùc
daøn laïnh

Giöõa caùc
daøn noùng

[H2]

[H1]

[H3, H4]

50m
40m

15
m

 Toång chieàu daøi cho pheùp töø daøn noùng ñeán taát caû caùc daøn laïnh :

4m

 300m

CAÙC GHI CHUÙ
 CHEÂNH ÑOÄ CAO H1  50m
LAÏNH

KHI DAØN NOÙNG LAÉP ÑAËT CAO HÔN DAØN

 CHEÂNH ÑOÄ CAO H1  40m
LAÏNH

KHI DAØN NOÙNG LAÉP ÑAËT THAÁP HÔN DAØN

 CHIEÀU DAØI THÖÏC TEÁ CHO PHEÙP c  10m
GAS]

[COÙ TÍNH ÑEÁN CHIEÀU DAØI QUY ÑOÅI TÖØ CO VAØ CAÙC BOÄ CHIA

 CHIEÀU DAØI THÖÏC TEÁ CHO PHEÙP (b+a)  150m,
CHIEÀU DAØI TÖÔNG ÑÖÔNG  175m
[

COÙ TÍNH ÑEÁN CHIEÀU DAØI QUY ÑOÅI TÖØ CO VAØ CAÙC BOÄ CHIA GAS]

1-2.

KÍCH THÖÔÙC OÁNG ÑOÀNG
BAÛNG QUY ÑOÅI CHIEÀU DAØI TÖÔNG ÑÖÔNG

R410A

Ñöôøng kính
oáng x daøy nhoû
nhaát (mm)

Uoán oáng
daïng L
hoaëc Co

Daïng baåy

RAP
VALVE
KIT

JOINT
KIT

Meùt /1 Caùi

Meùt /1 Boä

Loïai söû
duïng

6.4 x 0.81

0.16

9.5 x 0.81

0.18

1.3

OÁng cuoän

12.7 x 0.81

0.20

1.5

(OÁng meàm)

15.9 x 1.0

0.25

2.0

19.1 x 1.0

0.35

2.4

22.2 x 1.0

0.40

3.0

25.4 x 1.0

0.45

3.4

28.6 x 1.0

0.50

31.8 x 1.1

0.55

38.1 x 1.2

0.60

4.0

0.5

1
Oáng caây
(OÁng cöùng)

VÍ DUÏ TÍNH CHIEÀU DAØI TÖÔNG ÑÖÔNG
5m
5m

5m

5m

5m

5m

5m
5m

5m

Chieàu daøi thöïc teá 45m + Trôû löïc ñöôøng oáng (Co, caùc boä chia,…)
Ví duï tính cho côõ oáng D19.1mm
Chieàu daøi töông ñöông = Chieàu daøi thöïc teá + 8 Co (0.35m x 8)
= 45 + 2.8
= 47.8m

1-3.

KÍCH THÖÔÙC OÁNG ÑOÀNG DAØN LAÏNH

R410A
Kích côõ ñöôøng oáng keát noái cuûa daøn laïnh

Coâng suaát danh
ñònh cuûa daøn laïnh

Côõ oáng (ñöôøng kính ngoaøi x ñoä daøy toái thieåu)
OÁng veà

OÁng ñi

74 . 94 . 124 .
164 . 184

 12.7 x 0.81

 6.4 x 0.81

254 . 364 . 484

 15.9 x 1.0

764

 19.1 x 1.0

964

 22.2 x 1.0

 9.5 x 0.81

1-4.

KÍCH THÖÔÙC OÁNG ÑOÀNG DAØN NOÙNG

R410A

Kích côõ ñöôøng oáng keát noái cuûa daøn noùng
Loaïi daøn noùng

Kích côõ ñöôøng oáng
OÁng veà

OÁng ñi

C0705

8 HP

  19.1 x 1.0

C0905

10 HP

   22.2 x 1.0

C1155
C1305

12 HP
14HP

   25.4 x 1.0

C1405

16 HP

   28.6 x 1.0

 

18 HP ~ 24 HP

   28.6 x 1.0

   15.9 x 1.0 

 

26 HP ~ 34 HP

   31.8 x 1.1

   19.1 x 1.0

 

36 HP ~...
T.L.K JOINT STOCK COMPANY
T.L.K JOINT STOCK COMPANY
TP. HCM 22-08-2008
TP. HCM 22-08-2008
Hướng dẫn lắp đặt hệ thống VRF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lắp đặt hệ thống VRF - Người đăng: Hồ Ngọc Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Hướng dẫn lắp đặt hệ thống VRF 9 10 902