Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu nhà cửa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 294 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGUYÃN LY
Ï
THIÃ
Ú
T KÃ
Ú 1
CHÆÅNG 1
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..
ÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP
PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌÍA
Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön kãút cáúu nhaì ía, Ngä Thãú Phong (chuí biãn).
-út cáúu nhaì cao táöng BTCT. Lã Thanh Huáún
Chæång 2:
ÚT CÁÚU MAÏI.
Chæång 1:
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ ÚT CÁÚU BTCT.
Chæång 3:
ÚT CÁÚU KHUNG.
Chæång 4:
NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP MÄÜT TÁÖNG LÀÕP GHEÏP.
Chæång 5:
ÚT CÁÚU NHAÌ NHIU TNG.
MAÏÏI MOÍNG KHÄNG GIAN.
PHÁÖN KÃÚT CÁÚU CHUYÃN DUÌNG
Chæång 6:
PHÁÖN KÃÚT CÁÚU GAÛCH ÂAÏ
Chæång 1:
Í ÂÁÖU.
Chæång 2:
ÛT LIÃÛU DUÌNG CHO KHÄÚI XÁY.
Chæång 3:
TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN GAÛCH ÂAÏ KHÄNG CÄÚT THEÏP.
-út cáúu chuyãn duûng BTCT. Lã Thanh Huáún
-Ti trng và tác đng –Tiêu chun thiết kế TCVN 2737-1995
-Thiết kế công trình chu đng đt-TCXDVN 375 : 2006
Kết cấu nhà cửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu nhà cửa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
294 Vietnamese
Kết cấu nhà cửa 9 10 285