Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng spice orcad

Được đăng lên bởi zerono9
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính

GIÔÙI THIEÄU
ORCAD 9.2 ñöôïc toå chöùc goàm boán phaàn chính:
 Capture CIS: Veõ sô ñoà nguyeân lyù caùc maïch ñieän
 PSpice: Tính toaùn vaø thieát keá maïch ñieän
 Layout Plus: Veõ baûng maïch in
 PLD: Vieát caùc chöông trình cho naïp vaøo caùc IC EPROM
Ngay khi baïn vaøo chöông trình Capture CIS, ñeå khôûi taïo moät Project môùi, baïn vaøo
File/ New/ Project, baïn seõ thaáy hieän ra hoäp thoaïi nhö sau:
Trong hoäp thoaïi coù 4 muïc ñeå baïn choïn:

 Analog or Mixed A/D: Cho lieân thoâng
vôùi chöông trình Pspice ñeå thieát keá
maïch ñieän.
 PC Board Wizard: Cho lieân thoâng vôùi
Layout Plus ñeå veõ baûng maïch in.
 Programmable Logic Wizard: Cho
lieân thoâng vôùi trình PLD duøng vieát
caùc chöông trình naïp cho EPROM.
 Schematic: Duøng ñeå veõ sô ñoà nguyeân

lyù maïch.

Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh

Trang 1

Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính

VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ VÔÙI CAPTURE CIS
I.

TÌM HIEÅU GIAO DIEÄN CUÛA CAPTURE CIS

Sau khi vaøo ñöôïc vuøng laøm vieäc cuûa Capture Cis. Baïn choïn muïc File roài choïn muïc New
hay Open. Baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå giao dieän nhö hình sau:

Thanh coâng cuï chính

Thanh coâng cuï veõ sô
ñoà maïch ñieän

Treân trang veõ Capture Cis, baïn thaáy coù 2 thanh coâng cuï chính, yù nghóa cuûa chuùng nhö sau:
Nhoùm thanh coâng cuï thöù nhaát:

Coâng cuï

Teân

Chöùc naêng

New

Taïo trang baûn veõ môùi

Open

Môû caùc baûn veõ ñaõ löu treân oå cöùng

Save

Löu laïi baûn veõ hieän haønh leân oå cöùng

Print

Cho in caùc trang veõ

Cut

Caét phaàn ñaõ choïn treân trang veõ caát vaøo Clipboard

Copy

Copy phaàn ñaõ choïn treân trang veõ caát vaøo Clipboard

Paste

Daùn phaàn ñaõ coù treân Clipboard vaøo trang veõ

Undo

Laáy laïi thao taùc tröôùc ñoù

Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh

Trang 2

Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính

Redo
Zoom in
Zoom out
Zoom Area

Phoùng lôùn baûn veõ
Thu nhoû baûn veõ
Phoùng to moät vuøng choïn

Zoom All

Cho hieän heát caùc phaàn treân baûn veõ

Annotate

Ghi maõ soá thöù töï treân caùc linh kieän

Back Annotate

Taùi ghi laïi caùc maõ soá treân caùc linh kieän

Design Rule
Check

Môû chöùc naêng kieåm tra loãi treân trang veõ

Create Netlist

Taïo taäp tin khai baùo ñaët tính cuûa maïch

Cross Reference

Taïo ra caùc thoâng baùo veà maïch ñieän

Bill Of Materials

Taïo baûng keâ khai caùc linh kieän duøng trong maïch

Snap To Grid
G

Choï...
Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính
Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 1
GIÔÙI THIEÄU
ORCAD 9.2 ñöôïc toå chöùc goàm boán phaàn chính:
Capture CIS: Veõ sô ñoà nguyeân lyù caùc maïch ñieän
PSpice: Tính toaùn vaø thieát keá maïch ñieän
Layout Plus: Veõ baûng maïch in
PLD: Vieát caùc chöông trình cho naïp vaøo caùc IC EPROM
Ngay khi baïn vaøo chöông trình Capture CIS, ñeå khôûi taïo moät Project môùi, baïn vaøo
File/ New/ Project, baïn seõ thaáy hieän ra hoäp thoaïi nhö sau:
Trong hoäp thoaïi coù 4 muïc ñeå baïn choïn:
Analog or Mixed A/D: Cho lieân thoâng
vôùi chöông trình Pspice ñeå thieát k
maïch ñieän.
PC Board Wizard: Cho lieân thoâng vôùi
Layout Plus ñeå veõ baûng maïch in.
Programmable Logic Wizard: Cho
lieân thoâng vôùi trình PLD duøng vieát
caùc chöông trình naïp cho EPROM.
Schematic: Duøng ñeå veõ ñoà nguyeân
lyù maïch.
Hướng dẫn sử dụng spice orcad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng spice orcad - Người đăng: zerono9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng spice orcad 9 10 840