Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt

Được đăng lên bởi arcphduong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt
Mã học phần:
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Máy dòng chảy
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 31 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 9 tiết
- Thảo luận: 5 tiết
- Thực hành, thực tập: 0 tiết
- Tự nghiên cứu: 135 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật cấp và
thoát nước nóng, lạnh, khí đốt trong sinh hoạt nhằm giúp cho người học biết được
cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống; tính toán thiết kế, lắp
đặt và bảo trì hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong sinh hoạt.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Tổng quan về hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong nhà
2. Một số tính chất của nước cấp, nguồn nước, các phương pháp xử lý nước
cấp.
3. Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà
4. Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà
5. Hệ thống cấp nước nóng trong nhà
6. Hệ thống thoát nước trong nhà
7. Xử lý nước thải sinh hoạt
8. Khí đốt, các thiết bị và hệ thống cấp khí đốt
9. Hệ thống thoát sản phẩm cháy (khói).
10. Tự động hóa và an toàn trong hệ thống cung cấp khí đốt

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan về hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong nhà
Nội dung
Mức độ
Kiến thức
1. Hệ thống cấp nước trong nhà
2
2. Hệ thống thoát nước trong nhà
2
3. Hệ thống cấp khí đốt.
2
Thái độ
Đọc và hiểu các bản vẽ thi công để lắp đặt dường ống cấp thoát nước
và khí đốt sinh hoạt
Kỹ năng
Đọc và phân tích bản vẽ hệ thống nước cấp thoát nước, khí đốt trong
2
nhà
Chủ đề 2: Một số tính chất của nước cấp, nguồn nước, các phương pháp xử
lý nước cấp
Nội dung
Mức độ
Kiến thức
1. Một số tính chất của nước cấp
2
2. Các yêu cầu của nước cấp
2
3. Các nguồn nước
2
4. Các phương pháp làm sạch nước
2
5. Các phương pháp khử trùng nước
2
6. Một số phương pháp xử lý nước cứng, nước biển…
2
Thái độ
Đọc và hiểu các bản vẽ thi công để lắp đặt dường ống cấp thoát nước
và khí đốt sinh hoạt
Kỹ năng
Đánh giá các tính chất và yêu cầu của nước cấp
2
Chủ đề 3: Cơ sở để thiết kế hệ thống ...

  
!"#$%&'(')*'
+,-./01
23#4')(45678
%&'('9':';<=>?@A'B)'

 !"#$
!%&'()!*(+,-.(
/!0!12340%
%.-+0(-/5--67!'8!%6!90
:4;5&'.9<7!'8!%6!90
=>?@!A%-%!1-
B-C-%.-9<!'()!$D!%)!
BE/;?/%!8!19FG!%)!
B.9'8H!%)!
BI/J!I!8#!%)!
BI-%K'D$H-%A
C3#'D'E"'F'78
'-L-MA%N-%)!K?.OP7!'8!LO/
!*!MFQ-J90J3 !!1-R%0!S;-%T-MA%?%)!3MU
L'!0O/-'(9<9/;O%6V*!%)!?W!1-6! -X!!*!%)!)J9Y
3Z!O/?.!126! -L!*!MFJ3 !!1-R%0![
G3H@65I(J@8(KLHL78
G323ML"NH@6HL78
D[ @-&'OP6! -L!*!MFJ3 !!1-/
\[ 4!R !L!VMFLJ-']MFJ*M-*^_9<MF
L[
$[ R`3a!%)!)6! -LJ!*!MF!1-/
b[ 6! -LMF90!1-/
H[ 6! -LMFQ-!1-/
c[ 6! -!*!MF!1-/
d[ e_9<MF!.%R%0!
f[ 3 !J*!%)!?WO/6! -L3 !
G[ 6! -!*!R.g;*(hQ%i[
D#[I34-QO/!/!1-6! -'-L3 !
Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt - Người đăng: arcphduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt 9 10 885