Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh

Được đăng lên bởi Nguyen Linh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bởi:
Võ Chí Chính
Đinh Văn Thuận

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguyễn Đức Lợi
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
Máy và thiết bị lạnh
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1999
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Đinh Văn Thuận
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1995
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
Môi Chất lạnh
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1996
Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú

1/4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Truyền nhiệt
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1991
Trần Thanh Kỳ
Máy lạnh
Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Trần Đức Ba, Lê Vi Phúc, Nguyễn Văn Quan
Kỹ thuật chế biến lạnh thuỷ sản
Nhà xuất bản ĐH và giáo dục chuyên nghiệp – Hà Nội 1990
Trần Đức Ba, Phạm Văn Bôn, Choumak I.G, Larianovski C.I
Công Nghệ lanh thực phẩm nhiệt đới
Trường đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh – Năm 1993
Các bản thông tin Ôzôn và biến đổi khí hậu các số từ 2000 đến 2003 - Văn phòng công
ước quốc tế.
Các tài liệu về môi chất lạnh của các hãng Dupont, ICI.
Tài liệu kỹ thuật của hãng Copeland (Mỹ)
Tài liệu kỹ thuật của hãng Bitzer (Đức)
Tài liệu kỹ thuật của hãng MYCOM (Nhật)
Tài liệu kỹ thuật của hãng Friga-Bohn (Anh)
Tài liệu kỹ thuật của hãng Pointer (Đài Loan)
Tài liệu kỹ thuật của hãng DANFOSS (Đan Mạch)
Tài liệu kỹ thuật của hãng Copeland (Mỹ)
Tài liệu kỹ thuật của hãng FRIGOSCANDIA (Thụy Điển)
Tài liệu kỹ thuật của hãng GRASSO (EU)

2/4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu kỹ thuật của hãng MYCOM (Nhật)
A.D. Althouse / C.H.Turnquist / A.F Bracciano.
Modern Refrigeration and Air Conditioning .
The goodheart Willcox Company, inc. 1988
Billy C Langley,
Reffrigeration and Air Conditioning,
Reston Publishing Company 1978
Wilbert F.Stoecker / Jerold W.Jones.
Refrigeration and Air Conditioning.
McGraw Hill - Book Company. Singapore
Ю.C. KPЬІЛOB, П.И. ПИPOГ, B.B. BACЮTOBИЧ, A.B. KAPПOB,
A.И. ДEMENTЪEB
ПPOEKTИPOBAHИE XOЛOДИЛЪHИKOB
ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1972
E.B. MAЛЪГИHA, Ю.b. MAЛЪГИH, B.П. CYEДOB
XOЛOДИЛЪHЬІE MAШИHЬІ И YCTAHOBKИ
ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1980
A.П. EPKИH, A.M. KOPEHEB, B.П. XAPИTOHOB
YCTPOЙCTBO И ЭKCПЛYATAЦИЯ XOЛOДИЛЪHЬІX YCTAHOBOK
ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1980
Б.K. ЛЭHГЛИ
XOЛOДИЛЪHAЯ TEXHИKA И KOHДИЦИOHHИPOBAHИE BOЗДYXA

3/4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ИЗДATEЛЪCTBO “ЛEГKAЯ И ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA
1981
***

4...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bởi:
Võ Chí Chính
Đinh Văn Thuận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguyễn Đức Lợi
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
Máy và thiết bị lạnh
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1999
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Đinh Văn Thuận
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1995
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
Môi Chất lạnh
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998
Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1996
Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/4
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh - Trang 2
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh - Người đăng: Nguyen Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh 9 10 181