Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phân tích dao động

Được đăng lên bởi truong dinh tin
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mooh học: Nhà cao tầng

Phụ lục 1

PHỤ LỤC 1:
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TRÊN ETABS
Bước 1: Lập mô hình không gian công trình bằng Etabs trong đó khai báo đầy đủ kích thước hình học
của tất cả các cấu kiện như: sàn, dầm, cột, vách…

Giảng viên ThS. Huỳnh Văn Khanh (HP: 090 33 22 650)

Trang 1

Mooh học: Nhà cao tầng

Phụ lục 1

Bước 2: Định nghĩa vật liệu
Define -> Materials Properties

Chọn “Conc” và nhấn “Modify/Show Materials. Sau đó khai báo các tham số về vật liệu bê tông.

1. Khối lượng riêng (ρ): lấy bằng γ/g
Ví dụ: 2.5 /10 = 0.25
2. Trọng lượng riêng (γ) : 2.5 T/m3
3. Module đàn hồi của bê tông: Eb (tùy vào
Mac bê tông)
4. Hệ số poison
(trong đó: g là gia tốc trọng trường, lấy
bằng 9.81m/s2 hoặc gần đúng 10m/s2)

Giảng viên ThS. Huỳnh Văn Khanh (HP: 090 33 22 650)

Trang 2

Mooh học: Nhà cao tầng

Phụ lục 1

Bước 3: Định nghĩa trường hợp tải và gán tải trọng
Define -> Static Load Cases

Lưu ý: Chỉ cần khai báo và gán tải trọng cho 2 trường hợp là: TĨNH TẢI và HOẠT TẢI
Bước 4: Khai báo khối lượng để phân tích dao động
Define -> Mass Source

Lưu ý: Hệ số 1 (Tĩnh tải) và 0.5 (Hoạt tải) lấy theo tiêu chuẩn 229 – 1999

Giảng viên ThS. Huỳnh Văn Khanh (HP: 090 33 22 650)

Trang 3

Mooh học: Nhà cao tầng

Phụ lục 1

Bước 5: Khai báo sàn tuyệt đối cứng theo phương ngang
Chọn tất cả các phần tử sàn
Asign -> Shell/Area -> Rigid Diaphragm

Bước 6: Khai báo phân tích dao động
Analyze -> Set Analysis Options

Chọn vô mục “Dynamic analysis” và click vô mục “Set Dynamic Parameters” và nhập số mode
muốn khảo sát

Giảng viên ThS. Huỳnh Văn Khanh (HP: 090 33 22 650)

Trang 4

Mooh học: Nhà cao tầng

Phụ lục 1

Bước 6: Giải bài toán.
Analyze -> Run analysis hoặc bấm phím nóng F5 và chờ đến khi hoàn tất
Bước 7: Xem kết quả dao động
Display -> Show Mode Shape

Giảng viên ThS. Huỳnh Văn Khanh (HP: 090 33 22 650)

Trang 5

...
Mooh hc: Nhà cao tng Ph lc 1
Ging viên ThS. Hunh Văn Khanh (HP: 090 33 22 650) Trang 1
PH LC 1:
HƯỚNG DN PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TRÊN ETABS
Bước 1: Lp mô hình không gian công trình bng Etabs trong đó khai báo đầy đủ kích thước hình hc
ca tt c các cu kin như: sàn, dm, ct, vách…
Hướng dẫn phân tích dao động - Trang 2
Hướng dẫn phân tích dao động - Người đăng: truong dinh tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn phân tích dao động 9 10 598