Ktl-icon-tai-lieu

Kí hiệu vật liệu kim loại

Được đăng lên bởi tuphamport
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 9350 lần   |   Lượt tải: 17 lần
CHƯƠNG VII
VẬT LIỆU KIM LOẠI
7.1. Khái niệm chung
Kim loại là loại vật liệu có các tính chất có lợi cho xây dựng: cường độ lớn,
độ dẻo và độ chống mỏi cao. Nhờ đó mà kim loại được sử dụng rộng rãi trong
xây dựng và các ngành kĩ thuật khác. Ở dạng nguyên chất, do cường độ và độ
cứng thấp, độ dẻo cao, kim loại có phạm vi sử dụng rất hạn chế. Chúng được sử
dụng chủ yếu ở dạng hợp kim với kim loại và á kim khác, thí dụ như cacbon. Sắt
và hợp kim của nó (thép và gang) gọi là kim loại đen; những kim loại còn lại
(Be, Mg, Al, Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, v.v...) và hợp kim của chúng gọi là kim loại
màu.
Kim loại đen được sử dụng trong xây dựng nhiều hơn cả, giá kim loại đen
thấp hơn kim loại màu. Tuy nhiên kim loại màu lại có nhiều tính chất có giá trị:
cường độ, độ dẻo, khả năng chống ăn mòn, tính trang trí cao. Những điều đó đã
mở rộng phạm vi sử dụng kim loại màu trong xây dựng, phổ biến là các chi tiết
kiến trúc và các kết cấu nhôm.
Nguyên liệu để chế tạo kim loại đen là quặng sắt, mangan, crôm, mà các
khoáng đại diện cho chúng là nhóm các oxit: macnetit (Fe3O4), quặng sắt đỏ
(Fe2O3), piroluzit (MnO2), crômit (FeCr2O4). Để sản xuất kim loại màu người ta
sử dụng boxit chứa các hidroxit: hidracgilit (Al(OH)3, diasno (HAlO2); các loại
quặng sunfua và cacbonat đồng, niken, chì v.v... với các khoáng đại diện là
chancopirit (CuFeS2), sfalêit (ZnS), xeruxit (PbCO3), magiezit ( MgCO3) v.v...
7.2. Tính chất cơ học chủ yếu của kim loại
7.2.1. Tính biến dạng
Khi kim loại chịu tác dụng của tải trọng sẽ
có 3 giai đoạn biến dạng: biến dạng đàn hồi,
biến dạng dẻo và phá huỷ. Quan hệ giữa biến
dạng (Δl) và tải trọng (P) được giới thiệu trên
hình 7-1.
Biến dạng đàn hồi có quan hệ Δl và P là
bậc nhất (hình 7-1, vùng I).
Biến dạng dẻo là biến dạng xảy ra khi tải
trọng vượt quá tải trọng đàn hồi, quan hệ Δl - P
không còn là bậc nhất (hình 7-1, vùng II).
Nguyên nhân gây ra biến dạng dẻo là sự trượt
Hình 7-1: Biểu đồ kéo của kim loại
mạng tinh thể.
Giai đoạn phá hoại khi tải trọng đã đạt tới giá trị cực đại (Pmax), vết nứt
xuất hiện và mẫu bị phá hoại (hình 7-1, vùng III).
Biến dạng dẻo là đặc trưng quan trọng của kim loại nói chung và vật liệu
thép nói riêng, nó làm kim loại có thể gia công cơ nhiệt để tạo ra những sản
phẩm với những tính chất phù hợp với điều kiện sử dụng.
130

Đặc trưng biến dạng của kim loại chịu kéo là là độ giãn dài tương đối và độ
thắt tương đối.
Độ giãn dài tương đối ε là tỉ số phần trăm giữa độ giãn dài sau khi kéo Δl
Δl
và độ dài ban đầu lo của mẫu và được x...
CHƯƠNG VII
VT LIU KIM LOI
7.1. Khái nim chung
Kim loi là loi vt liu có các tính cht có li cho xây dng: cường độ ln,
độ do và độ chng mi cao. Nh đó mà kim loi được s dng rng rãi trong
xây dng và các ngành kĩ thut khác. dng nguyên cht, do cường độđộ
cng thp, độ do cao, kim loi có phm vi s dng rt hn chế. Chúng được s
dng ch yếu dng hp kim vi kim loi và á kim khác, thí d như cacbon. St
và hp kim ca nó (thép và gang) gi là kim loi đen; nhng kim loi còn li
(Be, Mg, Al, Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, v.v...) và hp kim ca chúng gi là kim loi
màu.
Kim loi đen được s dng trong xây dng nhiu hơn c, giá kim loi đen
thp hơn kim loi màu. Tuy nhiên kim loi màu li có nhiu tính cht có giá tr:
cường độ, độ do, kh năng chng ăn mòn, tính trang trí cao. Nhng điu đó đã
m rng phm vi s dng kim loi màu trong xây dng, ph biến là các chi tiết
kiến trúc và các kết cu nhôm.
Nguyên liu để chế to kim loi đen là qung st, mangan, crôm, mà các
khoáng đại din cho chúng là nhóm các oxit: macnetit (Fe
3
O
4
), qung st đỏ
(Fe
2
O
3
), piroluzit (MnO
2
), crômit (FeCr
2
O
4
). Để sn xut kim loi màu người ta
s dng boxit cha các hidroxit: hidracgilit (Al(OH)
3
, diasno (HAlO
2
); các loi
qung sunfua và cacbonat đồng, niken, chì v.v... vi các khoáng đại din là
chancopirit (CuFeS
2
), sfalêit (ZnS), xeruxit (PbCO
3
), magiezit ( MgCO
3
) v.v...
7.2. Tính cht cơ hc ch yếu ca kim loi
7.2.1. Tính biến dng
Khi kim loi chu tác dng ca ti trng s
có 3 giai đon biến dng: biến dng đàn hi,
biến dng do và phá hu. Quan h gia biến
dng (Δl) và ti trng (P) được gii thiu trên
hình 7-1.
Biến dng đàn hi có quan h Δl và P là
bc nht (hình 7-1, vùng I).
Biến dng do là biến dng xy ra khi ti
trng vượt quá ti trng đàn hi, quan h Δl - P
không còn là bc nht (hình 7-1, vùng II).
Nguyên nhân gây ra biến dng do là s trượt
mng tinh th.
Giai đon phá hoi khi ti trng đã đạt ti giá tr cc đại (P
max
), vết nt
xut hin và mu b phá hoi (hình 7-1, vùng III).
Hình 7-1: Biu đồ kéo ca kim loi
Biến dng do là đặc trưng quan trng ca kim loi nói chung và vt liu
thép nói riêng, nó làm kim loi có th gia công cơ nhit để to ra nhng sn
phm vi nhng tính cht phù hp vi điu kin s dng.
130
Kí hiệu vật liệu kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kí hiệu vật liệu kim loại - Người đăng: tuphamport
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kí hiệu vật liệu kim loại 9 10 86