Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điều chế đa sóng mạng

Được đăng lên bởi i3love3m
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bỏch Khoa Hà Nội
Khoa Điện Tử Viễn Thông
====o0o====

KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ ĐA SÓNG MANG

Nguyên lý & ứng dụng của OFDM

Giảng viên hướng dẫn

: Nguyễn Thu Nga

Sinh viên thực hiện

: Bùi Đức Toàn

SHSV

: 20063245

Lớp

: ĐT7-K52

Hà Nội 5-2010

Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn -ĐT7-K52

Phần 1 Mở đầu

Mục lục
MỞ ĐẦU
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN DẪN SỐ
1.1 Truyền dẫn ở băng tần cơ sở BaseBand ........................................ 7
1.1.1 Tín hiệu số ............................................................................. 7
1.1.2 Mã đường dây Line Code....................................................... 8
1.2 Truyền dẫn BroadBand ............................................................... 13
1.2.1 Amplitude Shift Keying ....................................................... 14
1.2.2 Frequency Shift Keying ....................................................... 16
1.2.3 Phase Shift Keying .............................................................. 18
1.2.4 Quadrature Amplitude Modulation ...................................... 20
1.3 Giới thiệu về OFDM ................................................................... 21
CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA OFDM
2.1 Trực giao trong OFDM ............................................................... 28
2.2 Thu phát tín hiệu OFDM ............................................................ 32
2.2.1 Chuyển đổi nối tiếp song song ............................................. 33
2.2.2 Điều chế sóng mang phụ ...................................................... 34
2.2.3 Chuyển đổi từ miền tần số sang miền thời gian .................... 35
2.2.4 Điều chế tần số vô tuyến ...................................................... 35
2.3 Khoảng bảo vệ GI (Guard Interval) ............................................ 36
2.3.1 Chống lỗi do dịch thời gian .................................................. 37
2.3.2 Chống nhiễu giữa các symbol .............................................. 38
2.3.3 Mào đầu và phân cách sóng mang :...................................... 41
2.4 Hạn dải và tạo cửa sổ cho tín hiệu OFDM .................................. 41
2.4.1 Lọc thông dải ....................................................................... 42

Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn -ĐT7-K52

Phần 1 Mở đầu

2.4.2 Sử dụng dải bảo vệ dạng cos nâng ....................................... 44
CHƯƠNG 4 ĐỒNG BỘ VÀ CÂN BẰNG
4.1 Đồng bộ ........................................................................................
Trường Đại Học Bỏch Khoa Hà Nội
Khoa Điện Tử Viễn Thông
====o0o====
KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ ĐA SÓNG MANG
Nguyên lý & ng dụng của OFDM
Ging viên hướng dẫn : Nguyễn Thu Nga
Sinh viên thực hiện : Bùi Đức Toàn
SHSV : 20063245
Lớp : ĐT7-K52
Hà Nội 5-2010
Kỹ thuật điều chế đa sóng mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật điều chế đa sóng mạng - Người đăng: i3love3m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ thuật điều chế đa sóng mạng 9 10 870