Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẩn sử dụng trung tâm báo cháy GST

Được đăng lên bởi Nguyễn Tường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THAO TAÙC CHÍNH KHI SÖÛ DUÏNG
TRUNG TAÂM BAÙO CHAÙY GST
Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu vöïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa
Trung taâm baùo chaùy. Teân cuûa khu vöïc ñöôïc ghi treân maët Tuû baùo chaùy. Khi coù chaùy hoaëc coù
söï coá ôû khu vöïc naøo, ñeøn cuûa khu vöïc ñoù seõ saùng.
I.

THAO TAÙC KHI COÙ CHAÙY:

Khi coù chaùy Heä thoáng baùo chaùy theå hieän nhö sau:
Ñeøn Zone töông öùng vôùi khu vöïc coù chaùy: saùng.
Coøi chính beân trong tuû baùo chaùy vaø chuoâng khu vöïc keâu.
1. Quan saùt ñeøn treân Tuû baùo chaùy ñeå xaùc ñònh chính xaùc khu vöïc coù chaùy.
2. Khaån tröông tôùi khu vöïc coù baùo ñoäng ñeå xaùc ñònh vò trí chaùy.
3. Baùo CS PCCC (soá: 114) vaø thöïc hieän chöõa chaùy baèng phöông tieän taïi choã .
II.

THAO TAÙC SAU KHI CHÖÕA CHAÙY:

Sau khi chaéc chaén coâng taùc chöõa chaùy ñaõ hoaøn taát , tieán haønh khoâi phuïc (reset) HTBC trôû veà ñieàu
kieän hoaït ñoäng bình thöôøng.
Neáu baùo chaùy baèng việc nhaán Hoäp baùo chaùy baèng tay, thì phaûi Reset Hoäp baùo chaùy tröôùc khi
Reset trung taâm baùo chaùy. Neáu Reset Trung taâm baùo chaùy tröôùc khi Reset Hoäp baùo chaùy, TTBC
seõ tieáp tuïc baùo ñoäng trôû laïi.
Vặn khoá “Control Enable” về mức “I” để truy cập mức II.
Ấn giữ nuùt “Reset” 2s ñeå khoâi phuïc (Reset) heä thoáng.
Sau khi ñaõ reset xong, phaûi chaéc chaén heä thoáng trôû veà traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng:
- Ñeøn baùo nguoàn ñieän xoay chieàu “Power Supply” saùng
- Caùc ñeøn khaùc taét.
III.
-

THAO TAÙC KHI BAÙO SÖÏ COÁ:
Tham khaûo taøi lieäu keøm theo TTBC ñeå bieát caùch phaân bieät söï coá.
Ñeà nghò thoâng baùo vôùi ñôn vò laép ñaët tôùi kieåm tra, söûa chöõa khi Heä thoáng coù söï coá.

1. Taét coøi baùo ñoäng chính: (coøi gaén beân trong Tuû baùo chaùy)
Truy cập mức II: Vặn khoá “Control Enable” về mức “I”
Nhaán vaøo nuùt “Mute”, coøi baùo chính bên trong tủ taét.
Coøi baùo chính trong tủ seõ keâu laïi neáu TTBC nhaän ñöôïc tín hieäu baùo chaùy , baùo lỗi khác.
2. Taét tieáng chuoâng/coøi baùo chaùy ngoaøi:
Nhaán vaøo nuùt “Silence/Resound”, taát caû chuoâng baùo chaùy ngoaøi bò taé, vaø ñeøn “Silence”
saùng, nếu nhấn lần nữa sẽ mở lại tiếng chuông.

