Ktl-icon-tai-lieu

Ký hiệu vật liệu kim loại

Được đăng lên bởi ntquang226
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi

Quang Anh khoa Cå khê

PHÁÖN I

TÄØNG QUAN VÃÖ TIÃU CHUÁØN VÁÛT LIÃÛU KIM LOAÛI
Caïc næåïc trãn thãú giåïi âãöu coï mäüt cå quan tiãu chuáøn duy nháút (træì Myî) quy âënh
hãû thäúng kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc yãu cáöu kyî thuáût coï tênh phaïp lyï trong
phaûm vi næåïc âoï. Caïc kyï hiãûu váût liãûu âaî âæåüc quy âënh trong tiãu chuáøn âaî ban haình
thæåìng âæåüc goüi laì maïc (mark) hay nhaîn hiãûu, säú hiãûu...Taûi Viãût Nam thæåìng quen goüi laì
maïc. Tuy nhiãn theo quy âënh tæì 1975 ta duìng tæì säú hiãûu âãø khäng phaíi Viãût hoïa tiãúng
næåïc ngoaìi. Noïi chung hãû thäúng kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi dæûa trãn caïc nguyãn tàõc sau
âáy :
1-Âaïnh sä,ú kyï hiãûu theo âäü bãön (coï thãø laì giåïi haûn bãön keïo, bãön uäún, giåïi haûn
chaíy, hay ngay caí laì giåïi haûn âaìn häöi) våïi âån vë âo laì kG/mm2 (theo hãû SI laì MN/m2).
Thåìi gian gáön âáy âa säú caïc næåïc coï xu hæåïng sæí duûng âån vë MPa vaì Myî duìng psi hay
bäüi säú cuía noï laì ksi. Nãúu coï nhiãöu (4-5) chæî säú thç hai chæî säú sau cuìng thæåìng chè thãm
mäüt chè tiãu khaïc nhæ âäü daîn daìi ( δ % hay A%) âàûc træng cho âäü deío, hay chè tiãu khaïc.
2-Âaïnh säú, kyï hiãûu theo säú thæï tæû 1, 2, 3... säú naìy coï thãø laì biãøu thë cáúp vãö âäü bãön
hay thaình pháön hoïa hoüc tàng lãn hay giaím âi, muäún biãút giaï trë thæûc cuía chuïng phaíi tra
caïc baíng tæång æïng. Âäi khi kyï hiãûu theo A, B, C...
3-Kyï hiãûu theo thaình pháön hoïa hoüc chuí yãúu. Âäúi våïi theïp, ngæåìi ta kyï hiãûu thaình
pháön caïc bon vaì caïc nguyãn täú håüp kim chuí yãúu theo caïc quy æåïc nháút âënh cuìng læåüng
chæïa cuía chuïng. Coï thãø duìng hãû thäúng säú hay hãû thäúng chæî vaì säú.
4-Kyï hiãûu theo maî säú âæåüc quy âënh riãng.
Tæì âoï nãúu biãút âæåüc hãû thäúng caïc kyï hiãûu dæûa trãn nguyãn tàõc naìo, ta dãù daìng âoüc
âæåüc caïc âàûc træng vãö cå tênh hay thaình pháön cuía váût liãûu kim loaûi vaì nhanh choïng tçm ra
phæång phaïp sæí duûng håüp lyï nháút trong thæûc tãú. Sau âáy ta tçm hiãøu âàûc âiãøm caïc hãû thäúng
tiãu chuáøn phäø biãún vaì âaïng quan tám hån caí.
1.1.Tiãu chuáøn quäúc tãú ISO (International Standard Organisation)
Täø chæïc tiãu chuáøn quäúc tãú ISO laì täø chæïc táûp håüp caïc cå quan tiãu chuáøn cuía caïc
næåïc våïi muûc âêch laì xaïc láûp caïc tiãu chuáøn chung vãö moüi màût, trong âoï coï váût liãûu kim
loaûi. ISO âaî âæa ra caïc tiãu chuáøn tiãn tiãún nháút våïi caïch kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi mäüt
caïch âån giaín ...
Kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi Quang Anh khoa Cå khê
PHÁÖN I
TÄØNG QUAN VÃÖ TIÃU CHUÁØN VÁÛT LIÃÛU KIM LOAÛI
Caïc næåïc trãn thãú giåïi âãöu coïüt cå quan tiãu chuáøn duy nháút (træì Myî) quy âënh
hãû thäúng kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc yãu cáöu kyî thuáût coï tênh phaïp lyï trong
