Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật cảm biến

Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kỹ thuật cảm biến
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học Công nghiệp

Sưu tầm bởi: 

Tài liệu tham khảo
[1] Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển,
Nhà XB Khoa học Kỹ thuật (2001), Chủ biên tập PGS.TS.
Lê Văn Doanh
[2]Cảm biến, Nhà XB Khoa học kỹ thuật (2000), Phan Quốc
Phô, Nguyễn Đức Chiến
[3] Process/Industrial Instruments and Controls Handbook,
Mc GRAW-Hill (1999), Gregory K.McMillan; Douglas M.
Considine,

2

Sưu tầm bởi: 

Nội dung giảng dạy
• Khái niệm cảm biến và xu hướng phát triển
• Đặc tính kỹ thuật của cảm biến
• Các kỹ thuật cảm biến cơ bản dùng trong công nghiệp
– Nguyên lý và hiệu ứng vật lý của các chuyển đổi sơ cấp

• Ứng dụng các chuyển đổi sơ cấp cho việc đo các đại
lượng vật lý- thiết bị và cảm biến đo
–
–
–
–
–
–

Đo nhiệt độ
Đo áp suất, đo lưu lượng
Đo tải trọng
Đo mức
Đo tốc độ động cơ
Đo gia tốc chuyển động
3

Sưu tầm bởi: 

Chương 1. Khái niệm và các đặc tính kỹ thuật
của cảm biến
• Sơ đồ các cảm biến trong công nghiệp

4

Sưu tầm bởi: 

Phân loại Cảm biến
• Theo nguyên lý hoạt động
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•

Chuyển đổi điện trở
Chuyển đổi điện từ
Chuyển đổi nhiệt điện
Chuyển đổi điện tử và ion
Chuyển đổi hóa điện
Chuyển đổi tĩnh điện
Chuyển đổi lượng tử

Theo kích thích: quang, cơ học, âm học…
Theo tính năng
Theo ứng dụng
Theo mô hình thay thế: Tích cực và thụ động
5

Sưu tầm bởi: 

VÝ dô vÒ c¶m biÕn thô ®éng
Đ¹i l−îng

Th«ng sè biÕn ®æi

VËt liÖu lµm c¶m biÕn

NhiÖt ®é

ĐiÖn trë suÊt

NhiÖt ®é rÊt thÊp

H»ng sè ®iÖn m«i

Kim lo¹i : platine, nickel,
®ång, chÊt b¸n dÉn
Thuû tinh

ĐiÖn trë suÊt

Hîp kim niken vµ silic m¹
Hîp kim s¾t tõ

BiÕn d¹ng
Đé tõ thÈm
ĐiÖn trë suÊt

Tõ trë

Tõ th«ng cña bøc x¹
quang

ĐiÖn trë suÊt

B¸n dÉn

Đé Èm

ĐiÖn trë suÊt
H»ng sè ®iÖn m«i

Chlorure de lithium
Hîp kim polymere

Møc

H»ng sè ®iÖn m«i

C¸ch ®iÖn láng

VÞ trÝ

6

Sưu tầm bởi: 

VÝ dô vÒ c¶m biÕn tÝch cùc

Đ¹i l−îng vËt lý cÇn ®o

HiÖu øng sö dông

TÝn hiÖu ra

Lùc
¸p suÊt
Gia tèc

¸p ®iÖn

ĐiÖn tÝch

NhiÖt ®é

NhiÖt ®iÖn

ĐiÖn ¸p

Tèc ®é (vËn tèc)

Cảm øng ®iÖn tõ

ĐiÖn ¸p

VÞ trÝ

HiÖu øng Hall

ĐiÖn ¸p

Hoa quang
Ph¸t x¹ quang
HiÖu øng quang ¸p
HiÖu øng quang
®iÖn tõ
7

ĐiÖn tÝch
Dßng ®iÖn
ĐiÖn ¸p
ĐiÖn ¸p

Tõ th«ng bøc x¹ quang

Sưu tầm bởi: 

Đặc điểm của các phương pháp đo các đại lượng không
điện
c. C¸c lo¹i c¶m biÕn hay ®−îc sö dông trong c«ng
nghiÖp vµ d©n dông
C¶m biÕn ®o nhiÖt ®é (...
Kỹ thuật cảm biến
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học Công nghiệp
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Kỹ thuật cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật cảm biến - Người đăng: Mẹkhôngcócánh Vàkhôngvòngthánh Nhưngtrongmắtcon Mẹluônlàthiênthần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Kỹ thuật cảm biến 9 10 986