Ktl-icon-tai-lieu

kí hiệu mối hàn

Được đăng lên bởi Phạm Văn Phúc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2005-06

Công nghệ hàn

®¹i häc

1.1.3 KÝ HIỆU HÀN TRÊN BẢN VẼ
b¸ch khoa

• Lợi ích của
việc ký hiệu
quy ước mối
hàn trên bản
vẽ

G

6
8

30o
5 (7)

GMAW

3

3

–

7

–

5

ĐHBK Hà Nội 2004

®¹i häc

b¸ch khoa

Mèi hµn gi¸p mèi gÊp mÐp

–

6

Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL

1

Ký hiệu mối hàn trên bản vẽ
ISO 2553-1984
Gia c«ng ph¼ng

Mèi hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V

• Ký

hiệu phụ

Låi

Lâm

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ V

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ Y

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ Y

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ U

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ J

Mèi hµn ch©n (®¸y)

Mèi hµn gãc

Mèi hµn khe

Mèi hµn lç, mèi hµn ®iÓm

• Ký

hiệu chính

Sinh viên cần nắm vững hệ thống ký hiệu
này. Tài liệu tham khảo: Trần Hữu Quế
Nguyễn Văn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật theo
tiêu chuẩn quốc tế, NXB Giáo dục, 1998.
Trang 84-110.

Mèi hµn ®−êng (hµn ¸p lùc)

ĐHBK Hà Nội 2004

Ngo Le Thong

Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL

2

1

2005-06

Công nghệ hàn

®¹i häc

Ký hiệu hàn trên bản vẽ kỹ thuật
b¸ch khoa

Mèi hµn gi¸p mèi gÊp mÐp

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ J

Mèi hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp

Mèi hµn ch©n (®¸y)

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V

Mèi hµn gãc

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ V

Mèi hµn khe

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ Y

Mèi hµn lç, mèi hµn ®iÓm

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ Y

Mèi hµn ®−êng (hµn ¸p lùc)

Hµn ngÊu
toµn bé
chiÒu dµy

Hµn vßng
quanh

Hµn ngoµi hiÖn
tr−êng

Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ U

Kim lo¹i
phô (ch÷
nhËt)

• Ký

Ký hiệu chính - AWS

Kim lo¹i
phô
(vu«ng)

hiệu
phụ

BÒ mÆt låi

ĐHBK Hà Nội 2004

BÒ mÆt ph¼ng

BÒ mÆt lâm

Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL

3

®¹i häc

b¸ch khoa

Ký hiệu mối hàn – AWS. Vị trí chuẩn
của các yếu tố trong một ký hiệu đầy đủ
Ký hiÖu gia c«ng bÒ
mÆt mèi hµn

Gãc r·nh hµn
(gãc v¸t mÐp)

Ký hiÖu bÒ mÆt mèi
hµn

Khe ®¸y, chiÒu s©u ®iÒn víi
mèi hµn nót, mèi hµn c¾t

F
A

Quy ®Þnh, qu¸ tr×nh hµn
hoÆc tham chiÕu kh¸c

T

R

ChiÒu dµi mèi hµn

B−íc hµn

§u«i (bá khi kh«ng
dïng tham chiÕu)
Ký hiÖu mèi hµn
c¬ b¶n hoÆc
tham chiÕu chi
tiÕt

}L-P
}

Ký hiÖu hµn
t¹i hiÖn tr−êng
Ký hiÖu hµn
vßng quanh

phÝa
bªn
kia

{
{

c¶
hai

S(E)

phÝa

ChiÒu s©u v¸t mÐp, hoÆc
kÝch th−íc ®èi víi mét sè mèi
hµn

phÝa
mòi
tªn

KÝch th−íc mèi hµn v¸t mÐp

(N)

Sè l−îng
mèi hµn
®iÓm,
®−êng,
v.v.

§−êng
tham
chiÕu

Mòi tªn nèi ®−êng
tham chiÕu víi
chi tiÕt phÝa mòi
tªn cña liªn kÕt

C¸c yÕu tè trong vïng nµy vÉn gi÷ nguyªn
khi ®¶o chiÒu mò tªn vµ ®u«i

ĐHBK Hà Nội 2004

Ngo Le Thong

Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL

4

2...
2005-06 Công ngh hàn
Ngo Le Thong 1
ĐHBK Hà Ni 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 1
®¹i häc
b¸ch khoa
1.1.3 KÝ HIU HÀN TRÊN BN V
•Li ích ca
vic ký hiu
quy ước mi
hàn trên bn
v
G
86
30
o
3
5 (7)
GMAW
5
6
3
7
ĐHBK Hà Ni 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 2
®¹i häc
b¸ch khoa
Ký hiu mi hàn trên bn v
ISO 2553-1984
Mèi hµn gi¸p mèi gÊp mÐp
Mèi hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp
Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V
Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ V
Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ Y
Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ Y
Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ U
Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ J
Mèi hµn ch©n (®¸y)
Mèi hµn gãc
Mèi hµn khe
Mèi hµn lç, mèi hµn ®iÓm
Mèi hµn ®êng (hµn ¸p lùc)
Gia c«ng ph¼ng
Låi
Lâm
Ký hiu chính
Ký hiu ph
Sinh viên cn nm vng h thng ký hiu
này. Tài liu tham kho: Trn Hu Quế
Nguyn Văn Tun, Bn v k thut theo
tiêu chun quc tế, NXB Giáo dc, 1998.
Trang 84-110.
kí hiệu mối hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kí hiệu mối hàn - Người đăng: Phạm Văn Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
kí hiệu mối hàn 9 10 138