Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ (Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 3 (2014) 17-25

Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ
(Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro
Nguyễn Văn Kết1,*, Nguyễn Thị Cúc1, Nguyễn Trung Thành2
1

2

Khoa Nông Lâm, Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Việt Nam
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 09 tháng 6 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 20 tháng 8 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 18 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Hạt Trà my hoa đỏ ở những độ tuổi khác nhau thu thập tại huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm
Đồng được khử trùng bằng dung dịch calcium hypochlorite (Ca(OCl)2) 7% trong 20 phút, sau đó
nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l BA, 30g/l sucrose và 1g/l than hoạt tính, sau 60
ngày nuôi cấy hạt 30 ngày tuổi có tỷ lệ nảy mầm cao nhất và thời gian nảy mầm là sớm nhất. Các
chồi Trà my hoa đỏ in vitro được nuôi cấy trên 5 loại môi trường khoáng khác nhau để xác định
thành phần muối khoáng thích hợp, sau khi có môi trường khoáng thích hợp tiếp tục khảo sát sự bổ
sung nồng độ các chất kích thích sinh trưởng BA và TDZ để xác định nồng độ chất kích thích sinh
trưởng thích hợp cho việc tạo chồi. Kết quả cho thấy môi trường WPM là môi trường thích hợp
nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Trà my hoa đỏ. Môi trường WPM có bổ sung 2 mg/l
TDZ là môi trường thích hợp nhất cho quá trình hình thành chồi (3,53 chồi mới). Các chồi Trà my
hoa đỏ in vitro có 3 - 4 đốt và 5 - 6 lá được nuôi cấy trên môi trường có sự thay đổi khác nhau của
nồng độ IBA (1; 3; 5 và 7mg/l) và NAA (0,1; 0,3; 0,5 và 0,7mg/l), kết quả sau 30 ngày nuôi cấy
cho thấy môi trường WPM có bổ sung 5mg/l IBA và 0,5mg/l NAA là môi trường thích hợp nhất
cho sự tạo rễ (14 rễ/chồi).
Từ khóa: in vitro, nhân giống, Trà my hoa đỏ, Camellia.

1. Mở đầu*

hình dáng và tính quí hiếm của chúng. Ngoài tự
nhiên số cá thể loài này còn rất ít và phạm vi
phân bố hẹp nên đang đứng trước nguy cơ tuyệt
chủng.

Cây Trà my hoa đỏ là loài đặc hữu hẹp của
Việt Nam, chỉ phân bố ở khu vực giáp ranh
giữa tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai nơi có hệ
sinh thái rừng hỗn giao giữa tre nứa và cây thân
gỗ [1, 2]. Cây Trà my hoa đỏ gần đây được
nhiều người quan tâm dùng làm cây cảnh nhờ
vào vẻ đẹp độc đáo của màu sắc, cấu tạo hoa,

Cây Trà my có thể nhân giống bằng nhiều
phương pháp như: gieo hạt, giâm cành, chiết
cành, ghép cành. Tuy nhiên, những phương
pháp này tồn tại một số nhược điểm như: phụ
thuộc vào mùa vụ hạt chín, tỷ lệ nảy mầm thấ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S 3 (2014) 17-25
17
Kho sát kh năng nhân ging cây Trà my hoa đỏ
(Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro
Nguyn Văn Kết
1,
*, Nguyn Th Cúc
1
,
Nguyn Trung Thành
2
1
Khoa Nông Lâm, Đại hc Đà Lt, 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lt, Vit Nam
2
Khoa Sinh hc, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 09 tháng 6 năm 2014
Chnh sa ngày 20 tháng 8 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 18 tháng 9 năm 2014
Tóm tt: Ht Trà my hoa đỏ nhng độ tui khác nhau thu thp ti huyn Đạ Hoai, tnh Lâm
Đồng đưc kh trùng bng dung dch calcium hypochlorite (Ca(OCl)
2
) 7% trong 20 phút, sau đó
nuôi cy trên môi trường MS có b sung 0,5 mg/l BA, 30g/l sucrose và 1g/l than hot tính, sau 60
ngày nuôi cy ht 30 ngày tui có t l ny mm cao nht và thi gian ny mm là sm nht. Các
chi Trà my hoa đỏ in vitro được nuôi cy trên 5 loi môi trường khoáng khác nhau để xác định
thành phn mui khoáng thích hp, sau khi có môi trường khoáng thích hp tiếp tc kho sát s b
sung nng độ các cht kích thích sinh trưởng BA và TDZ để xác định nng độ cht kích thích sinh
trưởng thích h
p cho vic to chi. Kết qu cho thy môi trường WPM là môi trường thích hp
nht cho s sinh trưởng và phát trin ca cây Trà my hoa đỏ. Môi trường WPM có b sung 2 mg/l
TDZ là môi trường thích hp nht cho quá trình hình thành chi (3,53 chi mi). Các chi Trà my
hoa đỏ in vitro3 - 4 đốt và 5 - 6 lá được nuôi cy trên môi trường có s thay đổi khác nhau ca
nng độ IBA (1; 3; 5 và 7mg/l) và NAA (0,1; 0,3; 0,5 và 0,7mg/l), kết qu sau 30 ngày nuôi cy
cho thy môi trường WPM có b sung 5mg/l IBA và 0,5mg/l NAA là môi trường thích hp nht
cho s to r (14 r
/chi).
T khóa: in vitro, nhân ging, Trà my hoa đỏ, Camellia.
1. M đầu
*
Cây Trà my hoa đỏ là loài đặc hu hp ca
Vit Nam, ch phân b khu vc giáp ranh
gia tnh Lâm Đồng và Đồng Nai nơi có h
sinh thái rng hn giao gia tre na và cây thân
g [1, 2]. Cây Trà my hoa đỏ gn đây được
nhiu người quan tâm dùng làm cây cnh nh
vào v đẹp độc đáo ca màu sc, cu to hoa,
_______
*
Tác gi liên h. ĐT.: 84-63.3834051
Email: ketnv@dlu.edu.vn
hình dáng và tính quí hiếm ca chúng. Ngoài t
nhiên s cá th loài này còn rt ít và phm vi
phân b hp nên đang đứng trước nguy cơ tuyt
chng.
Cây Trà my có th nhân ging bng nhiu
phương pháp như: gieo ht, giâm cành, chiết
cành, ghép cành. Tuy nhiên, nhng phương
pháp này tn ti mt s nhược đim như: ph
thuc vào mùa v ht chín, t l ny mm thp,
ht phân ly tính trng, h s
nhân ging thp.
Nuôi cy mô tế bào có th khc phc các nhược
đim trên, vic áp dng phương pháp này vào
Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ (Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ (Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ (Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro 9 10 534