Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiếu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 33 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
1
BAØI GIAÛNG SINH HOÙA HOÏC
Phaàn II
TRAO ÑOÅI CHAÁT
VAØ
NAÊNG LÖÔÏNG SINH HOÏC
TP.HCM - 2006
2
Chöông 1
KHAÙI NIEÄM VEÀ TRAO ÑOÅI CHAÁT
VAØ NAÊNG LÖÔÏNG SINH HOÏC
1. ÑAÏI CÖÔNGVEÀ TÑC & NLSH
1.1. Söï trao ñoåi chaát vaø chuyeån hoùa trung gian
1.2. Ñoàng hoùa vaø dò hoùa
1.3. Nguoàn goác cuûa naêng löôïng sinh hoïc
1.4. Söï chuyeån hoùa naêng löôïng
1.5. Caùc hôïp chaát cao naêng
2. SÖÏ OXID HOÙA-KHÖÛ SINH HOÏC (Söï hoâ haáp moâ baøo)
2.1. Khaùi nieäm veà hoâ haáp moâ baøo
2.2. Chuoãi hoâ haáp moâ baøo : Muïc ñích; Ñaëc ñieåm; Caùc enzyme cuûa
chuoãi hoâ haáp; Sô ñoà chuoãi hoâ haáp
3
1.ÑAÏI CÖÔNG
1.1. SÖÏ TRAO ÑOÅI CHAÁT VAØ CHUYEÅN HOÙA TRUNG GIAN
TÑC (chuyeån hoùa caùc chaát) bao goàm taát caû caùc quùa trình
hoùa hoïc xaåy ra trong cô theå töø khi TAÊ ñöôïc ñöa vaøo
ñaøo
thaûi chaát caën baõ ra moâi tröôøng
. TÑC laø moät ñaëc ñieåm quan
troïng cuûa vaät soáng (sinh vaät), laø ñieàu kieän toàn taïi vaø phaùt
trieån cuûa sinh vaät.
Caùc tính chaát cô baûn cuûa vaät theå soáng :
- Luoân gaén vôùi moät heä thoáng vaät chaát – protein.
- Tieâu toán naêng löôïng – ATP.
- Coù nguoàn thoâng tin (coù khaû naêng di truyeàn vaø sinh saûn)
4
CHUYEÅN HOÙA TRUNG GIAN bao goàm
- caùc
phaûn öùng
- các quaù trình hoùa hoïc xaûy ra trong teá baøo. Ñaây laø khaâu
quan troïng vaø phöùc taïp nhaát cuûa söï chuyeån hoùa caùc chaát.
Goïi laø chuyeån hoùa trung gian vì caùc quùa trình hoùa hoïc
- xaåy ra qua nhieàu
giai ñoaïn trung gian,
- thaønh laäp nhieàu
chaát trung gian. Caùc chaát naøy goïi laø
chaát chuyeån hoùa hay saûn phaåm chuyeån hoùa.
Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học - Người đăng: Nguyễn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học 9 10 729