Ktl-icon-tai-lieu

khuôn nhựa

Được đăng lên bởi khanhleck11c
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 2865 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG
NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Bách Khoa – Hà Nội
= = = = =oOo = = = = =

201
0

CỒNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
**********

NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên: Phạm Văn Thảo
Phạm Ngọc Toản
Lớp : CTM5
Khóa: 50 Chuyên ngành : Công Nghệ Chế Tạo Máy
1. Đầu đề thiết kế:
 Thiết kế bộ khuôn phun ép sản phẩm nhựa nắp bình đựng nước.Lập
qui trình công nghệ gia công cho bộ khuôn.
 Nghiên cứu về vật liệu chất dẻo Polymer và công nghệ gia công, các
thiết bị gia công chất dẻo
 Nghiên cứu khuôn ép phun cho sản phẩm nhựa.
2. Các số liệu ban đầu:
Chi tiết sản phẩm
Sản lượng cho bộ khuôn : ............. sản phẩm
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
 Chương 1 : Tổng quan về vật liệu polime , các phương pháp gia công
và thiết bị gia công.
 Chương 2 : Tổng quan về khuôn ép phun sản phẩm nhựa.
 Chương 3 : Thiết kế quy trình công nghệ gia công nắp bình nước.
4. Các bản vẽ:
 Bản vẽ lắp khuôn (A0) .................................................................1 bản
 Bản vẽ hành trình khuôn (A0)........................................................1 bản
 Bản vẽ các chi tiết của bộ khuôn(A0)..................................... ......2 bản
 Bản vẽ chi tiết lồng phôi(A0) ........................................................2 bản
 Bản vẽ sản phẩm (A0) ...................................................................1 bản
 Bản vẽ sơ đồ nguyên công (A0) ....................................................4 bản
Hà Nội ngày tháng 05 năm 2010
Cán bộ hướng dẫn

1 SINH VIÊN : PHẠM VĂN THẢO _PHẠM NGỌC TOẢN.
CTM5_K50

LỚP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG
NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Khoa : Cơ khí
Bô môn: Công nghệ chế tạo máy.

201
0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- - - - - - - *** - - - - - - -

NHẬN XÉT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên: Phạm Văn Thảo
Phạm Ngọc Toản
Lớp: CTM5
Khóa: 50
Chuyên ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy
Tên đề tài tốt nghiệp:
Thiểt kế bộ khuôn phun ép sản phẩm nhựa nắp bình đựng nước.Lập qui
trình công nghệ gia công bộ khuôn.
NỘI DUNG NHẬN XÉT
Khối lượng đồ án:
1. Phần thuyết minh:……… trang.
2. Phần bản vẽ:……………. Bản A0
II.
Ưu điểm của đồ án:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG
NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
201
0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỒNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Bách Khoa – Hà Nội Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
= = = = =oOo = = = = = **********
NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên: Phạm Văn Thảo
Phạm Ngọc Toản
Lớp : CTM5 Khóa: 50 Chuyên ngành : Công Nghệ Chế Tạo Máy
1. Đầu đề thiết kế:
Thiết kế bộ khuôn phun ép sản phẩm nhựa nắp bình đựng nước.Lập
qui trình công nghệ gia công cho bộ khuôn.
Nghiên cứu về vật liệu chất dẻo Polymer và công nghệ gia công, các
thiết bị gia công chất dẻo
Nghiên cứu khuôn ép phun cho sản phẩm nhựa.
2. Các số liệu ban đầu:
Chi tiết sản phẩm
Sản lượng cho bộ khuôn : ............. sản phẩm
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Chương 1 : Tổng quan về vật liệu polime , các phương pháp gia công
và thiết bị gia công.
Chương 2 : Tổng quan về khuôn ép phun sản phẩm nhựa.
Chương 3 : Thiết kế quy trình công nghệ gia công nắp bình nước.
4. Các bản vẽ:
Bản vẽ lắp khuôn (A0) .................................................................1 bản
Bản vẽ hành trình khuôn (A0)........................................................1 bản
Bản vẽ các chi tiết của bộ khuôn(A0)..................................... ......2 bản
Bản vẽ chi tiết lồng phôi(A0) ........................................................2 bản
Bản vẽ sản phẩm (A0) ...................................................................1 bản
Bản vẽ sơ đồ nguyên công (A0) ....................................................4 bản
Hà Nội ngày tháng 05 năm 2010
Cán bộ hướng dẫn
1 SINH VIÊN : PHẠM VĂN THẢO _PHẠM NGỌC TOẢN. LỚP
CTM5_K50
khuôn nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khuôn nhựa - Người đăng: khanhleck11c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
khuôn nhựa 9 10 349