Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tính toán thành phần gió động

Được đăng lên bởi Quang Bảo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2153 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Bộ môn kết cấu công trình - Khoa Xây dựng DD&CN - Trường ĐH Bách Khoa

THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ
1. Áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió tĩnh tác động vào điểm j (cao độ z j ) được xác định
theo công thức:
W jtc = W0 .k ( z j ).c j
* W0 : Áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo phân vùng áp lực gió trong TCVN 2737-1995.
(Ví dụ: Đà nẵng thuộc vùng IIB có W0 = 95 daN/m2).
* k ( z j ) : hệ số xét đến sự thay đổi áp lực gió, phụ thuộc địa hình tính toán và độ cao
z j của điểm j.
* c j : hệ số khí động, lấy trong TCVN 2737-1995.
tc

Đơn vị của W j là daN/m2.
2. Áp lực tính toán:
W jtt = W jtc .γ .β

* γ : hệ số độ tin cậy (= 1,2).
* β : hệ số điều chỉnh theo thời gian sử dụng (lấy ở bảng 6, trang 12 TCXD 229).
3. Tải trọng gió tĩnh tác động vào hệ:
a. Cách 1: Quy áp lực gió về tác dụng thành lực phân bố trên cột.
q ttj = W jtt .B
Gió hút
q3đ

q3h

q2đ

q2h

q1đ

q1h

Gió đẩy
B

b. Cách 2: Quy áp lực gió về tác
dụng thành lực tập trung vào nút.
Pjtt = W jtt .S j
Sj

P jđ

Trang 1

Bộ môn kết cấu công trình - Khoa Xây dựng DD&CN - Trường ĐH Bách Khoa

THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ
* Xây dựng mô hình trên máy tính, khai báo khối lượng dùng để tính tần số và dạng
dao động riêng của hệ = (Trọng lượng Tĩnh tải tiêu chuẩn + 0,5 Hoạt tải tiêu chuẩn) /g.
(g: gia tốc trọng trường)
* Phân tích dao động theo từng phương (xét từng phương riêng biệt).
- Theo phương X: có các tần số dao động riêng f1 , f 2 ,... và các chuyển vị dao
động y11 , y21 ,..., yn1 , y12 , y22 ,..., yn 2 ,...
- Theo phương Y: tương tự, cũng có các tần số dao động riêng f1 , f 2 ,... và các
chuyển vị dao động y11 , y21 ,..., yn1 , y12 , y22 ,..., yn 2 ,...
* Xét 1 phương nào đó, dùng sơ đồ hệ thanh console để tính tải trọng gió động:
yn1
yn2
yni
n mn

j

mj

2

m2

1

m1

yj1

Dạng 1
Chú ý ký hiệu:

yj2

yji

Dạng 2

Dạng i

j: phần thứ j của công trình (tầng j).
i: dạng dao động thứ i.

* So sánh f1 với tần số giới hạn f L ( f L tra bảng 2, trang 7 TCXD 229, với kết cấu
bê tông cốt thép có δ = 0,3 và kết cấu dạng tháp thép có δ = 0,15 ):
- Nếu f1 > f L : công trình có độ cứng lớn, thành phần động của tải trọng gió chỉ
do xung vận tốc gió gây ra.
- Nếu f1 ≤ f L : công trình có độ cứng bé, thành phần động của tải trọng gió phải
kể đến tác động của cả xung vận tốc gió và lực quán tính của công trình, và cần tính với s
dạng dao động đầu tiên có tần số dao động riêng f ≤ f L .

Trang 2

Bộ môn kết cấu công trình - Khoa Xây dựng DD&CN - Trường ĐH Bách Khoa

1. Xét trường hợp f1 > f L :
* Áp lực tiêu chu...
Bộ môn kết cấu công trình - Khoa Xây dựng DD&CN - Trường ĐH Bách Khoa
THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ
1. Áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió tĩnh tác động vào điểm j (cao độ
j
z
) được xác định
theo công thức:
0
. ( ).
tc
j j j
W W k z c
=
*
0
W
: Áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo phân vùng áp lực gió trong TCVN 2737-1995.
(Ví dụ: Đà nẵng thuộc vùng IIB có
0
W
= 95 daN/m
2
).
*
( )
j
k z
: hệ số xét đến sự thay đổi áp lực gió, phụ thuộc địa hình tính toán độ cao
j
z
của điểm j.
*
j
c
: hệ số khí động, lấy trong TCVN 2737-1995.
Đơn vị của
tc
j
W
là daN/m
2
.
2. Áp lực tính toán:
. .
tt tc
j j
W W
γ β
=
*
γ
: hệ số độ tin cậy (= 1,2).
*
β
: hệ số điều chỉnh theo thời gian sử dụng (lấy ở bảng 6, trang 12 TCXD 229).
3. Tải trọng gió tĩnh tác động vào hệ:
a. Cách 1: Quy áp lực gió về tác dụng thành lực phân bố trên cột.
b. Cách 2: Quy áp lực gió về tác
dụng thành lực tập trung vào nút.
.
tt tt
j j j
P W S
=
Trang 1
B
Gió đẩy
Gió hút
q
3
đ
q
2
đ
q
1
đ
q
3
h
q
2
h
q
1
h
P
j
đ
S
j
Hướng dẫn tính toán thành phần gió động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tính toán thành phần gió động - Người đăng: Quang Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn tính toán thành phần gió động 9 10 463