Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi TRuongCHANNHAN1351247994
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
_______
oo0oo _______
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ

(ÑAÏI HOÏC, KHOÁI K)

Ngöôøi bieân soaïn: Th.S NGUYEÃN VAÊN TRAÏNG

Thaùng 06/2006

Muïc luïc
MUÏC LUÏC
Chöông 1. ÑOÄNG HOÏC CUÛA CÔ CAÁU PISTON – KHUYÛU TRUÏC – THANH TRUYEÀN
I. Ñoäng hoïc cuûa cô caáu piston – khuyûu truïc – thanh truyeàn giao taâm ............................................... 6
I.1. Quy luaät ñoäng hoïc cuûa piston (chuyeån vò, vaän toác vaø gia toác cuûa piston) ........................ 6
I.2. Khaûo saùt quy luaät ñoäng hoïc cuûa piston baèng phöông phaùp ñoà thò.................................... 9
I.3. Quy luaät ñoäng hoïc cuûa thanh truyeàn ................................................................................ 12
II. Ñoäng hoïc cuûa cô caáu piston – khuyûu truïc – thanh truyeàn leäch taâm .............................................. 13
II.1. Muïc ñích cuûa vieäc duøng cô caáu piston – khuyûu truïc – thanh truyeàn leäch taâm ............... 13
II.2. Quy luaät ñoäng hoïc cuûa cô caáu piston .............................................................................. 13
II.3. Quy luaät ñoäng hoïc cuûa thanh truyeàn trong cô caáu piston – khuyûu truïc –
thanh truyeàn leäch taâm ..................................................................................................... 16
Chöông 2. ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CUÛA CÔ CAÁU PISTON – KHUYÛU TRUÏC – THANH TRUYEÀN
I. Khaùi nieäm ....................................................................................................................................... 18
II. Khoái löôïng cuûa caùc chi tieát chuyeån ñoäng ...................................................................................... 18
II.1. Khoái löôïng cuûa nhoùm piston ........................................................................................... 18
II.2. Khoái löôïng cuûa nhoùm thanh truyeàn................................................................................. 18
II.3. Khoái löôïng cuûa khuyûu truïc.............................................................................................. 21
II.4. Khoái löôïng caùc chi tieát chuyeån ñoäng tònh tieán ................................................................ 22
II.5. Khoái löôïng caùc chi tieát chuyeån ñoäng quay...................................................................... 22

III. Hôïp löïc vaø moâmen taùc duïng leân cô caáu piston  khuyûu truïc  thanh truyeàn.............................. 23
III...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
_______
oo0oo
_______
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ
(ÑAÏI HOÏC, KHOÁI K)
Ngöôøi bieân soaïn: Th.S NGUYEÃN VAÊN TRAÏNG
Thaùng 06/2006
Kết cấu tính toán động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu tính toán động cơ đốt trong - Người đăng: TRuongCHANNHAN1351247994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
Kết cấu tính toán động cơ đốt trong 9 10 531