Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học - công nghệ malt và bia

Được đăng lên bởi Mít Tờ Chã
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2091 lần   |   Lượt tải: 23 lần
D~HQC

TRUONGD~I HQC BAcH KHOA HA NQI

--=----

GS. TS. NGUYEN THi HIEN (CHU BIEN)
PGS.15. LETHANH MAl
ThS. :.
LETHi LAN •...CHI
-.'"
ThS. NGUYEN TIEN THANH
ThS. LEVIET THANG

A

KHOA

.

.

HOC · CONG
•

A

NGHE

•

.

TRlIONG DAI HOC BAcH KHOA HA NOI
.
.
.

~

~

?

.

GS. TS. NGUYEN THI HIEN (Chu bien)
PGS. TS. LE THANH MAl, ThS. LE THI LAN CHI
BAcH KHOA

ThS. NGUYEN TIEN THANH, ThS. LE VIET THANG

KHOA HOC •

CONG NGHE
•

"
MALTVABIA

NHAxu~TBANKHOAHOCvAKrTHU!T
HA NOI

MODAU

Cuon sacn Khoa hoc -

Cong nghe Malt va Bia la mot cuon gido trinh,

sdch. dd duac tdp hap va chd: loc tir nhieu tu lieu vl khoa hoc va cong ngh¢ sdn
xudt malt va bia cua cdc

nuac khac nhaa (Anh, Phap, Nga, Tiep) di phuc

Vlf.

cho cac doi tuong khac nhau nhu sinh vien, can bo lam viec lien nganh.
Chung toi d[£chudn bi tu U¢u cho CUOll sdch nay gdn 15 ndm qua lir nhieu
ngudn khdc nh au.
Ban lac gid cluing tot cling xin chtin thanli cdm
hoc va

(/11

Nha xudt bdn Khoa

Ky thuat, mot sdsinh vien nganh cong ngh¢ len men, cac dong nghiep va

gia dinli dd h6 tra CLIng

cap thong

tin va in

an tai

lieu nay.

Tuy tqp thi tac gid dd co' gang hoan chlnh cuon sdcli nhung chdc khong
thi tranh khoi nhiaig thieu s6t d Ian in ddu tien. Chung toi mong ban doc gop
di chung toi sua chiia va hoan thien cho bdn in ldn sau
doc va nguai hoc duac

tot

y

han di phuc vu ban

tot han,
Thay mat Ban tac gia
Chu bien

GS. TS. Nguyen Th] Hien

3

\

~

TAl LI~U THAM KHAo
1- NGUYEN VAN VI~T (CHO BIEN), NGUYEN THl HIJ~N, TRUONG THl HoA,
LE THl LAN CHI, NGUYEN THU HA

Nam men Bia va trng dung
Nha xuat ban Nong nghiep, 2001.
2- NGUYEN TRQNG CAN. (CHO BIEN), NGUYEN THl HIEN
Cong

v A CONG su

nghe ENZIM

Nha xuat ban Nong nghiep, 1998.
3- NGUYEN TH~ HIEN (CHO BIEN), PHAN TH~ KIM, TRUONG TH~ HoA, LE THl
LAN CHI

Vi sinh vat nhiern tap trong hrong thuc - thtrc pham
Nha xuat ban Nong nghiep, 2003.
4- DENNIS E. BRIGGS, CHRIS A. BOULTON, PETER A. BROOKES AND ROGER
STEVENS

Brewing Science and practice
CRC press, Boca Raton Boston New York Washington DC.
Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 2004.
5- WOLFGANG

KUNZE

Technology Brewing and Malting
VLB Berlin, Germany,
6- HAROLD

1996.

M. BRODERICK

The practical Brewer
A manual for the Brewing Industry. Printed in the United States of America, 1981
7- 1. S. HOUGH. D.E BRIGGS

R. STEVEN AND W. YOUNG

Malting and Brewing Science.
Published by Chapman & Hall, UK, 1991.
8- F. G. PRIEST AND I. CAMPBELL

Brewing Microbiology
Elsevier applied Science publish...