Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Latex

Được đăng lên bởi nguyenphongit1
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn sử dụng LATEX

Đào Ngọc Minh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LATEX
Đào Ngọc Minh
Bộ môn Đại số, khoa Toán - Tin,
trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt
TEX là một chương trình được thiết kế bởi Donald E. Knuth hướng đến việc soạn
thảo những công thức toán học. Trong giới toán học TEX mau chóng được thừa nhận
là một hệ sắp chữ thích hợp nhất để in sách báo toán học. Bài viết này sẽ cho chúng ta
một cách tiếp cận với LATEX, một chương trình được thiết kế bởi Leslie Lamport dựa
trên việc sử dụng công cụ định dạng của TEX.

1

Giới thiệu

Hội toán học Hoa Kì đã phát triển TEX thành AMSTEX, do Michael Spivak xây dựng, thực
chất là một hệ các macro viết bổ sung cho TEX nhằm sử dụng TEX dễ dàng hơn.
LATEX là một gói các tập lệnh cho phép tác giả có thể soạn thảo và in ấn tài liệu của
mình với chất lượng bản in cao nhất thông qua việc sử dụng một cách chuyên nghiệp các
kiểu trình bày đã được định trước. Được thiết kế bởi Leslie Lamport, LATEX sử dụng công
cụ định dạng của TEX để làm hạt nhân cơ bản phục vụ cho việc định dạng tài liệu.
Để tạo ra một văn bản bằng TEX, trước hết cần soạn thảo một tệp nguồn hay còn gọi là
tệp TEX bằng một hệ soạn thảo bình thường mà TEX có thể đọc được. Tệp này có tên dạng
*.tex được TEX biên dịch thành tệp DVI (DeVice Independent) có tên dạng *.dvi và đó
chính là sản phẩm mà chúng ta dự kiến tạo ra.
Có nhiều chương trình soạn thảo và biên dịch TEX, trong đó PCTeX là một phần mềm
tích hợp cả chương trình biên dịch TEX, LATEX, AMSTEX và hệ soạn thảo theo các phông
TrueType. MiKTeX là chương trình biên dịch TEX và LATEX mã nguồn mở gồm nhiều gói
lệnh và macro cho phép biên dịch tệp nguồn ra các định dạng DVI, PS và PDF một cách dễ
dàng. MiKTeX cần đi kèm với một trong các hệ soạn thảo như WinShell, WinEdt, EmEditor,
TeXnicCenter, TeXMaker, LaTeXEditor, TeXShell, VieTeX,. . .
Trong bài viết này, những ví dụ được viết trên VieTeX 2.5 và biên dịch bởi MiKTeX 2.7.
Có thể tải miễn phí các phần mềm này từ  và
 về máy tính cá nhân rồi cài đặt một cách đơn giản. Ngoài ra, cần có
phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc file *.pdf. Ví dụ sau đây sẽ cho ta một hình dung
ban đầu về việc soạn thảo và biên dịch một văn bản với LATEX.
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

% Khai báo lớp văn bản

% Trên mỗi dòng, nội dung sau kí hiệu "%" không được biên dịch
\usepackage[utf8]{vietnam} % Gói lệnh phông tiếng Việt
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb}% Các gói lệnh về môi trường và kí hiệu
\usepackage[top=2c...
Đào Ngọc Minh Hướng dẫn sử dụng L
A
T
E
X
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG L
A
T
E
X
Đào Ngọc Minh
Bộ môn Đại số, khoa Toán - Tin,
trường Đại học phạm Nội
Tóm tắt
T
E
X một chương trình được thiết kế bởi Donald E. Knuth hướng đến việc soạn
thảo những công thức toán học. Trong giới toán học T
E
X mau chóng được thừa nhận
một hệ sắp chữ thích hợp nhất để in sách báo toán học. Bài viết y sẽ cho chúng ta
một cách tiếp cận với L
A
T
E
X, một chương trình được thiết kế bởi Leslie Lamport dựa
trên việc sử dụng công cụ định dạng của T
E
X.
1 Giới thiệu
Hội toán học Hoa đã phát triển T
E
X thành A
M
ST
E
X, do Michael Spivak y dựng, thực
chất một hệ các macro viết b sung cho T
E
X nhằm sử dụng T
E
X dễ dàng hơn.
L
A
T
E
X một gói các tập lệnh cho phép tác giả thể soạn thảo và in ấn tài liệu của
mình với chất lượng bản in cao nhất thông qua việc sử dụng một cách chuyên nghiệp c
kiểu trình y đã được định trước. Được thiết kế bởi Leslie Lamport, L
A
T
E
X sử dụng công
cụ định dạng của T
E
X để làm hạt nhân bản phục vụ cho việc định dạng tài liệu.
Để tạo ra một văn bản bằng T
E
X, trước hết cần soạn thảo một tệp nguồn hay còn gọi
tệp T
E
X bằng một hệ soạn thảo bình thường T
E
X thể đọc được. Tệp này tên dạng
*.tex được T
E
X biên dịch thành tệp DVI (DeVice Independent) tên dạng *.dvi và đó
chính sản phẩm chúng ta dự kiến tạo ra.
nhiều chương trình soạn thảo và biên dịch T
E
X, trong đó PCTeX một phần mềm
tích hợp c chương trình biên dịch T
E
X, L
A
T
E
X, A
M
ST
E
X và hệ soạn thảo theo các phông
TrueType. MiKTeX chương trình biên dịch T
E
X và L
A
T
E
X nguồn mở gồm nhiều gói
lệnh và macro cho phép biên dịch tệp nguồn ra các định dạng DVI, PS và PDF một cách dễ
dàng. MiKTeX cần đi kèm với một trong các hệ soạn thảo như WinShell, WinEdt, EmEditor,
TeXnicCenter, TeXMaker, LaTeXEditor, TeXShell, VieTeX,. . .
Trong bài viết y, những dụ được viết trên VieTeX 2.5 và biên dịch bởi MiKTeX 2.7.
thể tải miễn phí các phần mềm y từ http://hpc-hus.homelinux.org/~diennh/ và
http://miktex.org/ về y tính nhân rồi cài đặt một cách đơn giản. Ngoài ra, cần
phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc file *.pdf. dụ sau đây s cho ta một hình dung
ban đầu v việc soạn thảo và biên dịch một văn bản với L
A
T
E
X.
\documentclass[12pt,a4paper]{article} % Khai báo lớp văn bản
% Trên mỗi dòng, nội dung sau kí hiệu "%" không được biên dịch
\usepackage[utf8]{vietnam} % Gói lệnh phông tiếng Việt
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb}% Các gói lệnh về môi trường và kí hiệu
\usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2.5cm, right=2cm]{geometry}% Căn lề
\begin{document} % Bắt đầu thân văn bản
1
Hướng dẫn sử dụng Latex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Latex - Người đăng: nguyenphongit1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Latex 9 10 397