Ktl-icon-tai-lieu

kết cấu liên hợp

Được đăng lên bởi binh-nguyen-duc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề TàI : thiết kế cao ốc văn phòng khi có bộ giảm chấn tmd
- kiểm tra một số cấu kiện và liên kết -

Chơng 12. Kiểm tra một số cấu kiện, liên kết
I. Kiểm tra cột :
1. Kiểm tra cột tầng hầm( cột bê tông cốt cứng)
Sử dụng phần mềm ETABS 8.5.0 để phân tích nội lực kết cấu. Từ kết quả tổ
hợp nội lực chọn cặp nội lực nguy hiểm nhất để kiểm tra tiết diện cột là cặp M x, My, N
ở tiết diện chân cột tầng hầm 3 (Phần tử C53):
Mx = M3-3 = -120,212 Tm; My = M2-2 = -18,491Tm; N = 1889,048 T .
Các cặp nội lực khác có trị số nhỏ hơn nên không nguy hiểm bằng cặp đã chọn.
1.1. Kiểm tra các điều kiện để áp dụng phơng pháp tính đơn giản:
Tiết diện cột nh hình 12.1:
- Bêtông B25, có Rb = 145 kG/cm2, Eb = 30 ì 103 kG/cm2
2
- Thép cột XCT34 có f y = 3400 kG / cm , Ea = 2,1 ì 106 kG/cm2, Rs = 2250 kG/cm2.
- Tiết diện cột:
B = 100 cm, H = 100 cm.
d=
- Kích thớc lõi:

H
= 50 cm.
2

bf = 70 cm, h = 70 cm, t
Es = 2,1 ì 106 kG/cm2.

f

= 3,0 cm, t w = 2,8 cm, hw = 64 cm.

π ì 2,5
= 78,54cm 2
- Aa = 599,2cm 2 ; Ac = 9322,26cm 2 ; A s = 16 ì
2

4

2

- Cốt mềm: 16φ25
Chiều dài tính toán:

Llf

Aro = 4,91 cm , a = 5 cm.
Ea = 2,1 ì 106 kG/cm2, Ra = 2800 kG/cm2.
= 0,5 ì3,3 =1,65 m
y

x

x

y

Hỡnh 1 – Tiết diện cột chính tầng hầm
+ Cột có tiết diện không đổi và có hai trục đối xứng:
+ Tỉ lệ lợng thép: δ =

Gvhd : ncs lê xuân tùng
thanh

Aa

fy
γa

N pl,Rd

145

svth: đỗ nam

Đề TàI : thiết kế cao ốc văn phòng khi có bộ giảm chấn tmd
- kiểm tra một số cấu kiện và liên kết -

Lực dọc giới hạn tính toán:
N pl , Rd = Aa
= 599,2 ì

→δ =

fy

γM a

+ Ac 0,85

f ck

γc

+ As

f sk

γs

3400
145
2800
+ 9322,26 ì 0,85 ì
+ 78,54 ì
= 2809279,6 kG ≈ 2809,3T
1,1
1,5
1,15
3400
ì10 −3
1,1
= 0,66
2809,3

599,2 ì

Hệ số δ nằm trong khoảng

0.2 ữ0,9 .

N pl ,R

Độ mảnh quy đổi:

λ=

Trong đó:

π2 ( EI ) c
N cr =
L2fl

N cr

Độ cứng đàn hồi của tiết diện liên hợp:
( EI ) c = E a I a + 0,8 Ec I c + E s I s
= 2,1ì10 6 ì532826,9 + 0,8 ì

30 ì10 3
+  2,1 ì10 6 − 0,8 ì

1,35


→ N cr =
N pl,R

π 2 ì161886,6
1,65 2


30 ì10 3 100 ì100 3
ì
− 532826,9 


1,35
12



2
2

 100
 π ì 2,5
 ì 
−3 ì
ì16 = 161886,6 Tm 2

4


  2



= 586871,12 T

là lực dọc giới hạn dẻo khi các hệ số an toàn lấy bằng 1:

→N pl . R = 599,2 ì3400 + 9322,26 ì145 ì0,85 + 78,54 ì2800 = 3406160,55 kG = 3406,16T

Vậy: λ =

N pl . R
N cr

=

3406,16
= 0,076 < 2
586871,12

Nh vậy các điều kiện bền của phơng pháp tính đơn giản đều thoả mãn nên ta có
thể áp dụng phơng pháp tính đơn giản.
1. 2. Kiểm tra điều kiện ổn định...
§Ò TµI : thiÕt kÕ cao èc v¨n phßng khi cã bé gim chÊn tmd
- kiÓm tra mét sè cÊu kiÖn vµ liªn kÕt -
Ch¬ng 12. KiÓm tra mét sè cÊu kiÖn, liªn kÕt
I. KiÓm tra cét :
1. KiÓm tra cét tÇng hÇm( cét bª t«ng cèt cøng)
Sö dông phÇn mÒm ETABS 8.5.0 ®Ó ph©n tÝch néi lùc kÕt cÊu. kÕt qu¶
hîp néi lùc chän cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt ®Ó kiÓm tra tiÕt diÖn cét lµ cÆp M
x
, M
y
, N
ë tiÕt diÖn ch©n cét tÇng hÇm 3 (PhÇn tö C53):
M
x
= M
3-3
= -120,212 Tm; M
y
= M
2-2
= -18,491Tm; N = 1889,048 T .
C¸c cÆp néi lùc kh¸c cã trÞ sè nhá h¬n nªn kh«ng nguy hiÓm b»ng cÆp ®· chän.
1.1. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¶n:
TiÕt diÖn cét nh h×nh 12.1:
- Bªt«ng B25, cã R
b
= 145 kG/cm
2
, E
b
= 30
×
10
3
kG/cm
2
- ThÐp cét XCT34 cã
2
/3400 cmkGf
y
=
, E
a
= 2,1
×
10
6
kG/cm
2
,
R
s
= 2250 kG/cm
2
.
- TiÕt diÖn cét: B = 100 cm, H = 100 cm.
d =
2
H
= 50 cm.
- KÝch thíc lâi: b
f
= 70 cm, h = 70 cm, t
f
= 3,0 cm, t
w
= 2,8 cm, h
w
= 64 cm.
E
s
= 2,1
×
10
6
kG/cm
2
.
-
2
2,599 cmA
a
=
;
2
26,9322 cmA
c
=
; A
2
2
54,78
4
5,2
16 cm
s
=
×
×=
π
- Cèt mÒm: 16φ25 A
ro
= 4,91 cm
2
, a = 5 cm.
E
a
= 2,1
×
10
6
kG/cm
2
, R
a
= 2800 kG/cm
2
.
ChiÒu dµi tÝnh to¸n:
=×=
3,35,0
lf
L
1,65 m
x x
y
y
Hình 1TiÕt diÖn cét chÝnh tÇng hÇm
+ Cét cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi vµ cã hai trôc ®èi xøng:
+ TØ lÖ lîng thÐp:
Gvhd : ncs lª xu©n tïng svth: ®ç nam
thanh
145
kết cấu liên hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết cấu liên hợp - Người đăng: binh-nguyen-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
kết cấu liên hợp 9 10 239