Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

Được đăng lên bởi Đỗ Kim Thành Phú
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. Ph¹m Ngäc H¶i – TS. Ph¹m ViÖt Hßa
Kü ThuËt
Khai th¸c níc ngÇm
Nhμ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
Kỹ thuật khai thác nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật khai thác nước ngầm - Người đăng: Đỗ Kim Thành Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Kỹ thuật khai thác nước ngầm 9 10 396