Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép ứng suất trước

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
Bài 1: KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 Bản chất và hiệu quả của phương pháp ứng suất trước
- Tạo trong kết cấu ứng suất ngược với ứng suất do tải trọng gây ra.
Mục đích:
+ Tăng khả năng chịu lực của kết cấu ( giảm chi phívật liệu)
+ Giảm biến dạng cuối cùng của kết cấu.
Vídụ:

A2
P

A1
l
Dây căng thép cường độ cao
P

K1

K2

K

01

0

R1

02
R2

Sơ đồ và sự làm việc của thanh tổ hợp ứng suất trước
 Về mặt chịu lực:
Xét thanh tổ hợp chịu kéo:
Page 1

Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
- Khả năng chịu lực của thanh :
+ Chưa có ứng suất trước: đoạn OK, lực kéo đạt đến cường độ tính toán của
vật liệu R1: P1 = A1.R1
+ Khi thanh có ứng suất trước, khả năng chịu lực của thanh là:
P2 = A1(R1 + ).
Trong đó: A1 diện tích tiết diện các thanh
Nhận xét: P2 > P1
Nếu đồng thời ứng suất trong dây căng đạt đến cường độ tính toán của vật
liệu thì giới hạn bền của thanh là:
P2 = A1.R1 + A2.R2
P2 = A1.R1(1 +
)
Trong đó:
A2: diện tích tiết diện dây căng.
;
(1 +
Thường = (4
so với thép thường.

hệ số tăng khả năng chịu lực của kết cấu ứng suất trước.
5) lần nhưng giá thành thép cường độ tăng khoảng (2,5

3) lần

Dùng kết cấu ứng suất trước tiết kiệm vật liệu, giá thành kết cấu ứng lực trước
thấp hơn so với kết cấu thường.
 Về mặt biến dạng:
Khi tạo ứng suất trước

, thanh có biến dạng ngược
P
K1

K

P2
P1

0

| |

Khi chịu tải trọng, biến dạng thanh triệt tiêu biến dạng ban đầu , sau đó mới
xuất hiện biến dạng do tải trọng gây ra do đó biến dạng của thanh sẽ nhỏ đi.
Page 2

Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
1.2. Các phương pháp tạo ứng suất trước.
1. Dùng dây căng bằng thép cường độ cao.
- Năng lượng của dây căng trước được tích lũy trong thanh cứng (thanh cũng được
UST) và gây nên ứng suất ngược dấu với ứng suất do tải trọng gây ra. Khi chịu tải trọng
cả dây căng và tải trọng cùng làm việc.
Sử dụng: dầm, dàn, khung
2. Dùng phương pháp chuyển vị cưỡng bức gối tựa.

P

P
1

3

P

P
2
M0
M0

Trong các kết cấu siêu tĩnh( dầm, dàn, khung, vòm) gây chuyển vị cưỡng bức gối
tựa có thể tạo nên ứng suất trước nhằm điều chỉnh hợp lý nội lực trong kết cấu.
3. Gây ứng suất kéo trước các cấu kiện mãnh để tạo độ cứng cho chúng.

P1

N=P1/2cos a
P

0 =0

a
0 =0

P1

P2

N=P1/4cos a
E
E

2

P1

1

0

| |

Page 3

Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
Các cấu kiện mãnh như cáp, thép tấm, bó sợi, thép thanh thường chỉ chịu được lực
kéo và không có khả năng chịu nén nhưng nếu cho chúng chịu kéo trước thì các...
Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
Page 1
KT CU THÉP NG SUT TRƯỚC
Bài 1: KHÁI NIM CHUNG
1.1 Bn cht và hiu qu của phương pháp ứng suất trước
- To trong kết cu ng suất ngược vi ng sut do ti trng y ra.
Mục đích:
+ Tăng khả năng chịu lc ca kết cu ( gim chi phí vt liu)
+ Gim biến dng cui cùng ca kết cu.
d:
Dây căng thép cường độ cao
Sơ đồ và s làm vic ca thanh t hp ng suất trước
V mt chu lc:
t thanh t hp chu kéo:
K
1
K
K
2
P
0
0
1
0
2
R
1
R
2
l
P
A
2
A
1
Kết cấu thép ứng suất trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép ứng suất trước - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kết cấu thép ứng suất trước 9 10 29