Ktl-icon-tai-lieu

Inventor - Lập bản vẽ

Được đăng lên bởi m060810135
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 9
LËp b¶n vÏ
B¶n vÏ lµ tµi liÖu ®Ó phæ biÕn c¸c chi tiÕt vµ côm l¾p. Ch¬ng nµy giíi thiÖu
c¸c c«ng cô t¹o vµ tr×nh tù t¹o lËp b¶n vÏ trong Autodesk Inventor. B¹n cã thÓ t×m
c¸c th«ng tin h÷u dông h¬n, c¸c vÝ dô cã ho¹t h×nh minh häa vµ híng dÉn tõng
bíc trong trî gióp trùc tuyÕn vµ Tutorial.
9.1. Më ®Çu
Autodesk Inventor liªn kÕt m« h×nh chi tiÕt vµ côm l¾p víi b¶n vÏ. Mäi thay
®æi cña m« h×nh sÏ ®îc cËp nhËt vµo b¶n vÏ. Ngîc l¹i, b¹n cã thÓ thay ®æi m«
h×nh chi tiÕt vµ côm l¾p b»ng c¸ch söa kÝch thíc m« h×nh ngay trong b¶n vÏ. Mèi
liªn hÖ 2 chiÒu nµy ®¶m b¶o cho b¶n vÏ lu«n lu«n ph¶n ¸nh c¸c th«ng sè thiÕt kÕ
míi nhÊt cña m« h×nh.
9.1.1. Khi nµo th× cÇn t¹o b¶n vÏ?
V× Autodesk Inventor duy tr× mèi liªn hÖ 2 chiÒu gi÷a m« h×nh vµ b¶n vÏ nªn
b¹n cã thÓ lËp b¶n vÏ bÊt cø lóc nµo sau khi cã m« h×nh. Tuy nhiªn, nªn t¹o b¶n vÏ
sau khi ®· cã m« h×nh hoµn chØnh ®Ó b¹n ®ì mÊt c«ng sang söa c¸c chi tiÕt cña b¶n
vÏ, nh thªm hoÆc xãa bít kÝch thíc, thay ®æi vÞ trÝ c¸c chó thÝch hay sè hiÖu chi
tiÕt.
§«i khi viÖc t¹o nhanh b¶n vÏ 2D cã lîi h¬n mét m« h×nh solid 3D. Autodesk
Inventor cho phÐp t¹o c¸c ®çi tîng tham sè 2D. Chóng cã thÓ ®îc dïng ®Ó t¹o
ph¸c th¶o cho m« h×nh 3D.
9.1.2. Khi nµo th× dïng m«i trêng vÏ?
M«i trêng vÏ ®îc kÝch ho¹t mçi khi b¹n dïng mét template ®Ó t¹o file .idw.
B¹n lËp b¶n vÏ ®Ó lu chuyÓn biÓu diÔn mét chi tiÕt cÇn chÕ t¹o. B¹n cã thÓ thay
®æi thiÕt kÕ chi tiÕt b»ng c¸ch söa b¶n vÏ hoÆc m« h×nh. Autodesk Inventor sÏ tù
®éng cËp nhËt mäi b¶n sao cña chi tiÕt. Mçi khi söa mét chi tiÕt trong m«i trêng
vÏ, b¹n cÇn kiÓm tra l¹i côm l¾p cã dïng chi tiÕt ®ã xem cã m©u thuÉn trong kÕt
cÊu hay kh«ng.
9.1.3. Lµm thÕ nµo ®Ó söa chi tiÕt tõ b¶n vÏ?
B¹n cã thÓ xem vµ söa kÝch thíc m« h×nh
1
tõ trong b¶n vÏ. Autodesk
Inventor sÏ tù ®éng cËp nhËt kÝch thíc míi cho mäi b¶n sao cña chi tiÕt. NÕu b¹n
söa ®æi gi¸ trÞ kÝch thíc b¶n vÏ th× Autodesk Inventor kh«ng cËp nhËt vµo m«
h×nh. Gi¸ trÞ danh ®Þnh xuÊt hiÖn trªn b¶n vÏ nhng kh«ng g©y nªn sù thay ®æi
h×nh häc.
1
KÝch thíc m« h×nh (model dimension) lµ kÝch thíc tham sè, dïng khi t¹o m« h×nh tham
sè. Nã kh¸c víi kÝch thíc b¶n vÏ (drawing dimension) lµ kÝch thíc tham kh¶o.
Inventor - Lập bản vẽ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Inventor - Lập bản vẽ - Người đăng: m060810135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Inventor - Lập bản vẽ 9 10 850