Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế xây dựng

Được đăng lên bởi Trần Thanh Long
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ẠO

KINH TẾ XÂY DỰNG
ỰNG

Biên soạn:

TS. Trần
ần Quang Phú
KS. Trần Thị Kha

KINH TẾ XÂY DỰNG
Ấn bản 2014

Tài Liệu Lưu Hành Tại HUTECHMỤC LỤC

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...............................................................................................................1
HƯỚNG DẪN ..........................................................................................................7
BÀI 1: MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 10
1.1 NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN ............................................. 10
1.1.1 Vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân: ................................ 10
1.1.2 Một số khái niệm xây dựng: ....................................................................... 11
1.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN XUẤT XÂY DỰNG ........................... 12
1.2.1 Đặc điểm của sản phẩm xây dựng .............................................................. 13
1.2.2 Đặc điểm của sản xuất xây dựng: ............................................................... 14
1.3 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ XÂY
DỰNG: ..................................................................................................................... 15
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: ............................................................................... 15
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................... 16
TÓM TẮT .............................................................................................................. 17
CÂU HỎI ÔN TẬP ................................................................................................... 19
BÀI 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ...................................................... 20
2.1 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: ......................................................................................... 20
2.1.1 Khái niệm, phân loại, mục tiêu đầu tư xây dựng: .......................................... 20
2.1.2 Vai trò của đầu tư ..................................................................................... 21
2.1.3 Phân loại hoạt động đầu tư: ....................................................................... 21
2.1.4 Mục tiêu của đầu tư xây dựng : ................................................................... 23
2.2 QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG .............
B
Ộ GIÁO DỤC VÀ
KINH
Biên soạn:
Ộ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO T
ẠO
KINH
TẾ
Y
D
ỰNG
TS. Tr
ần Quang Phú
KS. Trần Thị Kha
ẠO
ỰNG
ần Quang Phú
Kinh tế xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế xây dựng - Người đăng: Trần Thanh Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Kinh tế xây dựng 9 10 418