Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1

Được đăng lên bởi baluc-k10a
Số trang: 251 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé y tÕ

Kü thuËt
s¶n xuÊt d−îc phÈm
TËp I
Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph−¬ng ph¸p
tæng hîp hãa d−îc vμ chiÕt xuÊt d−îc liÖu
S¸ch ®µo t¹o d−îc sü ®¹i häc
M∙ sè: §.20.Z.09
Chñ biªn: PGS.TS. Tõ Minh Koãng

Nhμ xuÊt b¶n y häc
Hμ néi - 2007

Sưu tầm bởi: 

ChØ ®¹o biªn so¹n
Vô Khoa häc & §μo t¹o, Bé Y tÕ

Chñ biªn:
PGS.TS. Tõ Minh Koãng

Nh÷ng ng−êi biªn so¹n:

ThS. NguyÔn V¨n H©n
KS. NguyÔn ViÖt H−¬ng
TS. NguyÔn §×nh LuyÖn
PGS.TS. §ç H÷u NghÞ

HiÖu ®Ýnh:
KS. NguyÔn ViÖt H−¬ng

Tham gia tæ chøc b¶n th¶o:
TS. NguyÔn M¹nh Pha
ThS. PhÝ V¨n Th©m

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc & §μo t¹o)

2
Sưu tầm bởi: 

Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o vμ Bé
Y tÕ ®· ban hμnh ch−¬ng tr×nh khung ®μo t¹o ®èi t−îng lμ D−îc sü ®¹i häc Cao
®¼ng ®iÒu d−ìng. Bé Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tμi liÖu d¹y – häc c¸c m«n c¬ së,
chuyªn m«n vμ c¬ b¶n chuyªn ngμnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc
x©y dùng bé s¸ch chuÈn vÒ chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng ®μo t¹o nh©n
lùc y tÕ.
S¸ch “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm” ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng
tr×nh gi¸o dôc cao ®¼ng ®iÒu d−ìng cña Tr−êng §¹i häc §iÒu d−ìng Nam §Þnh
trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc ThS. Tr−¬ng
TuÊn Anh, mét nhμ gi¸o giÇu kinh nghiÖm vμ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®μo t¹o
biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c,
khoa häc, cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vμ thùc tiÔn ViÖt
Nam.
S¸ch “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm” ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n
thÈm ®Þnh s¸ch vμ tμi liÖu d¹y – häc chuyªn ngμnh Cö nh©n ®iÒu d−ìng vμ
Cao ®¼ng ®iÒu d−ìng cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vμo n¨m 2006. Bé Y tÕ quyÕt
®Þnh ban hμnh lμ tμi liÖu d¹y – häc ®¹t chuÈn chuyªn m«n cña ngμnh y tÕ
trong giai ®o¹n 2006-2010. Trong qu¸ tr×nh sö dông, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý,
bæ sung vμ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thμnh c¶m ¬n ThS. Tr−¬ng TuÊn Anh, c«ng t¸c t¹i Bé
m«n §iÒu d−ìng thÇn kinh – t©m thÇn Tr−êng §¹i häc §iÒu d−ìng Nam §Þnh
®· giμnh nhiÒu c«ng søc hoμn thμnh cuèn s¸ch nμy, c¶m ¬n TS. §inh §¨ng
HoÌ, PGS.TS. Ng« §¨ng Thôc ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoμn
chØnh, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ.
V× lÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña
®ång nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vμ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoμn
thiÖn h¬n.

Vô Khoa häc vμ §μo t¹o
Bé Y tÕ

3
Sưu tầm bởi: 

4
Sưu tầm bởi: 

Lêi nãi ®Çu
Cuèn gi¸o tr×nh "Kü thuËt s¶n xuÊ...
Bé y tÕ
Kü thuËt
s¶n xuÊt dîc phÈm
TËp I
Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph¬ng ph¸p
tæng hîp hãa dîc vμ chiÕt xuÊt dîc liÖu
S¸ch ®µo t¹o dîc sü ®¹i häc
M sè: §.20.Z.09
Chñ biªn: PGS.TS. Tõ Minh Koãng
Nhμ xuÊt b¶n y häc
Hμ néi - 2007
Sưu tm b i:
www.daihoc.com.vn
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1 - Người đăng: baluc-k10a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
251 Vietnamese
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1 9 10 99