Ktl-icon-tai-lieu

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP II
(PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌ CÆÍA)
CHUYÃN NGAÌNH: XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG VAÌ CÄNG NGHIÃÛP
Säú âån vë hoüc trçnh: 3
BIÃN SOAÛN: BUÌI THIÃN LAM

TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO:
- Kãút cáúu bã täng cäút theïp (Pháön kãút cáúu nhaì cæía) - Ngä Thãú Phong (chuí
biãn)
- Kãút cáúu bã täng cäút theïp táûp II (Cáúu kiãûn nhaì cæía) - Voî Baï Táöm
- Khung bã täng cäút theïp - Trënh Kim Âaûm, Lã Baï Huãú
- Tênh toaïn vaì cáúu taûo khaïng cháún nhaì nhiãöu táöng - Phan Vàn Cuïc, Nguyãùn
Lã Ninh
- Ossatures Des Batiments - Andreï Coin
- Kãút cáúu nhaì cao táöng - Wolfgang Schuellef
- Baìi giaíng Bã täng cäút theïp, Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa Âa Nàông

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN

NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ

1

CHÆÅNG I

NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT

1. Yãu cáöu vãú kinh tãú kyî thuáût khi thiãút kãú kãút cáúu BTCT:
* Thiãút kãú cäng trçnh coï mäúi quan hãû hæîu cå, gàõn boï chàût cheî våïi nhau giæîa kiãún truïc vaì kãút
cáúu. Hçnh daûng vaì khäng gian kiãún truïc âæåüc thãø hiãûn trãn cå såí hãû kãút cáúu cäng trçnh. Caïc
khäng gian âån giaín thæåìng âæåüc taûo nãn bàòng hãû dáöm, cäüt, tæåìng vaì saìn theo hãû læåïi cäüt ä
vuäng hoàûc chæî nháût. Caïc khäng gian phæcï taûp thæåìng âæåüc taûo nãn bàòng caïc hãû kãút cáúu
nhæ daìn, voìm, maïi moíng khäng gian,...Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaì chiãöu cao
kãút cáúu coï quan hãû chàût cheî våïi nhau. So våïi kãút cáúu khäng gian thç kãút cáúu phàóng coï chiãöu
cao kãút cáúu låïn hån.
Duì choün khäng gian kiãún truïc nhæ thãú naìo, khi thiãút kãú màût bàòng cäng trçnh âaî phaíi nghé
âãún khaí nàng chëu taíi vaì caïc taïc âäüng khaïc lãn cäng trçnh. Do âoï trong thiãút kãú phæång aïn
kiãún truïc âaî phaíi nghé âãún caïc phæång aïn kãút cáúu, nhàòm traïnh sai láöm vãö tênh khaí thi cuía
cäng trçnh, hoàûc chè âaût âæåüc nhæîng phæång aïn goì boï, thiãúu sinh âäüng, keïm myî quan.
* Âãø phæång aïn thiãút kãú âæåüc khaí thi, phæong aïn thiãút kãú phaíi thoía maîn caïc yãu cáöu kyî thuáût
trong sæí duûng hiãûn taûi vaì láu daìi, yãu cáöu âäü bãön theo niãn haûn sæí duûng, yãu cáöu phoìng
chäúng chaïy vaì âiãöu kiãûn thiãút bë kyî thuáût thi cäng vaì giaï thaình cäng trçnh khäng væåüt quaï
kinh phê âáöu tæ.
1.1. Caïc yãu cáöu vãö màût kyî thuáût :
- Kãút cáúu âæåüc choün phaíi coï hçnh daûng thêch æïng våïi khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún
truïc.
- Så âäö kãút cáúu phaíi roî raìng, qua âoï coï thãø nháûn biãút âæåüc sæû phán phäúi näüi læûc trong
kãút cáúu dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng va...
KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP II
(PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌÍA)
CHUYÃN NGAÌNH: XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG VAÌ CÄNG NGHIÃÛP
ú âån vë hoüc trçnh: 3
BIÃN SOAÛN: BUÌI THIÃN LAM
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO:
- Kãút cáúu bã täng cäút theïp (Pháön kãút cáúu nhaìía) - Ngä Thãú Phong (chuí
biãn)
- Kãút cáúu bã täng cäút theïp táûp II (Cáúu kiãûn nhaìía) - Voî Baïöm
- Khung bã täng cäút theïp - Trënh Kim Âaûm, Lã Baï Huãú
- Tênh toaïn vaìúu taûo khaïng cháún nhaì nhiãöu táöng - Phan Vàn Cuïc, Nguyãùn
Lã Ninh
- Ossatures Des Batiments - Andreï Coin
- Kãút cáúu nhaì cao táöng - Wolfgang Schuellef
- Baìi giaíng Bã täng cäút theïp, Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa Âa Nàông
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ
1
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA) 9 10 806