Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật đo lường

Được đăng lên bởi boysanhdieudangyeu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ

CHƯƠNG 5.
CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ (6 LT)

5.1. Cơ cấu chỉ thị của dụng cụ đo tương tự.
Dụng cụ đo tương tự có số chỉ là đại lượng liên tục tỉ lệ với đại lượng đo liên tục.
Thường sử dụng các chỉ thị cơ điện có tín hiệu vào là dòng điện, tín hiệu ra là góc
quay của kim chỉ hoặc bút ghi trên giấy (dụng cụ tự ghi). Những dụng cụ đo này là
dụng cụ đo biến đổi thẳng: đại lượng cần đo X như điện áp, dòng điện, tần số, góc
pha … được biến đổi thành góc quay α của phần động (so với phần tĩnh), tức là biến
đổi từ năng lượng điện từ thành năng lượng cơ học. Từ đó có biểu thức quan hệ:
α = f (X )

với X là đại lượng điện.
Các cơ cấu chỉ thị này thường dùng trong các dụng cụ đo các đại lượng: dòng
điện, điện áp, công suất, tần số, góc pha, điện trở…của mạch điện một chiều và
xoay chiều tần số công nghiệp.
5.1.1. Cơ sở chung của các chỉ thị cơ điện.
a) Cấu tạo chung:

Hình 5.1. Các bộ phận và chi tiết chung của cơ cấu chỉ thị cơ điện.

- Trục và trụ: đảm bảo cho phần động quay trên trục như: khung dây, kim chỉ, lò
xo cản…
- Lò xo phản kháng hoặc dây căng và dây treo: tạo ra mômen cản (có mômen
cản riêng D) và dẫn dòng điện vào khung dây. Dây căng và dây treo được sử dụng
khi cần giảm mômen cản để tăng độ nhạy của cơ cấu chỉ thị.
- Kim chỉ: được gắn vào trục quay, độ di chuyển của kim trên thang chia độ tỉ lệ
với góc quay α.
- Thang đo: là mặt khắc độ khắc giá trị của đại lượng đo.

GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện

1

GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ

- Bộ phận cản dịu: có tác dụng rút ngắn quá trình dao động của phần động, xác
lập vị trí cân bằng nhanh chóng.
(hướng dẫn SV đọc thêm sách [1], tr. 86-90).
b) Nguyên lý làm việc chung: khi cho dòng điện vào một cơ cấu chỉ thị cơ điện,
do tác động của từ trường (do nam châm vĩnh cửu hoặc do dòng điện đưa vào sinh
ra) lên phần động của cơ cấu đo sẽ sinh ra mômen quay Mq tỷ lệ với độ lớn của
dòng điện I đưa vào cơ cấu:
Mq =

dWe
dα

trong đó:

We: năng lượng điện từ trường
α: góc lệch của phần động
Nếu đặt vào trục của phần động một lò xo cản, khi phần động quay lò xo bị xoắn
lại sinh ra mômen cản Mc tỷ lệ thuận với góc lệch α và được tính:
M c = D.α

trong đó D là hệ số phụ thuộc vào vật liệu và kích thước lò xo.
Khi mômen cản bằng mômen quay, phần động của cơ cấu dừng lại ở vị trí cân
bằng:
Mq = Mc ⇔
⇔α =

dWe
= D.α
dα

1 dWe
.
D dα

(5.1)

Phương trình (5.1) là phương trình đặc tính thang đo, cho biết đặc tính thang đo và
tính chất của cơ cấ...
GIÁO ÁN_K THUT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CU CH TH
GV: Lê Quc Huy_B môn TĐ-ĐL_Khoa Đin 1
C
C
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
5
5
.
.
C
C
Á
Á
C
C
C
C
Ơ
Ơ
C
C
U
U
C
C
H
H
T
T
H
H
(
(
6
6
L
L
T
T
)
)
5.1. Cơ cu ch th ca dng c đo tương t.
Dng c đo tương t có s chđại lượng liên tc t l vi đại lượng đo liên tc.
Thường s dng các ch th cơ đin có tín hiu vào là dòng đin, tín hiu ra là góc
quay ca kim ch hoc bút ghi trên giy (dng c t ghi). Nhng dng c đo này là
dng c đo biến đổi thng: đại lượng cn đo X như đin áp, dòng đin, tn s, góc
pha … được biến đổi thành góc quay α ca phn động (so vi phn tĩnh), tc là biến
đổi t năng lượng đin t thành năng lượng cơ hc. T đó có biu thc quan h:
)(Xf
=
α
vi X là đại lượng đin.
Các cơ cu ch th này thường dùng trong các dng c đo các đại lượng: dòng
đin, đin áp, công sut, tn s, góc pha, đin tr…ca mch đin mt chiu và
xoay chiu tn s công nghip.
5.1.1. Cơ s chung ca các ch th cơ đin.
a) Cu to chung:
Hình 5.1. Các b phn và chi tiết chung ca cơ cu ch th cơ đin.
- Trc và tr: đảm bo cho phn động quay trên trc như: khung dây, kim ch, lò
xo cn…
- Lò xo phn kháng hoc dây căng và dây treo: to ra mômen cn (có mômen
cn riêng D) và dn dòng đin vào khung dây. Dây căng và dây treo được s dng
khi cn gim mômen cn để tăng độ nhy ca cơ cu ch th.
- Kim ch: được gn vào trc quay, độ di chuyn ca kim trên thang chia độ t l
vi góc quay α.
- Thang đo: là mt khc độ khc giá tr ca đại lượng đo.
kĩ thuật đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật đo lường - Người đăng: boysanhdieudangyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
kĩ thuật đo lường 9 10 299