Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS

Được đăng lên bởi Trung Vu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2720 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS Civil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, sau khi làm đồ án Tốt nghiệp bằng phần mềm ADS civil thì mình
thấy đây là một phần mềm hay, dễ dàng sử dụng nên mình đã làm bản hướng dẫn này để
phần nào giúp các bạn tiếp cận với phần mềm này được đơn giản hơn.
Qua đây mình cũng xin cảm ơn bạn Trịnh Minh Hòa (tặng mình 1 cái khóa cứng)
và bạn Nguyễn Tiến Đạt lớp 53CD8 đã hướng dẫn mình sử dụng phần mềm này !
Dưới đây là phần hướng dẫn sử dụng phần mềm của mình không nhằm mục đích
thương mại, không nhằm mục đích quảng cáo và mình sẽ hướng dẫn theo trình tự làm đồ
án để các bạn dễ theo dõi. Tất nhiên, không thể tránh khỏi sai xót, mình mong các bạn góp
ý cho mình để có thể hoàn thiện hơn về bản hướng dẫn này…

CHƯƠNG I: MỘT SỐ CHÚ Ý VỀ PHẦN MỀM ADS CIVIL
-

Môi trư ng làm việc: Làm việc trên nền phần mềm Auto CAD 2007 tr lên.
Bộ cài đặt nhẹ, khoảng hơn 35Mb, cách cài đặt dễ dàng.
Sử dụng trực quan, đã quen ịới NOVA thì làm việc với phần mềm nàỎ cũng
đơn giản khi chuyển sang sử dụng.
Đối với sinh viên có bản dùng thử với đầỎ đủ các chức năng để làm đồ án
Đư ng ịà đồ án Tốt nghiệp chuỎên ngành Đư ng.
Cũng giống như NOVA, tỉ lệ của bình đồ phải đưa ịề 1:1000.
Không b lỗi font chữ (dễ dàng chỉnh sửa).
Khi đang làm mà b lỗi dễ dàng làm tiếp với bản recover.

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CƠ SỞ
-

Số hóa bình đồ là đưa bình đồ trên giấỎ ịào trong môi trư ng làm việc của
ADS. Nếu bạn đã có bình đồ đã được thể hiện dưới dạng bản vẽ Auto CAD
thì bạn cũng cần lưu ý kiểm tra xem tỉ lệ đã đúng là 1:1000 chưa. Còn nếu
bạn mới chỉ có 1 file ảnh (scale) thì bạn tiến hành làm như sau:

--------------------------------------------------------------------------------Thực hiện: Đặng Văn Hưng - Lớp 53CD8 – Đại Học Xây Dựng
Admin diễn đàn  – Mail: hunguce@gmail.com
1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS Civil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B1: Các bạn m chương trình
Auto CAD lên, ch n Insert\Raster
Image Reference như hình bên.
Sau đó ch n đến đư ng dẫn của
bức hình.
Lưu ý: Trước khi bạn đi scale bình đồ
giấy, bạn nên vạch 1 đoạn thẳng song
song với khung và dài đúng 10cm.
Việc này nhằm đảm bảo bạn có được
bình đồ chuẩn tỉ lệ 1:1000.

B2: Sau khi đã có file ảnh vào trong CAD, các bạn tiến hành tô bình đồ bằng
lệnh PL, chú ý tô các điểm càng gần nhau thì bình đồ các...
Hướng dn s dng phn mm ADS Civil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Thc hiện: Đặng Văn Hưng - Lp 53CD8 Đại Hc Xây Dng
Admin diễn đàn
www.cauduong.edu.vn Mail: hunguce@gmail.com
1
Xin chào các bạn, sau khi làm đ án Tt nghip bng phn mm ADS civil thì mình
thấy đây một phn mm hay, dng s dụng nên mình đã làm bản hướng dẫn này để
phn nào giúp các bn tiếp cn vi phn mềm này được đơn giản hơn.
Qua đây mình cũng xin cảm ơn bạn
Trnh Minh Hòa (tng mình 1 cái khóa cng)
và bn
Nguyn Tiến Đạt lp 53CD8 đã hướng dn mình s dng phn mm này !
Dưới đây phần ng dn s dng phn mm ca mình không nhm mc đích
thương mại, không nhm mục đích quảng cáo và mình s hướng dn theo trình t làm đồ
án để các bn d theo dõi. Tt nhiên, không th tránh khi sai xót, mình mong các bn góp
ý cho mình để có th hoàn thin hơn về bản hưng dẫn này…
CHƯƠNG I: MT S CHÚ Ý V PHN MM ADS CIVIL
- Môi trưng làm vic: Làm vic trên nn phn mm Auto CAD 2007 tr lên.
- B cài đặt nh, khoảng hơn 35Mb, cách cài đt d dàng.
- S dng trực quan, đã quen ịới NOVA thì làm vic vi phn mềm cũng
đơn giản khi chuyn sang s dng.
- Đối vi sinh viên bn dùng th với đầỎ đủ các chức năng đ làm đồ án
Đưng ịà đồ án Tt nghiệp chuỎên ngành Đưng.
- Cũng giống như NOVA, tỉ l của bình đồ phải đưa ịề 1:1000.
- Không b li font ch (d dàng chnh sa).
- Khi đang làm mà b li d dàng làm tiếp vi bn recover.
CHƯƠNG II: THIT K CƠ SỞ
- S hóa bình đồ là đưa bình đồ trên giấỎ ịào trong môi trưng làm vic ca
ADS. Nếu bạn đã có bình đồ đã được th hiện dưới dng bn v Auto CAD
thì bạn cũng cần lưu ý kiểm tra xem t l đã đúng là 1:1000 chưa. Còn nếu
bn mi ch có 1 file nh (scale) thì bn tiến hành làm như sau:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS - Người đăng: Trung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS 9 10 236