Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật hàn hồ quang tay

Được đăng lên bởi tn-kids-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Muïc ñích – Yeâu caàu:
1. Muïc ñích:
Giuùp cho hoïc sinh coù ñöôïc moät soá kieán thöùc veà kyõ
thuaät haøn hoà quang tay.
2. Yeâu caàu:
- Naém vöõng caùc kyõ thuaät haøn hquang tay.
- Vaän duïng ñöôïc vaøo thöïc haønh haøn hoà quang tay.
Kĩ thuật hàn hồ quang tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật hàn hồ quang tay - Người đăng: tn-kids-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Kĩ thuật hàn hồ quang tay 9 10 194