Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT BƠM VỮA TRƯỚC TRONG THI CÔNG HẦM

Được đăng lên bởi do-quoc-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ THUẬT BƠM VỮA TRƯỚC TRONG THI
CÔNG HẦM
Nguyễn Đức Toản1
Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải

TÓM TẮT: Xây dựng công trình ngầm nói chung và xây dựng hầm nói riêng trong những
trường hợp nhất định đòi hỏi phải bơm vữa áp lực vào khối đá để gia cố khối đá hay ngăn
chặn nước ngầm giúp cho việc thi công có thể tiếp tục được. Bài viết này giới thiệu kỹ thuật
bơm vữa áp lực vào khối đá trước khi đào hầm, thảo luận khái niệm về “thiết kế” bơm vữa
trước cho hầm trong đá, một số chú ý trong thi công, và sơ bộ đánh giá hiệu quả của bơm
vữa trước.
TỪ THEN CHỐT: khối đá, bơm vữa trước, thi công hầm
ABSTRACT: Underground construction in general and tunnelling in particular requires in
certain cases the pre-excavation pressure grouting (pre-grouting/pre-injection) in order to
improve the rock mass or handle ground water ingress. This paper briefly presents the pregrouting technique for rock tunnels, on the details such as the “design” of grouting in rock
tunnels, introductory practical procedures, and crude quantification of the pre-grouting
effectiveness.
KEY WORDS: rock mass, pre-grouting, tunnelling

1.

GIỚI THIỆU

1.1. Lý do phải bơm vữa trong thi công hầm
Khi thi công hầm nói chung, luôn có những sự kiện không lường trước được liên quan
đến điều kiện địa chất, hay còn gọi là những yếu tố rủi ro cao. Hai trong số những yếu tố
rủi ro cao là điều kiện đất đá gây ra mất ổn định cho gương đào, và khi gặp phải lượng
lớn nước ngầm dưới áp suất cao (Hình 1). Nước ngầm chảy vào hầm với những lượng
nhỏ hơn cũng có thể gây ra nhiều vấn đề ở bên trong hầm hay cho môi trường bên ngoài.
Đó chính là những lý do phải bơm vữa trước để gia cố khối đá và đạt được yêu cầu về độ
kín nước cho công trình hầm.
Nước ngầm chảy vào hầm có thể kiểm soát hay xử lý bằng bơm tháo/thoát nước, bơm
vữa trước khi đào, hay bơm vữa sau khi đào hầm, hoặc phương án kết hợp. Bài viết này
chỉ đề cập đến biện pháp bơm vữa trước khi đào.

1

Email: ngdtoanhanoi@yahoo.com

1

Hình 1. Nước ngầm áp lực cao tại dự án thủy điện Karahnjukar, Iceland
Trong kỹ thuật bơm vữa trước, các lỗ khoan được khoan từ vị trí gương đào vào khối đá
nguyên trạng ở phía trước gương, rồi vữa được bơm vào đó và để cho đông cứng, trước
khi đào hầm qua vùng đá đã được bơm vữa chống nước. Đôi khi việc bơm vữa trước như
vậy có thể thực hiện từ trên mặt đất, chủ yếu là cho các hầm nông có điều kiện tiếp cận
vào vùng mặt đất phía trên tuyến hầm.
1.2. Các điều kiện áp dụng bơm vữa trước
Các điều kiện áp dụng kỹ thuật bơm vữ...
1
K THUT BƠM VA TRƯỚC TRONG THI
CÔNG HM
Nguyn Đức Ton
1
Vin Khoa hc và Công ngh Giao thông Vn ti
TÓM TT: Xây dng công trình ngm nói chung và xây dng hm nói riêng trong nhng
trường hp nht định đòi hi phi bơm va áp lc vào khi đá để gia c khi đá hay ngăn
chn nước ngm giúp cho vic thi công có th tiếp tc được. Bài viết này gii thiu k thut
bơm va áp lc vào khi đá trước khi đào hm, tho lun khái nim v “thiết kế” bơm va
trước cho hm trong đá, mt s chú ý trong thi công, và sơ b đánh giá hiu qu ca bơm
va trước.
T THEN CHT: khi đá, bơm va trước, thi công hm
ABSTRACT: Underground construction in general and tunnelling in particular requires in
certain cases the pre-excavation pressure grouting (pre-grouting/pre-injection) in order to
improve the rock mass or handle ground water ingress. This paper briefly presents the pre-
grouting technique for rock tunnels, on the details such as the “design” of grouting in rock
tunnels, introductory practical procedures, and crude quantification of the pre-grouting
effectiveness.
KEY WORDS: rock mass, pre-grouting, tunnelling
1. GII THIU
1.1. Lý do phi bơm va trong thi công hm
Khi thi công hm nói chung, luôn có nhng s kin không lường trước được liên quan
đến điu kin địa cht, hay còn gi là nhng yếu t ri ro cao. Hai trong s nhng yếu t
ri ro cao là điu kin đất đá gây ra mt n định cho gương đào, và khi gp phi lượng
ln nước ngm dưới áp sut cao (Hình 1). Nước ngm ch
y vào hm vi nhng lượng
nh hơn cũng có th gây ra nhiu vn đề bên trong hm hay cho môi trường bên ngoài.
Đó chính là nhng lý do phi bơm va trước để gia c khi đá và đạt được yêu cu v độ
kín nước cho công trình hm.
Nước ngm chy vào hm có th kim soát hay x lý bng bơm tháo/thoát nước, bơm
va trước khi đào, hay bơm va sau khi đào h
m, hoc phương án kết hp. Bài viết này
ch đề cp đến bin pháp bơm va trước khi đào.
1
Email: ngdtoanhanoi@yahoo.com
KỸ THUẬT BƠM VỮA TRƯỚC TRONG THI CÔNG HẦM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT BƠM VỮA TRƯỚC TRONG THI CÔNG HẦM - Người đăng: do-quoc-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
KỸ THUẬT BƠM VỮA TRƯỚC TRONG THI CÔNG HẦM 9 10 982