Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc cấu tạo các công trình kiến trúc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
vo

PHAN TAN HAI
D ~ N HDIEP- CAO XUAN L m N G

thie"tke"cgu tao
(Tai b8n)

L ~ TAC
I

GIA

Ncim 1986 nhom can bO giang day Tru'dng Dai hoc Kiin truc, hgl ui6n H ~ Kiin
L
truc su' TP. ~d Chi Minh co xuci't bcin quyin: "Nguyen ly cuu tao kien truc dun
dung". ~ h & phuc
m
u u cho can bg thiiS k&'kign truc ua sinh uien nganh ki&ntruc Nay do nhu c$u ccii ccich duo tao &ti hoc; sinh uien hoc the0 hoc phan, chia khoa
hoc ra l a m 2 giai doan:
- Giai doan I: Hoc 2 ntim dau hoc phan khoa hoc cd ban ua cd sd) nganh.
- Giai doan 11: hoc 3 ntim tiip theo, hoc phan chuyin m6n ua chuyin sciu cria nganh.
N&L sinh uign kh6ng l&n du'dc giai doan 11 thi phdi ra tru'dng. Do do d6 cho s6'
sinh uiin ra tru'dng s h khi hoc xong giai doan I co met s g hi& biiS cd ban u6
nganh ngh6 n&nngi dung bai gicingphdi phu hdp udi titng hoc trinh (15 ti&), chung
t6i biin soan giao trinh: "Nguye^n 19 thie^i ke^'ca'u t q o cac c6ng t r i n h k i e n truc"
cho phu hdp udi cac y&u cau trin.
Giao trinh nay chia l a m 2 tap:
T @ pI: G i a i d o q n I:
Phan cd ban:
1. Khai niem chung ud cciu tao ki&ntruc
5. Cciu tao cda
2. C&u tao mong nha
6. C& tao sun
3. Ccih tao tu'dng nha
7. Cciu tao cau thang
4. Cciu tao mai nha
Phan chuy&nsciu:
- Cuu tao n6n mbng ua tu'bng
- Ccih tao cda ua cau thang
- C&u tao sun ua mai
T@p11: G i a i d o a n 11
Phan chuy&n,d6:
- Cciutaonhakhung
- C&u tao k i i n truc nha c6ng nghiep
- C&u tao kign true nha ndng nghiep
- C&'u tao nha lkp ghkp
- Cciu tao trang tri ngi thci't
- C&u tao k i i n truc chuygn biet
Dciy la Ian xu& ban ddu t i i n the0 ccii cach duo tao &i hoc, chung t6i xin manh
d e n uigi ra dg'kip thbi phgc uu cho sinh ui&nuci can be gicing day. Rci't mong doc gid
dong gbp k i i h dg7chung t6i b6sung h o b chinh trong Ian tdi ban.

Nhom tac gia

01 - Khai niem chung.
1.-

Muc dich, y&u &u :

C6u tgo nha dAn dung la m6n hgc nghien cdu thqc hien cac b6 phon c i a nha d~fqc
lam bhng vat lieu gi ? Che"tao n h a the" nao nhhm :
1-1 BAo d i m s y lam viec binh thudng ciia c6ng trinh trong qua trinh s h dung :
- Chdng duqc i n h hudng tac hai ciia thiGn nhien.

- Chdng ddqc i n h h d n g tac hai ciia con ngcsdi va phii thba m5n moi ydu c8u sir
dung khac nhau ciia con nwdi.
1-2 Bio dim cudng do c i a t h g b6 phgn va toan bQ cbng trinh, phli hqp vui nguykn
Ijr chju Iyc, k6t c6u b&nv h g .
1-3 Dbng thhi b i o dAm thiri gian xay dgng cbng trinh nghn nh& vdi gia t h h h ha
nhgt, s h dung v$t lieu hgp 19, cgu tgo d m giin vh thi c6ng thu$n Igi.
2.- P h m g c h h thi6t k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc cấu tạo các công trình kiến trúc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiến trúc cấu tạo các công trình kiến trúc 9 10 259