Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nhiệt điện

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn 1. kh¸I niÖm vÒ nhµ m¸y ®IÖn
Ch−¬ng 1. Më §ÇU
1.1 C¸c nguån n¨ng l−îng cã thÓ s¶n xuÊt ®IÖn n¨ng
Sù ph¸t triÓn n¨ng l−îng ë mçi quèc gia phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn,
vµo tiÒm lùc khoa häc kü thuËt, tiÒm n¨ng kinh tÕ vµ møc ®é ph¸t triÓn c¸c ngµnh cña
nÒn kinh tÕ.
C¸c nhµ m¸y cã nhiÖm vô biÕn ®æi n¨ng l−îng thiªn nhiªn thµnh ®iÖn n¨ng
®−îc gäi lµ nhµ m¸y ®iÖn. N¨ng l−îng thiªn nhiªn dù tr÷ d−íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau
vµ cã thÓ biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. Tõ c¸c d¹ng n¨ng l−îng dù tr÷ nµy cã thÓ cho
phÐp ta x©y dùng c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn kh¸c nhau:
Tõ n¨ng l−îng cña nhiªn liÖu h÷u c¬ cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn;
Tõ n¨ng l−îng cña dßng n−íc cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn;
Tõ n¨ng l−îng giã cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn søc giã;
Tõ n¨ng l−îng sãng biÓn cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn thñy triÒu;
Tõ n¨ng l−îng mÆt trêi cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn mÆt trêi;
Tõ nguån nãng trong lßng ®Êt cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn ®Þa nhiÖt;
Tõ n¨ng l−îng h¹t nh©n cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n.
Trong gi¸o tr×nh nµy, chóng ta chØ tËp trung nghiªn cøu nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.
Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn thùc hiÖn viÖc biÕn ®æi nhiÖt n¨ng cña nhiªn liÖu thµnh c¬
n¨ng råi ®iÖn n¨ng, qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®ã ®−îc thùc hiÖn nhê tiÕn hµnh mét sè qu¸
tr×nh liªn tôc (mét chu tr×nh) trong mét sè thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
ho¹t ®éng dùa trªn hai nguyªn t¾c: cã thÓ theo chu tr×nh thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i n−íc
hoÆc cã thÓ lµ chu tr×nh hçn hîp tuèc bin khÝ-h¬i.
1.2. nguyªn lý ho¹t ®éng cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
1.2.1. Nhµ m¸y ®iÖn ¸p dông chu tr×nh tuèc bin h¬i n−íc
HiÖn nay, trªn thÕ giíi ng−êi ta ®· x©y dùng ®−îc tÊt c¶ c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn
biÕn ®æi c¸c d¹ng n¨ng l−îng thiªn nhiªn thµnh ®iÖn n¨ng. Tuy nhiªn sù hoµn thiÖn,
møc ®é hiÖn ®¹i vµ gi¸ thµnh ®iÖn n¨ng cña c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn ®ã rÊt kh¸c nhau,
tïy thuéc vµo thêi gian ®−îc nghiªn cøu ph¸t triÓn lo¹i h×nh nhµ m¸y ®iÖn ®ã. §èi v¬i
nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triÓn nh− ViÖt Nam, do nÒn c«ng nghiÖp cßn chËm ph¸t triÓn,
tiÒm n¨ng vÒ kinh tÕ cßn yÕu do ®ã x©y dùng chñ yÕu nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn dïng Tuèc
bin h¬i hoÆc dïng chu tr×nh hçn hîp, trong ®ã biÕn ®æi n¨ng l−îng cña nhiªn liÖu
thµnh ®iÖn n¨ng.
1.2.1.1. Chu tr×nh Carno h¬i n−íc
ë phÇn nhiÖt ®éng ta ®· biÕt chu tr×nh Carno thuËn chiÒu lµ chu tr×nh cã hiÖu
suÊt nhiÖt cao nhÊt khi cã cïng nhiÖt ®é nguån nãng vµ nguån l¹nh. Chu tr×nh Carno
lý t−ëng gåm 2 qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt vµ 2 qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt. VÒ mÆt kÜ thuËt, dïng
3

khÝ thùc trong ph¹m vi b·o hßa cã thÓ thùc hiÖn ®−...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nhiệt điện - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Kỹ thuật nhiệt điện 9 10 9