Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi Nguyen Nhieu
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT
NHIỆT
Lê Anh Sơn
Bộ môn: Động Lực

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
 NHIỆT





ĐỘNG KỸ THUẬT

Những khái niệm cơ bản
Môi chất và cách xác định trạng thái của chúng
Các quá trình nhiệt động của môi chất
Chu trình nhiệt động

 TRUYỀN





NHIỆT

Dẫn nhiệt
Trao đổi nhiệt đối lưu
Trao đổi nhiệt bức xạ
Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
 Tài



liệu học tập

Kỹ thuật nhiệt: PGS.TS. Bùi Hải; PGS.TS. Trần
Thế Sơn
Bài tập kỹ thuật nhiệt: PGS.TS. Bùi Hải..

 Tài

liệu tham khảo

Nhiệt kỹ thuật: PGS.TS. Nguyễn Bốn; PGS.TS.
Hoàng Ngọc Đồng
 Bài tập kỹ thuật nhiệt: PGS.TS. Nguyễn Bốn;
PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng
 Và các sách kỹ thuật nhiệt khác


Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
 Cách




tính điểm

Điểm chuyên cần: điểm danh 3 lần bất kỳ + 1 bài
kiểm tra 15 phút
Điểm kiểm tra giữa kỳ: sẽ được thông báo trước
lịch kiểm tra 1 tuần
Điểm thi:
Đề thi bao gồm 2 phần: Phần lý thuyết và phần bài tập
 Làm bài trong vòng 60 phút
 Không được sử dụng tài liệu


Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

PHẦN THỨ NHẤT

NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

MÁY NHIỆT (CƠ NĂNG - NHIỆT NĂNG)
nhiệt thuận chiều (nhóm động cơ
nhiệt): biến đổi nhiệt năng → cơ năng

 Máy

- Thuận chiều: vì biểu diễn trên đồ thị, quá trình
theo chiều kim đồng hồ
- Thuận chiều: vì được phát minh ra trước 

nhiệt ngƣợc chiều (nhóm máy lạnh,
bơm nhiệt): biến đổi cơ năng → nhiệt năng

 Máy

Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU

ĐỘNG CƠ NHIỆT (NHIỆT NĂNG → CƠ NĂNG )
Forward Heat Engine

LTER= Low Temperature Energy Reservoir
HTER= High Temperature Energy Reservoir
Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
THIẾT BỊ HƠI NƢỚC ĐẦU TIÊN
người Hy lạp phát
minh vào thể kỷ thứ 1
sau công nguyên.

 Do

năm trước đó,
cũng người Hy lạp đã
phát minh ra xe chạy
trên đường Ray nhưng
mãi thế kỷ 18 loài
người mới biết kết hợp
2 thiết bị đó với nhau.

 700

Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
ĐỘNG CƠ NHIỆT KIỂU PÍT-TÔNG TỊNH TIẾN (3 CẤP)

Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
ĐỘNG CƠ NHIỆT KIỂU TUA-BIN

Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

CÁC LOẠI MÁY NHIỆT
THUẬN CHIỀU KHÁC








Động cơ đốt trong
Tua-bin khí
Động cơ phản lực
Động cơ phản lực tên lửa
Pin nhiệt điện và nhiệt điện tử (bi...
KỸ THUẬT
NHIỆT
Lê Anh Sơn
B môn: Đng Lc
kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật nhiệt - Người đăng: Nguyen Nhieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
kỹ thuật nhiệt 9 10 788