Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia - Wireframe & Surface: Khung dây và bề mặt

Được đăng lên bởi ngosu1107
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 7279 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Hớng dẫn sử dụng phần mềm Catia.
Chơng 2.
Wireframe & Surface: Khung dây và bề mặt.
Phần này sẽ giới thiệu cho bạn cách vẽ những khung, những bề mặt dạng tấm
mỏng có biên dạng không đơn thuần là mặt phẳng mà đó có thể là những bề mặt
cong, mặt có biên dạng phức tạp trong hệ trục toạ độ 3 chiều.

2.1. Getting Started: Khởi tạo.
Việc bắt đầu khởi tạo những bề mặt dạng tấm, bạn nên thực hiện theo lệnh
tạo chi tiết sau:

2.1.1. Creating Wireframe Construction Elements: Khởi tạo các bề mặt
cơ bản .
1. Mở File GettingStartedWireframeAndSurface.CATPart trong document.

2. Nhấn chuột vào biểu tợng Line

. Khi đó hộp thoại Line xuất hiện.

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI Bùi Quý Tuấn

80

Hớng dẫn sử dụng phần mềm Catia.

3. Dùng chuột nhấn vào điểm giao giữa phần cong và phần vuông trên từng chi tiết .

4. Tơng tự với các điểm khác trên hai chi tiết.
5. Nhấn OK xác định hoàn thành công việc. Khi đó bạn thu đợc.

2.1.2.Creating a First Loft Surface: Khởi tạo bề mặt tấm cong.
1. Nhấn chuột vào biểu tợng Loft

. Khi đó hộp thoại Loft xuất hiện.

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI Bùi Quý Tuấn

81

Hớng dẫn sử dụng phần mềm Catia.

2. Lựa chọn hai đờng cong trên hai chi tiết ban đầu.

3. Bạn cần thay đổi hớng của mũi tên phải nh nhau.
4. Nhấn OK xác định hoàn thành công việc. Khi đó bạn đợc kết quả.

2.1.3. Creating Two Swept Surfaces: Khởi tạo bề mặt cong thứ hai.
1. Nhấn chuột vào biểu tợng Swept

. Khi đó hộp thoại Swept xuất hiện.

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI Bùi Quý Tuấn

82

Hớng dẫn sử dụng phần mềm Catia.

2. Lựa chọn đờng thẳng đứng trên chi tiết lớn làm Profile.
3. Lựa chọn tiếp đờng thẳng khởi tạo ban đầu ở phía dới làm đờng dẫn thứ nhất
(Guide Curve).
4. Lựa chọn biên dạng đờng cong vừa khởi tạo làm đờng dẫn thứ hai (Guide Curve).

5. Kích OK xác định hoàn thành công việc. Khi đó bạn thu đợc kết quả.

6. Làm tơng tự nh trên với phần còn lại

2.1.4. Joining Surfaces: Nối mặt .
Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI Bùi Quý Tuấn

83

Hớng dẫn sử dụng phần mềm Catia.
1. Nhấn chuột vào biểu tợng Join

. Khi đó hộp thoại Join xuất hiện

2. Lựa chọn bề mặt Loft và 2 bề mặt Swept ở trên.
3. Nhấn chuột vào OK. Kh đó bạn thu đợc kết quả

2.1.5. Closing the Surfaces: Khởi tạo bề mặt đóng.
1. Lựa chọn Part Design from the Start -> Mechanical Design từ menu.
2. Nhấn chuột vào biểu tợng Close

Surface

. Khi đó hộp thoại Close

Surface

xuất hiện.

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI Bùi Quý Tuấn

84

Hớng dẫn sử dụng phần m...
H íng dÉn sö dông phÇn mÒm Catia.
Ch¬ng 2.
Wireframe & Surface: Khung d©y vµ bÒ mÆt.
PhÇn nµy sÏ giíi thiÖu cho b¹n c¸ch vÏ nh÷ng khung, nh÷ng bÒ mÆt d¹ng tÊm
máng biªn d¹ng kh«ng ®¬n thuÇn mÆt ph¼ng mµ ®ã tnh÷ng mÆt
cong, mÆt cã biªn d¹ng phøc t¹p trong hÖ trôc to¹ ®é 3 chiÒu.
2.1. Getting Started: Khëi t¹o.
ViÖc b¾t ®Çu khëi t¹o nh÷ng mÆt d¹ng tÊm, b¹n nªn thùc hiÖn theo lÖnh
t¹o chi tiÕt sau:
2.1.1. Creating Wireframe Construction Elements: Khëi t¹o c¸c bÒ mÆt
c¬ b¶n .
1. Më File GettingStartedWireframeAndSurface.CATPart trong document.
2. NhÊn chuét vµo biÓu tîng Line . Khi ®ã hép tho¹i Line xuÊt hiÖn.
Héi sö dông phÇn mÒm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI Bïi Quý TuÊn
80
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia - Wireframe & Surface: Khung dây và bề mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia - Wireframe & Surface: Khung dây và bề mặt - Người đăng: ngosu1107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia - Wireframe & Surface: Khung dây và bề mặt 9 10 108