CHUÙ THÍCH CAÙC ÑEØN TREÂN MAËT TUÛ GST

FIRE:
SILENCE:
COMON FAULT:
COMON ISOLATE:
SYSTEM FAULT:
A.C FAULT:
BATTERY FAULT:
GROUND FAULT:
RUNNING DELAY:
IN TEST:
DAY MODE:
POWER SUPPLY:
ZONE FAULT/ISO/TEST:
RESET:
MUTE:
SILENCE/RESOUND:
EVACUATE:
CONTROL ENABLE:
SOUNDER 1-2:
ALARM OUTPUT:
FAULT OUTPUT:

Saùng khi trung taâm nhaän ñö...
THAO TAÙC CHÍNH KHI SÖÛ DUÏNG
TRUNG TAÂM BAÙO CHAÙY GST
Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu ïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa
Trung taâm baùo chaùy. Teân cuûa khu vöïc ñöôïc ghi treân maët Tuû baùo chaùy. Khi coù chaùy hoaëc coù
söï coá ôû khu vöïc naøo, ñeøn cuûa khu vöïc ñoù seõ saùng.
I. THAO TAÙC KHI COÙ CHAÙY:
Khi coù chaùy Heä thoáng baùo chaùy theå hieän nhö sau:
Ñeøn Zone töông öùng vôùi khu vöïc coù chaùy: saùng.
Coøi chính beân trong tuû baùo chaùy vaø chuoâng khu vöïc keâu.
1. Quan saùt ñeøn treân Tuû baùo chaùy ñeå xaùc ñònh chính xaùc khu vöïc coù chaùy.
2. Khaån tröông tôùi khu vöïc coù baùo ñoäng ñeå xaùc ñònh vò trí chaùy.
3. Baùo CS PCCC (soá: 114) vaø thöïc hieän chöõa chaùy baèng phöông tieän taïi choã.
II. THAO TAÙC SAU KHI CHÖÕA CHAÙY:
Sau khi chaéc chaén coâng taùc chöõa chaùy ñaõ hoaøn taát, tieán haønh khoâi phuïc (reset) HTBC trôû veà ñieàu
kieän hoaït ñoäng bình thöôøng.
Neáu baùo chaùy baèng việc nhaán Hoäp baùo chaùy baèng tay, thì phaûi Reset Hoäp baùo chaùy tröôùc khi
Reset trung taâm baùo chaùy. Neáu Reset Trung taâm baùo chaùy tröôùc khi Reset Hoäp baùo chy, TTBC
seõ tieáp tuïc baùo ñoäng trôû laïi.
Vặn khControl Enablevề mức “I” để truy cập mức II.
Ấn gi nuùt “Reset2s ñeå khoâi phuïc (Reset) heä thoáng.
Sau khi ñ reset xong, phaûi chaéc chaén heä thoáng trôû veà traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng:
- Ñeøn baùo nguoàn ñieän xoay chieàu Power Supply saùng
- Caùc ñeøn khaùc taét.
III. THAO TAÙC KHI BAÙO SÖÏ COÁ:
- Tham khaûo taøi lieäu keøm theo TTBC ñeå bieát caùch phaân bieät söï coá.
- Ñeà nghò thoâng baùo vôùi ñôn vò laép ñaët tôùi kieåm tra, söûa chöõa khi Heä thoáng coù söï coá.
1. Taét coøi baùo ñoäng chính: (coøi gaén beân trong Tuû baùo chaùy)
Truy cập mức II: Vặn khoá “Control Enable về mức I
Nhaán vaøo nuùt Mute”, coøi baùo chính bên trong tủ taét.
Coøi baùo chính trong t seõ keâu laïi neáu TTBC nhaän ñöôïc tín hieäu baùo chaùy, baùo lỗi khác.
2. Taét tieáng chuoâng/coøi baùo chaùy ngoaøi:
Nhaán vaøo nuùt Silence/Resound”, taát caû chuoâng baùo chaùy ngoaøi bò taé, vaø ñeøn “Silence”
saùng, nếu nhấn lần nữa sẽ mở lại tiếng chuông.
Hướng dẩn sử dụng trung tâm báo cháy GST - Trang 2
Hướng dẩn sử dụng trung tâm báo cháy GST - Người đăng: Nguyễn Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẩn sử dụng trung tâm báo cháy GST 9 10 977