phaûm vi næåïc âoï. Caïc kyï hiãûu váût liãûu âaî âæåüc quy âënh trong tiãu chuáøn âaî ban haình
thæåìng âæåüc goüi laì maïc (mark) hay nhaîn hiãûu, säú hiãûu...Taûi Viãût Nam thæåìng quen goüi laì
maïc. Tuy nhiãn theo quy âënh tæì 1975 ta duìng tæì ú hiãûu âãø khäng phaíi Viãût hoïa tiãúng
næåïc ngoaìi. Noïi chung hãû thäúng kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi dæûa trãn caïc nguyãn tàõc sau
âáy :
1-Âaïnh sä,ú kyï hiãûu theo âäüön (coï thãø laì giåïi haû
n bãön keïo, bãön uäún, giåïi haûn
chaíy, hay ngay caí laì giåïi haûn âaìn häöi) våïi âån vë âo laì kG/mm
2
(theo hãû SI laì MN/m
2
).
Thåìi gian gáön âáy âa säú caïc næåïc coï xu hæåïng sæí duûng âån vë MPa vaì Myî duìng psi hay
bäüi säú cuía noï laì ksi. Nãúu coï nhiãöu (4-5) chæîú thç hai chæîú sau cuìng thæåìng chè thãm
üt chè tiãu khaïc nhæ âäü daîn daìi (
δ
% hay A%) âàûc træng cho âäü deío, hay chè tiãu khaïc.
2-Âaïnh säú, kyï hiãûu theo säú thæïû 1, 2, 3... säú naìy coï thãø laì biãøu thë cáúp vãö âäüön
hay thaình pháön hoïa hoüc tàng lãn hay giaím âi, muäún biãút giaï trë thæûc cuía chuïng phaíi tra
caïc baíng tæång æïng. Âäi khi kyï hiãûu theo A, B, C...
3-Kyï hiãûu theo thaình pháön hoïa hoüc chuíúu. Âäúi våïi theïp, ngæåìi ta kyï hiãûu thaình
pháön caïc bon vaì caïc nguyãn täúüp kim chuíúu theo caïc quy æåïc nháút âënh cuìng læåüng
chæïa cuía chuïng. Coï thãø duìng hãû thäúng säú hay hãû thäúng chæî vaìú.
4-Kyï hiãûu theo maîú âæåüc quy âënh riãng.
ì âoïúu biãút âæåüc hãû thäú
ng caïc kyï hiãûu dæûa trãn nguyãn tàõc naìo, ta dãù daìng âoüc
âæåüc caïc âàûc træng vãö cå tênh hay thaình pháön cuía váût liãûu kim loaûi vaì nhanh choïng tçm ra
phæång phaïp sæí duûng håüp lyï nháút trong thæûc tãú. Sau âáy ta tçm hiãøu âàûc âiãøm caïc hãû thäúng
tiãu chuáøn phäø biãún vaì âaïng quan tám hån caí.
1.1.Tiãu chuáøn quäúc tãú ISO (International Standard Organisation)
ø chæïc tiãu chuáøn quäúc tãú ISO laìø chæïc táûp håüp caïc cå quan tiãu chuáøn cuía caïc
næåïc våïi muûc âêch laì xaïc láûp caïc tiãu chuáøn chung vãö moüi màût, trong âoï coïût liãûu kim
loaûi. ISO âaî âæa ra caïc tiãu chuáøn tiãn tiãún nháút våïi caïch kyï hiãûu váût liãûu kim loaûi mäüt
caïch âån giaín vaì nháú
t quaïn, nãn khi âaîõm âæåüc noï thç ta dãù daìng âoüc âæåüc caïc maïc báút
kyì maìút êt sai soït. ISO quy âënh duìng hãû meït (æïng våïi N/m
2
hay pascal. Pa). Tuy nhiãn
do âån vë N/m
2
quaï nhoí nãn hay duìng MN/m
2
. Tuy nhiãn caïc tiãu chuáøn do ISO âæa ra
khäng soï tênh phaïp lyïïi caïc næåïc nãn chè coï taïc duûng khuyãún caïo caïc næåïc âang phaït
triãøn (chæa coïû thäúng tiãu chuáøn) dæûa vaìo âoï âãø thaình láûp caïc tiãu chuáøn måïi vaì caïc
næåïc phaït triãøn sæía âäøi, bäø sung caïc tiãu chuáøn cuía mçnh. Viãûc khuyãún caïo naìy hiãûn âang
gàûp nhiãöu khoï khàn våïi caïc næåïc âaî coïû thäúng tiãu chuáøn vç hãû thäúng naìy âaî àn sáu vaìo
Bäü män CNVL - Khoa cå khê
1
Ký hiệu vật liệu kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ký hiệu vật liệu kim loại - Người đăng: ntquang226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ký hiệu vật liệu kim loại 9 10 32