Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát vận hành động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi lethanhluan1994
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2 : KHẢO SÁT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ DIESEL
1 . Yêu cầu của bài thí nghiệm :
a. Đặc đểm diễn ra quá trình cháy trên động cơ diesel:
_ Đối với động cơ diesel việc hình thành hỗn hợp cháy trong buồng đốt là do sự tự
bốc cháy khi không khí và nhiên liệu hoà trộn đến 1 nhiệt độ và áp suất nén nhất định.
Do vậy, hệ thống phun nhiên liệu của động cơ diesel sẽ có các chức năng cơ bản sau:
_ Bảo quản làm sạch và vận chuyển nhiên liệu.
_ Định lượng nhiên liệu theo yêu cầu đáp ứng tất cả các dải tốc độ, cân bằng
lượng nhiên liệu được phân phối chi từng xylanh động cơ để bảo đảm công suất như
nhau giữa các xylanh của động cơ nhiều xylanh.
_ Khởi động sự phun nhiên liệu vào đúng thời điểm trong chu kỳ động cơ tuỳ theo
tải và tốc độ.
_ Bảo đảm bắt đầu và kết thúc nhanh việc phun nhiên liệu để nhiên liệu được phun
sương đều.
b) Đặc điểm của động cơ làm thí nghiệm :
Động cơ làm thí nghiệm là động cơ diesel, 6 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng
nước.
Các hệ thống chính bố trí trên động cơ gồm : hệ thống khởi động, hệ thống nhiên
liệu, hệ thống nạp khí, hệ thống làm mát, hệ thống xả khí.
* Dụng cụ dùng trong bài thí nghiệm
- 5 lít dầu D.O
- Máy đo độ khí xả Digas 4000
- 2 bộ khoá miệng
- 2 bộ tuýp
- 100 ml nhớt
- 2 bình accu 12V
c) Hoạt động và nhiệm vụ của từng hệ thống
i) Hệ thống khởi động :
Hệ thống khởi động có nhiệm vụ khởi động động cơ, chuyển động cơ từ chế độ
nghỉ sang chế độ hoạt động : cung cấp năng lượng để quay trục khuỷu động cơ đến tốc
độ vòng quay cần thiết cho động cơ tự nổ và làm việc.
Hệ thống khởi động được dùng ở đây là hệ thống khởi động bằng accu. Accu cung
cấp năng lượng cho động cơ điện một chiều làm quay động cơ khi khởi động. Khi khởi
động (đóng khóa ), accu nối với động cơ điện thành một vòng kín làm quay động cơ
diện. Động cơ điện lại có bánh răng ăn khớp với bánh đà nên kéo bánh đà quay theo, tạo
số vòng quay cần thiết để động cơ tự nổ. Khi động cơ đã nổ bình thường, bánh răng ăn
khớp giữa động cơ điện và bánh đà được tách ra, động cơ và accu hở mạch, động cơ
điện dừng hoạt động.
ii) Hệ thống nhiên liệu:
Hệ thống nhiên liệu nói chung có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, tạo thành hỗn hợp
cho động cơ, phù hợp với các chế độ làm việc khác nhau của động cơ. Riêng đối với
động cơ diesel, hệ thống nhiên liệu phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây: phải phun nhiên
liệu vào xylanh đúng thời gian, đúng quy luật, phù hợp với chế độ tải trọng,với số vòng



quay động cơ và thứ tự làm việc của xylanh; đồng thời nhiên liệu phải được xé nhỏ,...
www.Go8x.com
BÀI 2 : KHO SÁT VÀ VN HÀNH ĐỘNG CƠ DIESEL
1 . Yêu cu ca bài thí nghim :
a. Đặc đểm din ra quá trình cháy trên động cơ diesel:
_ Đối vi động cơ diesel vic hình thành hn hp cháy trong bung đốt là do s t
bc cháy khi không khí và nhiên liu hoà trn đến 1 nhit độ và áp sut nén nht định.
Do vy, h thng phun nhiên liu ca động cơ diesel s có các chc năng cơ bn sau:
_ Bo qun làm sch và vn chuyn nhiên liu.
_ Định lượng nhiên liu theo yêu cu đáp ng tt c các di tc độ, cân bng
lượng nhiên liu được phân phi chi tng xylanh động cơ để bo đảm công sut như
nhau gia các xylanh ca động cơ nhiu xylanh.
_ Khi động s phun nhiên liu vào đúng thi đim trong chu k động cơ tu theo
ti và tc độ.
_ Bo đảm bt đầu và kết thúc nhanh vic phun nhiên liu để nhiên liu được phun
sương đều.
b) Đặc đim ca động cơ làm thí nghim :
Động cơ làm thí nghim là động cơ diesel, 6 xylanh thng hàng, làm mát bng
nước.
Các h thng chính b trí trên động cơ gm : h thng khi động, h thng nhiên
liu, h thng np khí, h thng làm mát, h thng x khí.
* Dng c dùng trong bài thí nghim
- 5 lít du D.O
- Máy đo độ khí x Digas 4000
- 2 b khoá ming
- 2 b tuýp
- 100 ml nht
- 2 bình accu 12V
c) Hot động và nhim v ca tng h thng
i) H thng khi động :
H thng khi động có nhim v khi động động cơ, chuyn động cơ t chế độ
ngh sang chế độ hot động : cung cp năng lượng để quay trc khuu động cơ đến tc
độ vòng quay cn thiết cho động cơ t n và làm vic.
H thng khi động được dùng đây là h thng khi động bng accu. Accu cung
cp năng lượng cho động cơ đin mt chiu làm quay động cơ khi khi động. Khi khi
động (đóng khóa ), accu ni vi động cơ đin thành mt vòng kín làm quay động cơ
din. Động cơ đin li có bánh răng ăn khp vi bánh đà nên kéo bánh đà quay theo, to
s vòng quay cn thiết để động cơ t n. Khi động cơ đã n bình thường, bánh răng ăn
khp gia động cơ đin và bánh đà được tách ra, động cơ và accu h mch, động cơ
đin dng hot động.
ii) H thng nhiên liu:
H thng nhiên liu nói chung có nhim v cung cp nhiên liu, to thành hn hp
cho động cơ, phù hp vi các chế độ làm vic khác nhau ca động cơ. Riêng đối vi
động cơ diesel, h thng nhiên liu phi tha mãn các yêu cu sau đây: phi phun nhiên
liu vào xylanh đúng thi gian, đúng quy lut, phù hp vi chế độ ti trng,vi s vòng
khảo sát vận hành động cơ đốt trong - Trang 2
khảo sát vận hành động cơ đốt trong - Người đăng: lethanhluan1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
khảo sát vận hành động cơ đốt trong 9 10 500