Ktl-icon-tai-lieu

KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG CỘNG

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 6800 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Môn học: KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG CỘNG
Mã số môn học: KIL 51(3-54)
1 Mục đích yêu cầu:
1.1 Mục đích: Giúp sinh viên nắm được các yêu cầu trong thiết kế các loại công
trình công cộng, các yêu cầu về tổ chức không gian cũng như giải pháp kết cấu;
biết đánh giá một công trình cụ thể.
1.2 Yêu cầu : Nắm được các lí thuyết thiết kế và phương pháp thiết kế một công
trình cụ thể
2 Kế hoạch phân bố thời gian
STT Tên chương
Tiết lí thuyết
Bài tập Thực hành
1
Chương 1: Phân loại và đặc điểm 3
nhà công cộng
2
Chương 2: Các thành phần cơ bản 3
2
nhà công cộng
3
Chương 3: Hệ thống và mạng lưới 2
nhà công cộng
4
Chương 4:Giải pháp phân khu và 3
tổ hợp không gian
5
Chương 5: Thiết kế nhìn rõ
3
6
Chương 6:Thiết kế thoát người
2
7
Chương 7: Những giải pháp kết 3
2
cấu
8
Chương 8: Đánh giá các vấn đề 1
kinh tế và kĩ thuật
9
Thiết kế những công trình cụ thể
15
10
Bài viết lí luận sáng tác, nghiên
6
cứu
*Nội dung chi tiết môn học:
CHƯƠNG I: Phân loại và đặc điểm nhà công cộng.
1.1 Định nghĩa và phân loại công cộng.
1.1.1 Định nghĩa: Nhà công cộng là loại nhà dùng để phục vụ cho các sinh hoạt
văn hoá tinh thần và các hoạt động nghề nghiệp chuyên môn trong xã hội của số
đông người thường xuyên hay định kì
1.1.2 Phân loại nhà công cộng: để việc nghiên cứu và thiết kế ngày càng tốt, để có
thể thống nhất hoá việc xây dựng mạnh hơn, nhà công cộng được phân thành
những
nhóm
mang
đặc
điểm
giống
nhau:
a/ Dựa vào đặc điểm chức năng sử dụng công trình:
- Công trình trụ sở: là những công trình để làm việc của các cơ quan hành chính sự
nghiệp. Ví dụ: Trụ sở cơ quan hành chính, pháp luật theo cơ cấu hành chính, các
trụ sở uỷ ban, các cơ quan đoàn thể, Đảng, các cơ quan bộ ngành…
- Công trình giáo dục: là những công trình phục vụ cho công việc giáo dục đào tạo
tri thức, thể chất, kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp như: trường mẫu giáo, nhà trẻ,

1

trường học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng đại học, các cơ quan nghiên
cứu đào tạo…
-Công trình văn hoá xã hội: là nhóm các công trình phục vụ cho các loại hình hoạt
động văn hoá, vui chơi giải trí. Đó là các loại nhà văn hoá, câu lạc bộ, hội trường,
nhà thông tin triển lãm, bảo tàng, thư viện, rạp hát, đài tưởng niệm…
- Công trình giao thông: là các loại công trình phục vụ cho di chuyển, đi lại của
người và hàng hoá đồ đạc. Ví dụ: các loại nhà ga, đường sắt, cảng hàng không,
bến xe, ga xe điện ngầm, trạm chờ xe, trạm cung cấp xăng dầu, đầu cầu…
- Các công trình thương nghiệp: là các loại công trình phục vụ cho công việc thông
thương các loại hàng hoá...
1
Môn hc: KIN TRÚC NHÀ CÔNG CNG
Mã s môn hc: KIL 51(3-54)
1 Mc đích yêu cu:
1.1 Mc đích: Giúp sinh viên nm được các yêu cu trong thiết kế các loi công
trình công cng, các yêu cu v t chc không gian cũng như gii pháp kết cu;
biết đánh giá mt công trình c th.
1.2 Yêu cu : Nm được các lí thuyết thiết kế và phương pháp thiết kế mt công
trình c th
2 Kế hoch phân b th
i gian
STT Tên chương Tiết lí thuyết Bài tp Thc hành
1 Chương 1: Phân loi và đặc đim
nhà công cng
3
2 Chương 2: Các thành phn cơ bn
nhà công cng
3 2
3 Chương 3: H thng và mng lưới
nhà công cng
2
4 Chương 4:Gii pháp phân khu và
t hp không gian
3
5 Chương 5: Thiết kế nhìn rõ 3
6 Chương 6:Thiết kế thoát người 2
7 Chương 7: Nhng gii pháp kết
cu
3 2
8 Chương 8: Đánh giá các vn đề
kinh tế và kĩ thut
1
9 Thiết kế nhng công trình c th 15
10 Bài viết lí lun sáng tác, nghiên
cu
6
*Ni dung chi tiết môn hc:
CHƯƠNG I: Phân loi và đặc đim nhà công cng.
1.1 Định nghĩa và phân loi công cng.
1.1.1 Định nghĩa: Nhà công cng là loi nhà dùng để phc v cho các sinh hot
văn hoá tinh thn và các hot động ngh nghip chuyên môn trong xã hi ca s
đông người thường xuyên hay định kì
1.1.2 Phân loi nhà công cng: để vic nghiên cu và thiết kế ngày càng tt, để
th thng nht hoá vi
c xây dng mnh hơn, nhà công cng được phân thành
nhng nhóm mang đặc đim ging nhau:
a/ Da vào đặc đim chc năng s dng công trình:
- Công trình tr s: là nhng công trình để làm vic ca các cơ quan hành chính s
nghip. Ví d: Tr s cơ quan hành chính, pháp lut theo cơ cu hành chính, các
tr s u ban, các cơ quan đoàn th, Đảng, các cơ quan b ngành…
- Công trình giáo dc: là nhng công trình phc v cho công vi
c giáo dc đào to
tri thc, th cht, kĩ năng, kĩ xo ngh nghip như: trường mu giáo, nhà tr,
KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG CỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG CỘNG - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG CỘNG 9 10 773