Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức điện

Được đăng lên bởi bienxanhgonsong84
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-1-
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®iÖn
Bè côc cña ch5¬ng
Ch"¬ng nµy gi¶i thÝch c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®iÖn
· M« t¶
· Kh¸i niÖm c¬ b¶n
· M¾c song song & M¾c nèi tiÕp
· M¹ch ®iÖn
· Chøc n¨ng cña tô ®iÖn
· §ång hå ®o ®iÖn Toyota
· C¸c h" háng cña m¹ch
· Nguyªn lý vÒ ph¸t ®iÖn
Kiến thức điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức điện - Người đăng: bienxanhgonsong84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kiến thức điện 9 10 212